Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie integrovaného informačného systému eDemokracie a otvorenej vlády (IIS eDOV) a portálu pre poskytovanie transparentných informácií a otvorených dát širokej verejnosti ako aj inštitúcií verejnej správy spolu s vytvorením nových elektronických služieb v zmysle iniciatívy otvoreného vládnutia.

Špecifické ciele:

  1. Vytvorenie štandardizovanej platformy pre využívanie open data verejnej správy na Slovensku a novej služby Elektronická hromadná žiadosť,
  2. Vytvorenie podmienok otvorenej vlády prostredníctvom elektronizácie procesov služieb vlády SR a činností Úradu vlády SR,
  3. Vybudovanie komponentu dotačných schém, ktorý umožní v prehľadnej a interaktívnej forme vyhľadať informácie o dotačných mechanizmoch a ich využití v SR,
  4. Vytvorenie efektívneho aplikačného nástroja pre poskytovanie výstupov z ITMS pre verejnosť a verejnú správu.

Výsledky a dopady projektu: Podľa konceptu sa v rámci projektu vybuduje integrovaný informačný systém, ktorý bude na úrovni prezentačnej vrstvy (portálu) ako aj mobilného prístupu poskytovať služby k otvoreným dátam verejnej správy v štandardizovanej forme.

 Ďalej na úrovni aplikácií vznikne podpora pre elektronické služby, ktoré umožnia verejnosti účasť na veciach verejných – Elektronická hromadná žiadosť.

 V rámci modulu otvorenej vlády budú poskytované elektronické služby pre VS na automatizované spracovanie elektronických dokumentov a dát z rokovania vlády a jej poradných orgánov, plnenie úloh uznesení vlády, čo prinesie aj pre občana informácie dostupné, aktuálne a včas.

 V rámci tohto modulu budú vytvorené elektronicky sprístupnené  transakčne služby súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, čo prinesie užívateľovi zjednodušenie prístupnosti k finančným zdrojom ako aj informovanosti o nich. Ďalej projekt pokryje aj kontrolnú činnosť ÚV SR, ktorej proces bude elektronicky sprístupnený, zníži sa administratívna záťaž pri komunikácii s kontrolórmi pri poskytovaní údajov a taktiež budú prezentované informácie o výsledkoch kontrol verejnosti. V rámci ITMS budú prostredníctvom služieb dostupné niektoré dáta verejnosti pomocou rozšíreného analytického prostredia automatizovane.