Ústredný portál verejnej správy

eID karta

Občiansky preukaz s čipom

Občiansky preukaz s čipom – je nový typ občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vydáva od decembra 2013. Slúži, tak ako doteraz, na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami. Navyše obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí  pri využívaní elektronických služieb verejnej správy  (e-Government služieb).

V rámci procesu elektronizácie verejnej správy sa občanom postupne sprístupnia e-Government služby prostredníctvom siete internet. Elektronické služby ku ktorým môže občan získať prístup sú napríklad: nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, aukcie, verejné obstarávanie, služby katastra, služby daňového úradu, eHealth (elektronické zdravotníctvo), eVoting (elektronické voľby a referendá) a podobne.

Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby a následne jej autentifikácia. Občiansky preukaz s čipom je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity.

Vedeli ste?
Zákon č. 305/2013 Z. z.  o e-Governmente definuje pojem elektronická identita osoby na účely elektronickej komunikácie a prístupu k informačným systémom verenej správy, ako súbor znakov, ktoré sú zaznamenané v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby,
elektronická identita osoby sa preukazuje identifikáciou osobyoveruje sa jej autentifikáciou.  Identifikácia osoby sa ďalej preukazuje menom a priezviskom osoby v kombinácií s jej rodným číslom (Identifikátorom osoby). Autentifikácia je proces overenia identity osoby orgánom verejnej moci,
na autentifikáciu osoby sa môže použiť len občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)bezpečnostný osobný kód (BOK).

Občiansky preukaz je na zadnej strane vybavený elektronickým kontaktným čipom, v ktorom sú uložené údaje uvedené na občianskom preukaze (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia atď.).
V prípade, že sa občan rozhodne využívať ho na prístup k elektronickým službám, zadá si pri podaní žiadosti o jeho vydanie resp. pri preberaní občianskeho preukazu s čipom alebo kedykoľvek počas jeho platnosti svoj bezpečnostný osobný kód – BOK. Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich ľubovoľných číslic.

Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby,  iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky. Ak bezpečnostný osobný kód nebude občan využívať môže si ho kedykoľvek zablokovať.

V prípade, že plánuje využívať občiansky preukaz s čipom na prístup k elektronickým službám potrebuje okrem samotnej karty aj softvérové vybavenie do počítača a kontaktnú čítačku čipových kariet. Softvér je možné bezplatne stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky ústredného portálu verejnej správy. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od samotného výrobcu čítačky.

Pri vydávaní občianskeho preukazu s čipom si občan môže bezodplatne požiadať o nahratie troch certifikátov, ktoré sa uložia na elektronický čip občianskeho preukazu. Ide o kvalifikovaný certifikát (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), certifikát (PCA), ktorý slúži na podpisovanie elektronickým podpisom a šifrovací certifikát (SCA). K certifikátom na podpisovanie je potrebné si zvoliť KEP PIN (šesťmiestny kód) a KEP PUK (osemmiestny kód).

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pri elektronických podaniach realizovaných prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, je okrem príslušného kvalifikovaného certifikátu na občianskom preukaze potrebné mať inštalovanú aj aplikáciu D.Signer/XAdES, ktorú si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

Na stiahnutie:

Dátum poslednej zmeny: 17. 3. 2022
Dátum zverejnenia: 17. 1. 2017