Ústredný portál verejnej správy

Doplňujúce otázky a odpovede týkajúce sa elektronickej schránky

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa elektronických schránok, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.

1.   Čo je elektronická schránka?
2.   Koľko stojí zriadenie elektronickej schránky?
3.   Ako občan SR môžem svoju elektronickú schránku využívať na komunikáciu s inými občanmi?
4.   Odkedy je možné zaslať podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona
      o e-Governmente?
5.   Ako získam prístup do elektronickej schránky v prípade, že som občan SR dlhodobo
      žijúci v zahraničí bez trvalého pobytu na Slovensku?
6.   Kto je to oprávnená osoba na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou?
7.   Ako právnická osoba máme viacero štatutárov, ako sa prihlásia do schránky právnickej osoby?
8.   Ako je  elektronická schránka zabezpečená proti neoprávnenému prístupu inej
      osoby a zneužitia osobných údajov?
9.   Aká je úložná kapacita  schránky?
10. Ako požiadať o zriadenie schránky pre organizácie alebo zložky, ktoré nemajú
      právnu subjektivitu?
11. V prípade, že  je schránka odosielateľa podania aktivovaná na doručovanie, je
      orgán verejnej moci povinný  posielať rozhodnutie iba v elektronickej forme do takejto schránky?
12. Je možné, aby sa v rovnaký čas prihlásilo do identickej elektronickej schránky viacero
      oprávnených osôb? V prípade, že je to možné, je stanovený maximálny počet prihlásených osôb
      v ten istý  čas?
13. Dostanem sa spätne k obsahu elektronickej schránky, ak som k schránke stratil pri ukončení podnikania prístup a obsah si nezálohoval?
14. Ako si nastavím resp. vypnem zasielanie notifikácií do schránky o nových správach zverejnených na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?

1. Čo je elektronická schránka?

Elektronická schránka je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka umožňuje komunikovať občanom a podnikateľským subjektom s  verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) elektronicky.  

2. Koľko stojí zriadenie elektronickej schránky?

Zriadenie elektronickej schránky je bezplatné.

3. Ako občan SR môžem svoju elektronickú schránku využívať na komunikáciu s inými občanmi?

V súčasnosti môžete vašu elektronickú schránku na ústrednom portáli využívať  iba na komunikáciu s orgánmi verejnej moci.

4. Odkedy je možné zaslať podanie do elektronických schránok zriadených podľa zákona o   e-Governmente?

Zasielanie podaní, resp. rozhodnutí do elektronických schránok zriadených podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a prihlasovanie k elektronickým službám ústredného portálu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom bolo sprístupnené od 3. februára 2014.

5. Ako získam prístup do elektronickej schránky v prípade, že som občan SR dlhodobo žijúci v zahraničí bez trvalého pobytu na Slovensku?

Prístup k elektronickej schránke je možný iba prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. V prípade, že nevlastníte občiansky preukaz, do vašej elektronickej schránky sa v súčasnosti nebudete môcť prihlásiť.

6. Kto je to oprávnená osoba na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou?

Okrem majiteľa elektronickej schránky je oprávnenou osobou osoba, ktorá je poverená majiteľom schránky na prístup a disponovanie so schránkou. Majiteľ môže určiť rozsah oprávnení k svojej elektronickej schránke, ktorými bude disponovať určená oprávnená osoba.

Ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, musí mať 18 rokov a musí byť majiteľom občianskeho preukazu s čipom.  Majiteľ môže okrem fyzickej osoby oprávniť  na zastupovanie aj právnickú osobu.

7. Ako právnická osoba máme viacero štatutárov, ako sa prihlásia do schránky právnickej osoby?

V prípade, že má právnická osoba viacerých štatutárnych zástupcov, každý jeden z nich má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby.

Štatutári sa prihlásia každý samostatne, pomocou vlastného občianskeho preukazu s čipom s aktivovanou Online funkciou a po zadaní bezpečnostného osobného kódu si na nasledujúcej obrazovke vyberú z daných možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

8. Ako je  elektronická schránka zabezpečená proti neoprávnenému prístupu inej osoby a zneužitia osobných údajov?

Do elektronickej schránky zriadenej podľa zákona o e-Governmente sa dostanete iba pomocou vášho občianskeho preukazu s čipom a vami zvoleného kódu, čo zaručuje vysokú mieru ochrany.
V prípade, že máte podozrenie zo zneužitia vašej schránky, je možné zaslať upozornenie prostredníctvom na to určeného formulára Nahlásenie podozrenia zo zneužitia elektronickej schránky, ktorý je dostupný v elektronickej schránke v sekcii Nastavenia v záložke Vytvorenie žiadosti.

9. Aká je úložná kapacita  schránky?

Kapacita elektronickej schránky je 1 GB. Je možné požiadať o zvýšenie úložnej kapacity, a to o 1GB, 10 GB alebo 100 GB. Žiadosť o zvýšenie úložnej kapacity je dostupná vo vašej elektronickej schránke v časti Vytvorenie žiadosti. Zvýšenie kapacity schránky je spoplatnené nasledovne:

  • zvýšenie kapacity o 1 GB sumou 10 eur s DPH za 1 rok,
  • zvýšenie kapacity o 10 GB sumou 100 eur s DPH za 1 rok,
  • zvýšenie kapacity o 100 GB sumou 1000 eur s DPH za 1 rok.

10. Ako požiadať o zriadenie schránky pre organizácie alebo zložky, ktoré nemajú právnu subjektivitu?

O elektronickú schránku pre  svoju organizačnú zložku alebo organizáciu bez právnej subjektivity môže požiadať orgán verejnej moci, ktorý ju má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a to v prípade, že je odôvodnené, aby takáto zložka alebo organizácia mala na účely elektronického doručovania zriadenú schránku. Formulár žiadosti je zverejnený v záložke Inštitúcie, ktorá je sprístupnená na titulnej stránke portálu iba pre orgány verejnej moci.

11. V prípade, že  je schránka odosielateľa podania aktivovaná na doručovanie, je orgán verejnej moci povinný  posielať rozhodnutie iba v elektronickej forme do takejto schránky?

Áno, v prípade, že ste si svoju elektronickú schránku aktivovali na doručovanie, bude s vami orgán verejnej moci komunikovať elektronicky, čo však neovplyvní vašu možnosť zvoliť si komunikáciu  aj v listinnej forme.

12. Je možné, aby sa v rovnaký čas prihlásilo do identickej elektronickej schránky viacero oprávnených osôb? V prípade, že je to možné, je stanovený maximálny počet prihlásených osôb v ten istý čas?

Áno, do elektronickej schránky môže vstupovať viac oprávnených osôb súčasne. Počet osôb súčasne prihlásených do jednej elektronickej schránky je neobmedzený.

13. Dostanem sa spätne k obsahu elektronickej schránky, ak som k schránke stratil pri ukončení podnikania prístup a obsah si nezálohoval?

V prípade, ak si majiteľ elektronickej schránky pred zrušením živnosti alebo zánikom právnickej osoby nezálohoval údaje zo svojej schránky, je možné  požiadať o sprístupnenie obsahu takejto schránky individuálne prostredníctvom žiadosti. Žiadosť je možné z dôvodu autentifikácie poslať iba elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky fyzickej osoby - občana.

Fyzická osoba – podnikateľ (živnostník) môže teda požiadať o sprístupnenie obsahu elektronickej schránky živnostníka iba prostredníctvom elektronickej schránky, ktorú má vytvorenú ako fyzická osoba – občan. Štatutár právnickej osoby môže požiadať o sprístupnenie obsahu elektronickej schránky právnickej osoby iba prostredníctvom elektronickej schránky, ktorú má zriadenú ako fyzická osoba – občan.

Postup zaslania žiadosti o sprístupnenie obsahu schránky:

  1. Na stránke slovensko.sk sa prihláste do svojej elektronickej schránky fyzickej osoby – občana a kliknite na panel “Všeobecná agenda”.
  2. Vyberte poskytovateľa služby - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
  3. Do predmetu správy napíšte “Žiadosť o sprístupnenie údajov”.
  4. V texte správy uveďte stručný popis, že žiadate o sprístupnenie obsahu elektronickej schránky z ukončeného podnikania. Do textu je potrebné uviesť, IČO zrušenej živnosti, alebo IČO zrušenej právnickej osoby, z ktorej chcete dokumenty presunúť a zároveň názov priečinka, ktorý NASES vo Vašej schránke fyzickej osoby - občana vytvorí a obsah Vám doňho prenesie. Bez uvedenia týchto informácií Vám NASES nebude vedieť správy presunúť. 

14. Ako si nastavím resp. vypnem zasielanie notifikácií do schránky o nových správach zverejnených na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)?

Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) plní v elektronickom svete funkciu úradnej tabule, na ktorej orgány verejnej moci uverejňujú oznamy. V praxi to znamená, že občan, ktorý má elektronickú schránku a zvolí si funkciu "Zasielať do schránky hromadné notifikácie o všetkých elektronických dokumentoch zverejnených orgánmi verejnej moci na Elektronickej úradnej tabuli (CUET)" nemusí chodiť osobne na úrad pozerať oznamy, ale ak si vo svojej schránke vyberie túto funkciu, oznamy mu prídu priamo do nej.  V takomto prípade mu do schránky príde notifikácia vždy, keď je na CUETe publikovaný nový dokument.

Ak si občan/podnikateľ neželá dostávať informácie o publikovaných dokumentoch na centrálnej úradnej tabuli je možné uvedenú funkcionalitu vypnúť. Po prihlásení sa na portál kliknete na “Profil“  a následne "Upravenie kontaktných údajov". V tejto časti je možnosť vybrať si - "Zasielať do schránky hromadné notifikácie o všetkých elektronických dokumentoch zverejnených orgánmi verejnej moci na Elektronickej úradnej tabuli (CUET). " Uvedenú možnosť označte alebo odznačte, podľa toho, či si želáte funkcionalitu využívať.

Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 4. 1. 2017