Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 42 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 42

Informovanie o programe štatistických zisťovaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služba „Informovanie sa o programe štatistických zisťovaní“ slúži užívateľovi pre prístup k pracovnej verzii kprogramu zisťovaní v elektronickej forme na portáli Štatistického úradu SR. Účelom tejto služby je, aby používateľ mal pracovný materiál pre podanie pripomienky službou "Podanie pripomienky k programu štatistických zisťovaní".

Informovanie o štatistických údajoch

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služba „Informovanie o štatistických údajoch“ umožní užívateľovi získať metaúdaje a informáciu o použitej metodike pre zvolený produkt alebo inak prezentované štatistické údaje. Služba slúži najmä odbornej verejnosti a dokáže poskytnúť presné informácie o kvalite a použiteľnosti štatistických údajov a umožniť ich použitie v ďalšom výskume.

Informovanie o zaslaných údajoch pre štatistické zisťovanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Spravodajská jednotka pomocou služby „Informovanie o zaslaných údajoch pre štatistické zisťovanie“ získa informáciu o zaslaných údajoch v jednotlivých výkazoch/dotazníkoch príslušného štatistického zisťovania, ktorého spravodajskú povinnosť si splnila. Autentifikovaný užívateľ si vyberie štatistické zisťovanie, rok, za ktorý si chce pozrieť zaslané údaje. Systém zberu údajov sprístupní zástupcovi SJ zablokovaný elektronický formulár s vyplnenými údajmi zástupcom spravodajskej jednotky. Zástupca SJ si môže prostredníctvom systému Zber zobraziť a vytlačiť formulár.

Informovanie sa o definitívnych výsledkoch hlasovania v referende

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služba „Informovanie sa o definitívnych výsledkoch hlasovania v referende“ je dynamická web aplikácia vystavená na portáli ŠÚ SR, ktorá prezentuje definitívne výsledky volieb alebo referenda od okamihu oficiálneho vyhlásenia výsledkov volieb alebo referenda ústrednou komisiou. Aplikácia umožňuje zobrazenie údajov aj prostredníctvom tematických máp a kartodiagramov. Služba je dostupná cez protokol HTTP bez autentifikácie.

Informovanie sa o definitívnych výsledkoch voľby prezidenta

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Služba „Informovanie sa o definitívnych výsledkoch voľby prezidenta“ je dynamická web aplikácia vystavená na portáli ŠÚ SR, ktorá prezentuje definitívne výsledky volieb od okamihu oficiálneho vyhlásenia výsledkov volieb alebo referenda ústrednou komisiou. Aplikácia umožňuje zobrazenie údajov aj prostredníctvom tematických máp a kartodiagramov. Služba je dostupná cez protokol HTTP bez autentifikácie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 z celkovo 9 strán.