Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Materská škola Skalica

Námestie slobody 10
Skalica
909 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  034 690 33 16
Fax:  

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská škola Námestie slobody č. 10, Skalica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mesto Skalica s účinnosťou od 1. januára 2003.

Štatutárnym zástupcom MŠ Skalica je riaditeľka Mgr. Oľga Luptáková, ktorá má na každom pracovisku svoju zástupkyňu. Na všetkých materských školách sa realizuje výuka základov  nemeckého jazyka a logopedická výchova. V súčastnosti má materská škola 23 tried.

Súčasťou Materskej školy Skalica je šesť elokovaných pracovísk:

  • MŠ Skalica Hviezdoslavova 1
  • MŠ Skalica L. Svobodu 31
  • MŠ Skalica Dr,.Clementisa 59
  • MŠ Skalica Pod Kalváriou
  • MŠ Skalica Pri potoku 12
  • MŠ Skalica Hurbanova 1

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam