Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10
Zvolen
960 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  045/524 00 11
Fax:  045/524 00 50

Korešpondenčná adresa:
Drieňová 34
826 50 Bratislava 29

Úrad vládneho auditu so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam