Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úradu pre reguláciu hazardných hier

Križkova 949/9
Bratislava
811 04

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 48 21 18 23
Fax:  

Úrad pre reguláciu hazardných hier vznikol 1. marca 2019 na základe zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. júna 2019 prešiel výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier z pôsobnosti Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR, daňových úradov a colných úradov do pôsobnosti Úradu pre reguláciu hazardných hier.

Úrad je rozpočtovou organizáciou napojenou svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Sídlom úradu je Bratislava. Za účelom vykonávania dozoru zriadil úrad 6 pracovísk, ktoré majú postavenie oddelení v rámci odboru dozoru a kontroly. Pracoviská úradu majú sídla v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Hlavným poslaním úradu je vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečiť spoločenskú kompenzáciu rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.

Presnú pôsobnosť úradu definuje § 77 zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého úrad najmä vydáva všeobecné licencie a rozhoduje o udelení a odňatí individuálnych licencií, rozhoduje o vydaní povolení na odborné posudzovanie a výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne, vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier, vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní, je správcom registra vylúčených osôb, vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk, vydáva metodické usmernenia pre dozorované subjekty, vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu, vykonáva dozor a kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade porušenia právnych predpisov udeľuje sankcie.

Štatutárnym orgánom úradu pre reguláciu hazardných hier je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

Odvolacím orgánom úradu je rada úradu, ktorá má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

Úradné hodiny:

9:00 – 11:00 13:00 – 15:00
9:00 – 11:00 13:00 – 15:00
9:00 – 11:00 13:00 – 15:00
9:00 – 11:00 13:00 – 15:00
9:00 – 11:00 13:00 – 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam