Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 28 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 28

Elektronická úradná tabuľa

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
eSlužba, ktorá je elektornickým zrkadlom bežnej úradnej tabule. Úradná tabuľa je nástroj na informovanie verejnosti o dôležitých záležitostiach v rámci správy obce, alebo iných orgánov verejnej správy. Slúži predovšetkým na doručovanie oznamov a rozhodnutí ak je počet adresátov neznámy, alebo príliš veľký, aby im mohlo byť rozhodnutie alebo oznam doručený priamo. Úradná tabuľa sa ako základný oficiálny informačný kanál používa na zverejňovanie oficiálnych oznamov obce, zverejňujú sa na nej návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, doručené zásielky osobám s adresou doručovania v sídle obecného úradu, vykonávajú sa prostredníctvom nej doručenia verejnou vyhláškou, zverejňujú sa dôležité oznamy, napr. o mieste a čase volieb a podobne.

Informovanie o činnosti obce

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
Ide o všeobecné informovanie o dianí v obci. Pôjde predovšetkým o informovanie v rozsahu povinne zverejňovaných informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj zverejňovanie informácií o aktuálnom dianí v obci.

Informovanie o sociálnych službách v obci

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
Prostredníctvom tejto služby obec informuje o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na svojom území, najmä informuje o spôsobe podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálne služby, podmienkach poskytovania sociálnej služby, informuje o poskytovateľoch sociálnych služieb a o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Súčasťou informácie je aj identifikácia všeobecne záväzného nariadenia obce upravujúceho poskytovanie sociálnych služieb v obci.

Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
Prostredníctvom tejto služby obec informuje o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na svojom území, najmä informuje o spôsobe podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálne služby, podmienkach poskytovania sociálnej služby, informuje o poskytovateľoch sociálnych služieb a o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Súčasťou informácie je aj identifikácia všeobecne záväzného nariadenia obce upravujúceho poskytovanie sociálnych služieb v obci.

Informovanie o územnom pláne

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (OVM)
Obec prijíma územný plán obce ako základný plánovací dokument určujúci spôsob využitia územia obce. V rámci informovania o územnom pláne ide o zverejňovanie záväzných častí územnoplánovacej dokumentácie, ako aj zverejňovanie ďalších informácií súvisiacich s procesom prijímania a aktualizácie územného plánu.

1 2 3 4 5 6 z celkovo 6 strán.