Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 20 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 20

Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Po sprístupnení prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámení tohto sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je možné iniciovať sporové konanie prostredníctvom elektronických formulárov „Žiadosť o určenie“ a „Návrh na zrušenie patentu“.

Iniciovanie sporového konania v dizajnoch

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Sporové konanie je možné iniciovať len po zápise dizajnu do registra. Iniciovať sporové konanie môže každá právnická aj fyzická osoba na základe podania návrhu na výmaz dizajnu z registra. Zároveň môže byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami žiadosť o určenie.

Iniciovanie sporového konania v dodatkových ochranných osvedčeniach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Služba je súčasť procesov v rámci konania o dodatkových ochranných osvedčeniach. V prípade udelenia dodatkového ochranného osvedčenia je možné prostredníctvom tejto služby inicializovať sporové konanie.

Iniciovanie sporového konania v medzinárodných ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
V prípade námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o priznaní ochrany medzinárodnej ochrannej známke. Následne je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na zrušenie alebo návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky za neplatnú na území Slovenskej republiky.

Iniciovanie sporového konania v ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
V prípade námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o prihláške ochrannej známky. Po zápise ochrannej známky do registra je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na zrušenie alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

1 2 3 4 z celkovo 4 strán.