Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen

Nádvorná 3366/12
Zvolen
96001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/5552351
Fax:  
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene vo svojom územnom obvode, ktorým sú okresy Zvolen, Detva a Krupina podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia plní svoje úlohy v oblastiach: hygiena životného prostredia, hygiena detí a mládeže, hygiena výživy, preventívne pracovné lekárstvo, epidemiológia, výchova ku zdraviu a zdravotnícka informatika a štatistika.

 

  1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
   • a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
    b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
    c) vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,
    d) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
    e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri mimoriadnych udalostiach podľa § 48 ods. 3,
    f) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
    g) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
    h) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
    i) vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
    j) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
    k) vedie register rizikových prác ( § 31 ods. 6),
    l) zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.

Úradné hodiny:

8:00-11:00 12:00-14:00
8:00-11:00 12:00-14:00
8:00-11:00 12:00-14:00
nestránkový deň
8:00-11:00 12:00-14:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
97556

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4143514, 048/04367785
Fax:  048/4142642

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ) bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2004 podľa § 21 zákona č.578/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, s územnou pôsobnosťou pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Pôsobnosť RÚVZ s účinnosťou od 1.9.2007 upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje:

 • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva
 • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia
 • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
 • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, požiadavky na radiačnú ochranu
 • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
 • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • výkon štátneho zdravotného dozoru, priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva

 

Predmetom činnosti RÚVZ je zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s podporou, ochranou a rozvojom verejného zdravia v odbore hygieny životného prostredia a zdravia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, epidemiológie, ochrany zdravia pred žiarením, lekárskej mikrobiológie, chemických analýz, výchovy ku zdraviu a zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. 

Úradné hodiny:

7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00
7:30 - 15:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky

Slovenská 13
Nové Zámky
94030

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/6400996, 6400992
Fax:  035/6400996

Úradné hodiny:

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín

Nemocničná 12
Dolný Kubín
02601

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/5864806
Fax:  043/5884874

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota

Sama Tomášika 14
Rimavská Sobota
97901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/5631121, 5631394
Fax:  047/5811101

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00, 14:30
8:00-12:00, 13:00, 14:30
8:00-12:00, 13:00, 14:30
8:00-12:00, 13:00, 14:30
8:00-12:00, 13:00, 14:30

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves

A. Mickiewicza 6
Spišská Nová Ves
05220

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4425811, 4170250
Fax:  053/4424958, 4425826

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi je rozpočtová organizácia štátu, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Územná pôsobnosť – okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Pri svojej činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva postupuje v zmysle ustanovení platných právnych predpisov, najmä zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá MUDr. Renáta Hudáková - regionálny hygienik, ktorá je zároveň vedúcou služobného úradu: MUDr. Renáta Hudáková Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z 21. júna 2007. Tento zákon nadväzuje na zmeny v organizácii systému štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a zohľadňuje aj legislatívne požiadavky EÚ.

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-15:30
nestránkový deň
8:00-12:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza

Nemocničná 8
Bojnice
97201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  046/5192011, 046/5192013
Fax:  046/5192012

Úradné hodiny:

7.30-11.30 12.30-14.30
7.30-11.30 12.30-14.30
7.30-11.30 12.30-14.30
7.30-11.30 12.30-14.30
7.30-11.30 12.30-14.30

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica

Kolónia 557
Senica
90501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034/6909311, 6510909
Fax:  034/6515901

Informácie o činnosti úradu:

 • monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,
 • zabezpečuje činnosť národných referenčných centier,
 • vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,
 • vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním,
 • zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,
 • nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,
 • využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,
 • vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia,
 • spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,
 • vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti a vedie register odborne spôsobilých osôb,
 • vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe,
 • vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa tohto zákona,
 • schvaľuje prevádzkové poriadky,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladá sankcie.

Potravinový dozor

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vykonáva potravinový dozor:

 • nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,
 • nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,
 • nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,
 • nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
 • nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.
 • Pri výkone štátnej správy RÚVZ v Senici spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami, s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku verejného zdravotníctva.

Špecializované úlohy

RÚVZ v Senici zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä:

 • zúčastňuje sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov, prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení, diabetu, osteoporózy,
 • zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného programu,
 • zabezpečuje sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce, monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,
 • pripravuje podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia, životných podmienok a pracovných podmienok,
 • zúčastňuje sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských činností,
 • zhromažďuje základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia a pripravuje podklady na vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,
 • vedie evidenciu rizikových prác,
 • monitoruje kvalitu pitnej vody. 

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

Štefánikova tr. 58
Nitra
94963

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  037/6560411
Fax:  037/6560457

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.

Úradné hodiny:

7:30-15:00
7:30-14:00
7:30-15:30
7:30-14:00
7:30-14:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

Ružinovská 8
Bratislava - Ružinov
82009

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/43338286, 0917 426 111
Fax:  02/43338288
Od 1. septembra 2007 je účinný zákon č.355/2007 Z.z.,  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa citovaného zákona je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave orgánom verejného zdravotníctva s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Bratislava I. – V. a okresov Malacky, Pezinok, Senec.
Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia.

Úradné hodiny:

7,00 - 14,30
7,00 - 14,30
7,00 - 14,30
7,00 - 14,30
7,00 - 14,30

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš

Banícka 5
Veľký Krtíš
99001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4831747, 4830755
Fax:  047/4831168, 69

Úradné hodiny:

8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-12:00
8:00-12:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava

Limbová 6
Trnava
91709

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  033/5512861, 62, 5348051
Fax:  033/5348053

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany

Stummerova 1856
Topoľčany
95501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  038/5372711, 5324066
Fax:  038/5325519

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.

Úradné hodiny:

8:00 - 15:00 (Pokladňa - 8:00 - 13:30)
8:00 - 15:00 (Pokladňa - 8:00 - 13:30)
8:00 - 15:00 (Pokladňa - 8:00 - 13:30)
8:00 - 15:00 (Pokladňa - 8:00 - 13:30)
8:00 - 15:00 (Pokladňa - 8:00 - 13:30)

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice

Ipeľská 1
Košice - Západ
04011

GPS (lat;lon): 48,723219 ; 21,233270
Tel.:  055/7860101, 7860138
Fax:  055/7860151

Dňom 1. 9. 2007 nadobudol účinnosť zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušil zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán verejného zdravotníctva pri svojej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z., všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach má pôsobnosť v územnom obvode okresov Košice I – IV a Košice - okolie, v oblasti ionizujúceho žiarenia v územnom obvode Košického a Prešovského kraja a v oblasti metodického usmerňovania iných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v územnom obvode Košického kraja.

§ 6

Regionálne úrady verejného zdravotníctva

(1) Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. 5) Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik. 6)

(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva

 1. a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
 2. b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
 3. c) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,
 4. d) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
 5. e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 6. f) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 7. g) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
 8. h) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
 9. i) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
 10. j) vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
 11. k) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f,
 12. l) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
 13. m) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,
 14. n) sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o kvalite vôd určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,
 15. o) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu, 12a)
 16. p) poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva, 13a)
 17. q) vytvorí každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny pre každú vodu určenú na kúpanie program monitorovania a vymedzuje dĺžku kúpacej sezóny,
 18. r) zabezpečuje monitorovanie pre každú vodu určenú na kúpanie počas kúpacej sezóny,
 19. s) preskúmava znečistenie vody určenej na kúpanie,
 20. t) prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie a vydáva trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa vo vode určenej na kúpanie,
 21. u) prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie pri výnimočných okolnostiach,
 22. v) požiada príslušný inšpektorát práce 13b) alebo príslušný orgán dozoru, 13c) ak je to potrebné, aby prešetril bezpečnostné a technické príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, 13d)
 23. w) poskytuje súčinnosť úradu verejného zdravotníctva pri plnení úloh podľa § 5 ods. 5 písm. b) až d) a g) až k),
 24. x) sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na regionálnej úrovni,
 25. y) rozhoduje o prvej výnimke a v odôvodnených prípadoch aj o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
 26. z) informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody; informácia o druhej výnimke obsahuje aj odôvodnenie rozhodnutia a výsledky kontroly kvality pitnej vody vykonanej počas platnosti prvej výnimky,
 27. aa) vydáva vyjadrenia podľa osobitného predpisu. 13e)

(4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva sídle kraja okrem činností uvedených v odseku 3

 1. a) odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji,
 2. b) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 3,
 3. c) zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v kraji,
 4. d) vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni kraja,
 5. e) poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov. 12c)


______________

 1. 5) § 10 ods. 1 a 6 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. 6) § 30 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 3. 7a) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 4. 12a) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
 5. 12c) § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.
 6. 13a) § 3 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 7. 13b) § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 8. 13c) § 38 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
 9. 13d) § 8 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 10. 13e) § 4c ods. 6 písm. d) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach podľa § 4 ods. 1 písm. c) zák. č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva štátnu správu v oblasti radiačnej ochrany rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

Podľa § 4 ods. 2 písm. e) zák. č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov je územne príslušným orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany v územnom obvode Košického kraja a Prešovského kraja Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 12.30-15.00
8:00-12:00, 12.30-15.00
8:00-12:00, 12.30-15.30
8:00-12:00, 12:30-15.00
8:00-14:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov

Kuzmányho 18
Bardejov
08567

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/4748606, 4880722
Fax:  054/4880730

RÚVZ so sídlom v Bardejove ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Bardejov vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Posudková činnosť

Posudková činnosť RÚVZ Bardejov je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.

RÚVZ Bardejov vydáva záväzné stanovisko k:

a) územnoplánovacím podkladom, ak boli regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Bardejove predložené,
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
d) návrhom na určenie osobitného režimu území,
e) návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

RÚVZ Bardejov

a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
b) schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,
c) rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
d) rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,
f) rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
g) rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
h) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,
i) rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
j) rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
k) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
I) rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov.

RÚVZ Bardejov zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva Osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

- na prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
- na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
- na prácu pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Úradné hodiny:

8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
8:00 - 11:30 12:30 - 13:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina

Vojtecha Spanyola 27
Žilina
01171

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/7233843, 44, 45
Fax:  041/7235465

Úradné hodiny:

9:00-12:009:00-12:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné

26. novembra 1507/2
Humenné
06618

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/7752794
Fax:  057/7752794

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou

Pribinova 95
Vranov nad Topľou
09317

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  057/4464631, 4881950, 4881951
Fax:  057/4462274, 4421316

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov

Jilemnického 3370/2
Trebišov
07501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6724885
Fax:  056/6726474

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-15:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin

Kuzmányho 27
Martin
03680

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  043/4132011, 4132096
Fax:  043/4134863

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta

Hodská 2352/62
Galanta
92481

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/7803221, 7806725
Fax:  031/7802338

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda

Veľkoblahovská 1067/32
Dunajská Streda
92901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  031/5524936, 5524857
Fax:  031/5526740

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Palárikova 1156
Čadca
02201

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  041/4302611
Fax:  041/4302623

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ako orgán verejného zdravotníctva zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v územnej pôsobnosti okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ktorý ustanovuje:

•             organizáciu a výkon verejného zdravotníctva

•             vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia

•             požiadavky na zdravé životné a pracovné podmienky

•             zriaďovanie a činnosť komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti

•             opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach

•             povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

•             výkon štátneho zdravotného dozoru, priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva

Predmetom činnosti je zabezpečovanie špecializovaných úloh zameraných na podporu, ochranu a rozvoj verejného zdravia v odbore hygieny životného prostredia a zdravia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, PBP a kozmetických výrobkov, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, epidemiológie a výchovy ku zdraviu.

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava

Špitálska 3
Rožňava
04801

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  058/7881358
Fax:  058/7881358

Úradné hodiny:

7:00-12:00

7:00-12:00

7:00-12:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš

Štúrová 36
Liptovský Mikuláš
03180

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  044/5623451, 044/5522538
Fax:  044/5523455

Hlavné činnosti úradu

 • monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia
 • vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni
 • vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním
 • zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách
 • nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam
 • využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia
 • vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia
 • spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov
 • vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb
 • vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe
 • vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia
 • schvaľuje prevádzkové poriadky
 • vykonáva štátny zdravotný dozor
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • ukladá sankcie

 Odborné úseky - oddelenia

 • hygiena životného prostredia a zdravia
 • hygiena výživy
 • preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
 • epidemiologia
 • podpora zdravia
 • hygiena detí a mládeže

Úradné hodiny:

8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
8,00 - 14,00
-
-

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov

Jána Hollého 5
Prešov
08001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  051/7580310, 7724425
Fax:  051/7733806

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Obrancov mieru 1
Stará Ľubovňa
06401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/4280115, 4280113
Fax:  052/4324170

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.

Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v regionálnom úrade verejného zdravotníctva; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni vo svojej pôsobnosti:

1.      monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

2.      vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,

3.      vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním,

4.      zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,

5.      nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

6.      využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,

7.      vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradne zdravia,

8.      spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,

9.      vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti  a vedie register odborne spôsobilých osôb:

10.    vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.,

11.    schvaľuje prevádzkové poriadky,

12.    vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladá sankcie.Úradné hodiny:

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom

Sládkovičova 484/9
Žiar nad Hronom
96524

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/6724967
Fax:  045/6723450

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad

Zdravotnícka 3
Poprad
05997

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  052/7721843, 7125609
Fax:  052/7764446

Činnosť RÚVZ je stanovená v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje:

 • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,

 • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,

 • zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,

 • vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,

 • požiadavky na zdravé životné prostredie a zdravé pracovné podmienky,

 • požiadavky na radiačnú hygienu,

 • opatrenia na úseku verejného zdravotníctva pri ohrozeniach verejného zdravia.

RÚVZ so sídlom v Poprade je rozpočtová organizácia štátu, ktorej zriaďovateľom je  Ministerstvo zdravotníctva. RÚVZ so sídlom v Poprade riadi regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.

RÚVZ so sídlom v Poprade je orgán štátnej správy pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Organizačná štruktúra a vybavenie RÚVZ so sídlom v Poprade: 

 • regionálny hygienik priamo riadi – 5 terénnych oddelení, 3 NRC, 2 laboratória, HTČ, oddelenie informatiky a kontroly, oddelenie Poradne zdravia, Osobný úrad a Kanceláriu RH,

 • personálne obsadenie: 73 pracovníkov.

Materiálno-technické vybavenie:

 • ŠL1CHA – chemické laboratórium (pre stanovenie vody, pôdy, ovzdušia, potravín, kozmetických výrobkov, kontaminanty a prídavné látky),

 • ŠL2MA – mikrobiologické laboratórium,

 • dopravný park.

RÚVZ so sídlom v Poprade zabezpečuje:

 • výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru a základné laboratórne vyšetrenia pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča,

 • laboratórne činnosti pre okresy Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Gelnica s počtom obyvateľov 140 tis.,

 • nadstavbové laboratórne činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou:

  1. NRL pre obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a pitnou vodou,

  2. NRL pre mykológiu,

  3. NRC pre hluk a vibrácie v životnom a pracovnom prostredí,

 • riešenie národných a medzinárodných projektov.

RÚVZ so sídlom v Poprade zabezpečuje v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. najmä:

 • riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,

 • posudzuje potrebu vykonávania  hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,

 • plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3 zákona,

 • podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5  v rámci svojej územnej pôsobnosti,

 • nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrozeniach zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,

 • vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,

 • zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vedie register odborne spôsobilých ľudí, 

 • vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa § 54 a § 55,

 • ŠZD na úseku ochrany zdravia pri práci, kontroluje pracovnú zdravotnú službu, zdravotný dohľad, vedie register rizikových prác, prešetruje príčiny chorôb z povolania,

 • ŠZD v oblasti radiačnej ochrany.

Priority regiónu:

 • cestovný ruch

 • vodné rekreácie

 • detská rekreácia

 • zdravotnícke zariadenia

 • priemysel

 • potravinársky priemysel

 • zásobovanie pitnou vodou

 • dopravné napojenie regiónu

 • zdravotný stav obyvateľstva

  

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník

Sovietskych hrdinov 456/79
Svidník
08901

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  054/7880012
Fax:  054/7522860

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Sama Chalupku 5
Michalovce
07101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  056/6880611
Fax:  056/6880636

RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Posudková činnosť

Posudková činnosť RÚVZ Michalovce je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.

RÚVZ Michalovce vydáva záväzné stanovisko k:

a) územnoplánovacím podkladom, ak boli regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach predložené,
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
d) návrhom na určenie osobitného režimu území,
e) návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.

RÚVZ Michalovce

a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
b) schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,
c) rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
d) rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,
f) rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
g) rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
h) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,
i) rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
j) rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
k) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
I) rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov.

RÚVZ Michalovce zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva Osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

- na prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
- na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
- na prácu pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov


Úradné hodiny:

8:00 - 12:30 hod.   13:00 - 15:00 hod.
8:00 - 12:30 hod.   13:00 - 15:00 hod.
8:00 - 12:30 hod.   13:00 - 15:00 hod.
8:00 - 12:30 hod.   13:00 - 15:00 hod.
8:00 - 12:30 hod.   13:00 - 15:00 hod.

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno

Mederčská 39
Komárno
94501

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  035/7702627, 626, 7700412
Fax:  035/700390

Úradné hodiny:

8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 15,00 hod.
8,00 hod. – 12,00 hod.
8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 15,00 hod.
8,00 hod. – 12,00 hod.
8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 15,00 hod.

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín

Nemocničná 4
Trenčín
91101

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  032/6509511, 6509547
Fax:  032/6521997

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Úradné hodiny:

7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:00 hod.
7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:00 hod.
7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:00 hod.
7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:00 hod.
7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 14:00 hod.

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec

Petőfiho 1
Lučenec
98438

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  047/4322567
Fax:  047/4322567

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (RÚVZ) bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2004 v zmysle § 21 zákona č. 578/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, s územnou pôsobnosťou pre okresy Lučenec a Poltár.

Pôsobnosť RÚVZ s účinnosťou od 1. 9. 2007 upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje:

- organizáciu a výkon verejného zdravotníctva

- vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia

- zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôosbilosti

- požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky

- opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach

- povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- výkon štátneho zdravotného dozoru, priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva

Predmetom činnosti RÚVZ je zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s podporou, ochranou a rozvojom verejného zdravia v odbore hygieny životného prostredia a zdravia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, epidemiológie a výchovy ku  zdraviu.

Úradné hodiny:

7.30 - 11.00 13.00 - 14.00
nestránkový deň
7.30 - 11.00 13.00 - 14.00
7.30 - 11.00 13.00 - 14.00
nestránkový deň

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

Komenského 4
Levice
93438

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  036/6312899
Fax:  036/6308592

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (ďalej len RÚVZ v Leviciach) je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva s pôsobnosťou pre územie okresu Levice. RÚVZ v Leviciach riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik.

RÚVZ v Leviciach zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť RÚVZ v Leviciach na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 6 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

RÚVZ v Leviciach zabezpečuje aj výkon úradnej kontroly potravín na území okresu Levice v intenciách zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších zmien.

 

 

 

Úradné hodiny:

7:30-11:00 a 12:00-14:30
7:30-11:00 a 12:00-14:30
7:30-11:00 a 12:00-14:30
7:30-11:00 a 12:00-14:30
7:30-11:00 a 12:00-14:30

Úradné hodiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica

Slovenských partizánov 1130/50
Považská Bystrica
017 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  042/4450211
Fax:  

Úradné hodiny:

8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8:00 – 11:00 12:00 – 13:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam