Ústredný portál verejnej správy

Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Služba je určená pre podnikateľov a je bezplatná.

Poznámka

Na podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra je možné použiť novú elektronickú službu obchodného registra s názvom Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.

Služba vyžaduje:

  • kvalifikovaný elektronický podpis,
  • elektronický formulár pre námietky vo formáte XML (ďalej len „formulár“), podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom pečaťou) navrhovateľa (resp.  navrhovateľov),
  • ak z obsahu konania vyplýva potreba pripojenia prílohy,  musí byť príloha vo formáte PDF odpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) navrhovateľa (resp.  navrhovateľov).

UPOZORNENIE:   

Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný.

V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

Elektronická služba „Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra“ sa skladá z nasledujúcich krokov: 

  1. Vyplnenie a podpísanie príslušného formulára
  2. Vyplnenie údajov o správe (nepovinné)
  3. Vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa
  4. Vloženie potrebných príloh
  5. Odoslanie vytvorenej žiadosti. 

Vyplnenie formulára

Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy sú dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb. Vyplnený elektronický formulár uložte do Vášho počítača vo formáte XML. Príručka pre vypĺňanie elektronických formulárov s popisom jednotlivých polí.

Podpísanie formulára a príloh k podaniu

Vyplnený elektronický formulár uložený v počítači vo formáte XML podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES priamo pri odosielaní podania z elektronickej schránky. Naďalej je možné  formulár vopred podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES a priložiť podpísaný. Výstupom je kontajner vo formáte  ASiC (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce) - ide o preferovaný formát v súlade s legislatívou EÚ.

Prílohy k podaniu (napr. splnomocnenie a pod.) naskenujte do formátu PDF a podpíšte priamo pri odosielaní podania
z elektronickej schránky. Naďalej je možné  prílohu vopred podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES alebo XAdES a priložiť podpísanú.

Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou.

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými aplikáciami (napr. QES Portál, aplikácia QES) alebo komerčnými aplikáciami QSignDisig Desktop SignerPodpisuj.skD.Bulk Signer – Standard.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign.

Podanie návrhu

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR sa podávajú spolu s prílohami výlučne v elektronickej podobe registrovému súdu.

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do OR je možné podať až nasledujúci deň po odmietnutí vykonania zápisu.

Prvým krokom je vyplnenie údajov o správe.

Predmet

Môžete uviesť predmet správy. Tento údaj sa priamo zobrazí v zozname elektronických správ v schránke používateľa. Uveďte napríklad krátky text popisujúci obsah správy.

Značka prijímateľa

Môžete uviesť značku prijímateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy. Uveďte informáciu, ktorú Vám napríklad v rámci konania poslal adresát.

Značka odosielateľa

Môžete uviesť značku odosielateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy a môže sa použiť na identifikáciu. Uveďte napríklad číslo konania, číslo registratúrneho záznamu, spisovú značku a pod. Údaje o navrhovateľovi sa doplnia automaticky na pozadí údajmi z profilu prihláseného používateľa, ktorý podanie podáva.

Druhým krokom je priloženie dokumentov k podaniu.

Nahrajte podpísaný formulár a potrené prílohy k podaniu. Formulár je potrebné prikladať už vopred elektronicky podpísaný.  Prílohy k podaniu je možné podpísať aj priamo pri vytváraní podania.

Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prečítajte si text potvrdenky. V prípade ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka  o prijatí a overení Vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát  potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovanú elektronickú pečať na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade, ak je dokument autorizovaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu, je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení podania. Je potrebné, prečítať si text potvrdenky.

Prvý dokument - Sprievodný formulár - je generovaný elektronickými službami obchodného registra a neobsahuje elektronický podpis.

Ak je niektorý dokument vyhodnotený ako neplatný,  je následne doručená správa o tom, že  nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať znovu, s korektne podpísanými dokumentmi.

Vybavenie podania

Lehota na vybavenie námietok je 10 pracovných dní od ich doručenia.

Odvolanie

V prípade zamietnutia námietok je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať prostredníctvom portálu Ministerstva spravodlivosti SR e-žaloby – podanie v civilnom spore - podanie k existujúcemu konaniu – podanie k spisovej značke.

Vo formulári „Podanie k existujúcej spisovej značke“ je potrebné z číselníka vybrať „Odvolanie“.

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR

formáte XAdES

Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015