Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 8 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 8

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Obchodný register
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronickými prostriedkami námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Námietka musí byť autorizovaná. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom

Obchodný register
Služba je určená pre fyzické osoby a podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať návrh (podnet) na začatie konania, ktorým sa má dosiahnuť zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným právnym stavom inak ako na základe návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz údajov. Zapísaná osoba nie je oprávnená na podanie tohto návrhu (podnetu). Služba sa využíva v prípade, ak osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú alebo iná osoba zistí nesúlad medzi údajmi zapísanými v obchodnom registri (napr. z výpisu z OR) a skutočným stavom (napr. nesprávne zapísaný názov ulice pri sídle zapísanej osoby). Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod

Obchodný register
Služba slúži na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri, pre tie právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nie je povinný zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod musí byť autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Služba je bezplatná.

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Obchodný register
Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis údajov do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu už zapísaných údajov v obchodnom registri, žiadosť o výmaz zapísaných údajov z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu. Samotný návrh musí byť autorizovaný. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Poskytovanie výpisu z obchodného registra

Obchodný register
Služba je určená pre fyzické osoby a podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra v elektronickej alebo v listinnej podobe, ktorý je ďalej použiteľný na právne úkony. Výpis z obchodného registra v elektronickej podobe je opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou, registrový súd ho poskytuje bezodkladne po doručení žiadosti elektronickými prostriedkami a bezplatne. Výpis z obchodného registra v listinnej podobe je zasielaný na žiadateľom uvedenú adresu po uhradení súdneho poplatku.

1 2 z celkovo 2 strán.