Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52
Bratislava
826 45

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/49284111
Fax:  02/44372641

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia sa činnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zameriava na plnenie úloh, vyplývajúcich z platných koncepcií odborov epidemiológie, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, hygieny životného prostredia a zdravia, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ochrany zdravia pred žiarením, mikrobiológie životného prostredia, biológie životného prostredia a výchovy k zdraviu, ako aj zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je špecializovaným pracoviskom, tvorcom zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia a nositeľom vývojových trendov v oblasti verejného zdravotníctva v SR, ktoré sú v súlade s trendmi EÚ.

ÚVZ SR riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.

ÚVZ SR metodicky a odborne riadi s celoslovenskou pôsobnosťou 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

 

 

 

Úradné hodiny:

8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam