Ústredný portál verejnej správy

eIDAS prihlasovanie občanov Českej republiky na slovensko.sk

Vážení používatelia,

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si Vám dovoľuje touto cestou oznámiť, že v týždni od 15. júna 2020 bude v IAM module Ústredného portálu verejnej správy umožnené prihlasovanie pre fyzické osoby s občianskym preukazom s čipom vydaným v Českej republike na základe schémy elektronickej identifikácie notifikovanej podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (eIDAS). Občania Českej republiky sa tak budú môcť prihlásiť na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). 

Pre integrované subjekty je teda pri prihlásení občana Českej republiky zabezpečená rovnaká funkčnosť ako v prípade prihlásenia identity používajúcej autentifikátor vydaný v Slovenskej republike podľa § 21 zákona o e-Governmente. Príslušný subjekt verejného sektora musí akceptovať prihlasovanie cudzinca pre prístup k službám poskytovaným online pre príslušný typ osoby (občan s pobytom, cudzinec s povoleným pobytom, cudzinec bez pobytu). 

Rozsah osobných údajov zasielaných z Českej republiky: 

- Povinný rozsah údajov v zmysle Nariadenia eIDAS: 

• súčasné priezvisko(-á), 
• súčasné meno(-á),
• dátum narodenia, 
• jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom.

Poznámka: Jedinečný identifikátor zasielaný z Českej republiky nie je rodné číslo, ale špecifický identifikátor v tvare UUID (32-miestny kód). Stotožnenie osôb evidovaných v existujúcich systémoch na základe tohto identifikátora preto nebude možné.  

- Prihlasujúca sa osoba z Českej republiky môže rozhodnúť o zaslaní dodatočných údajov: 
• miesto narodenia,
• súčasná adresa.  

Prihlásenie si môžete otestovať v testovacom prostredí ÚPVS pre Českú republiku:

krajina: "Czechia",
- zobrazí sa poskytovateľ digitálnej identity - "eIdentita.cz", následne je potrebné zvoliť: "Test Profile High",
- prihlasovacie meno a heslo nie je potrebné, na prihlasovacej stránke je priamo možnosť prihlásiť sa pod niektorou z testovacích identít,
  napríklad "Dvorakova", je potrebné len zvoliť "Log in",
- príklad URI jednej z fiktívnych testovacích identít:  rc://CZ/8ed6d1d5-3143-4c00-945c-ef7d99b11d7f_dvorakova_pavla 

Podrobnosti k téme eIDAS autentifikácie je možné nájsť v špecializovaných často kladených otázkach