Ústredný portál verejnej správy

Elektronická hromadná žiadosť

Elektronická hromadná žiadosť umožňuje občanom adresovať svoju požiadavku na vládu Slovenskej republiky. Jej cieľom je rýchlejšie a efektívnejšie zapojenie občanov do rozhodovania o verejných záležitostiach, ako aj možnosť iniciovať diskusiu o nových, dôležitých otázkach zo strany verejnosti.

Vláda SR sa zaviazala, že sa bude zaoberať  každou eHŽ, ktorá si dokáže za 30 dní získať minimálne 15 000 podporovateľov. V záujme zjednodušenia a zefektívnenia celého procesu bude získavanie potrebného počtu podpisov realizované prostredníctvom elektronického formulára na portáli open.slovensko.sk.

Autor elektronickej hromadnej žiadosti vytvorí vlastnú žiadosť na portáli open.slovensko.sk prostredníctvom formulára na vytvorenie eHŽ, v ktorom vyplní základné informácie o hromadnej žiadosti a jej cieľoch. Na vytvorenie novej žiadosti musí byť na portál prihlásený prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.  

Po úspešnom vyzbieraní minimálne 15 000 podpisov sa eHŽ automaticky postupuje na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré zabezpečí jej ďalšie spracovanie.

Ak sa žiadosť bude dotýkať záležitostí v kompetencii vládnej exekutívy, vláda sa zaväzuje odpovedať signatárom do 30 dní a podľa povahy žiadosti prijať náležité opatrenia do 60 dní od ukončenia žiadosti. V prípade, že iniciatíva bude navrhovať aj legislatívne kroky, zaväzuje sa vláda návrhom takéhoto zámeru zaoberať do 6 mesiacov od ukončenia žiadosti.

O aktuálnom stave a výsledku eHŽ bude verejnosť informovaná na stránke konkrétnej eHŽ.

Hlavnou výhodou elektronickej hromadnej žiadosti je vytvorenie mechanizmu pre občanov, prostredníctvom ktorého môžu vyjadriť svoje požiadavky voči štátu, vyjadrovať sa k aktivitám verejných činiteľov, alebo iniciovať diskusie o nových dôležitých témach. Občania tak môžu komunikovať so štátom i mimo termínov volieb a byť vo svojich požiadavkách konkrétnejší.

Viac informácií o službe elektronickej hromadnej žiadosti nájdete v používateľskej príručke k EHŽ [.pdf, 2963.2 kB].

Elektronická hromadná žiadosť je súčasťou projektu „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda“, ktorej hlavným cieľom je vytvorenie integrovaného informačného systému eDemokracie a otvorenej vlády. V rámci projektu je dostupný portál na poskytovanie transparentných informácií a otvorených dát širokej verejnosti ako aj inštitúcií verejnej správy na adrese open.slovensko.sk.

Rozdiely medzi elektronickou hromadnou žiadosťou a petíciou sú popísané v článku Porovnanie petícií a elektronickej hromadnej žiadosti.

Viac o projekte si prečítate v článku eDemokracia a otvorená vláda.

Dátum poslednej zmeny: 16. 9. 2020
Dátum zverejnenia: 12. 8. 2015