Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Hlavná 110
Košice
042 65

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/7207211-podateľňa, 055/7207275-telefonické poskytovanie informácií
Fax:  055/6227639

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "Kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Kanceláriu riadi a v jej mene vystupuje vedúci Kancelárie. Vedúceho Kancelárie vymenúva a odvoláva predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorému zodpovedá za jej činnosť.

Úradné hodiny:

7.30 - 12.00 h - 13.00 - 15.0 h
7.30 - 12.00 h - 13.00 - 15.0 h
7.30 - 12.00 h - 13.00 - 16.0 h
7.30 - 12.00 h - 13.00 - 15.0 h
7.30 - 12.00 h

Úradné hodiny
Späť na zoznam