Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 23 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 23

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Obchodný register
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronickými prostriedkami námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Námietka musí byť autorizovaná. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom

Obchodný register
Služba je určená pre fyzické osoby a podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať návrh (podnet) na začatie konania, ktorým sa má dosiahnuť zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným právnym stavom inak ako na základe návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz údajov. Zapísaná osoba nie je oprávnená na podanie tohto návrhu (podnetu). Služba sa využíva v prípade, ak osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú alebo iná osoba zistí nesúlad medzi údajmi zapísanými v obchodnom registri (napr. z výpisu z OR) a skutočným stavom (napr. nesprávne zapísaný názov ulice pri sídle zapísanej osoby). Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Podávanie návrhu na výmaz údajov z obchodného registra

Obchodný register
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Návrh na výmaz je potrebné podať elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej schránky príslušného registrového súdu. Návrh na výmaz musí byť autorizovaný navrhovateľom. K návrhu na výmaz údajov z obchodného registra sa prikladajú uvedené listiny (dokumenty) podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Podávanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra

Obchodný register
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na prvozápis akciovej spoločnosti do obchodného registra. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Návrh na zápis je potrebné podať elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej schránky príslušného registrového súdu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť.

Podávanie návrhu na zápis družstva do obchodného registra

Obchodný register
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na prvozápis družstva do obchodného registra. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Návrh na zápis je potrebné podať elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej schránky príslušného registrového súdu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť

1 2 3 4 5 z celkovo 5 strán.