Ústredný portál verejnej správy

Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronicky námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

Služba je určená pre podnikateľov.

Služba vyžaduje:

  • kvalifikovaným elektronický podpis,
  • elektronický formulár pre námietky vo formáte XML (ďalej len „formulár“), podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom pečaťou) navrhovateľa (resp.  navrhovateľov),
  • ak z obsahu konania vyplýva potreba pripojenia prílohy,  musí byť príloha vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF  podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) navrhovateľa (resp.  navrhovateľov).

UPOZORNENIE:   

Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný.

V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu / zmeny / výmazu

Služba predpokladá stiahnutie elektronického formulára pre námietku. Formulár si môžete stiahnuť na stránke: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb.

Vypísaný elektronický formulár uložte vo formáte XML a podpíšte ho kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES. Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Aktuálne je ešte podporovaný aj formát XAdES_ZEP EPES – výstupom je XML súbor s príponou .zepx .

Prílohy k návrhu (napr. spoločenská zmluva, doklad o zaplatení, atď.) naskenujte do formátu PDF (preferovaný formát) alebo TIFF a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES alebo XAdES. Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce).  Text na dokumentoch musí byť čitateľný. Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou. Aktuálne je ešte podporovaný aj formát CSM – CadES EPES – výstupom je dokument s príponou súboru .zep a formát XAdES_ZEP PDF prípona súboru .zepx. 

Kvalifikované elektronické podpisy môžete vytvárať bezplatnými alebo komerčnými aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer, Podpisuj.sk, ZEP.disig.sk

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign.

Postup:

  • Vypísanie formulára
  • Poslanie papierových listín
  • Vybavenie podania


Vypísanie formulára

Prvý krok pri vypísaní formulára je Výber typu podania. Vyplňte Typ podania, ktoré bolo registrovým súdom odmietnuté. Ďalej vyberte registrový súd podľa príslušnosti. Povinným údajom je číslo návrhu; ide o spisovú značku registrového súdu, ktorá je uvedená v záhlaví odmietnutia vykonania zápisu (napr.: v tvare 2Re/145/2013) a Obchodné meno spoločnosti.

Spisová značka (oddiel a číslo) vložky sú povinné údaje ak je typom podania „zmena“ alebo „výmaz“; v prípade typu podania „prvozápis“ ide o nepovinný údaj. Vyplňte navrhovateľa – údaje, ktoré mate zadané v profile sa Vám automaticky vyplnia aj v časti Navrhovateľ. Námietku je možné podať až nasledujúci deň po odmietnutí vykonania zápisu.

Druhý krok je priloženie dokumentov k podaniu. Dokumenty môžete priložiť prostredníctvom tlačidla Nahraj dokumenty>. Povinným dokumentom je formulár pre námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Ďalšie dokumenty je možné priložiť prostredníctvom tlačidla Pridaj iný>

Postup pri prikladaní dokumentov:

  • Z poľa Výber podoby dokumentu vyberte, či dokument prikladáte elektronicky, alebo posielate papierovo na príslušný registrový súd.
  • Pri výbere elektronickej podoby dokumentu sa Vám otvorí okno, v ktorom si nalistujete a vyberiete dokument a tlačidlom Uložiť ho vložíte do podania.

Povinné dokumenty musia mať vložený súbor (elektronická podoba dokumentu).

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad podania > si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať>.

Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím prečítajte si text potvrdenky. V prípade ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka o prijatí (rovnako aj následná o overení)  Vášho podania je podpísaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát  potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovanú elektronickú pečať na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign, online aplikáciu http://zep.disig.sk.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade   ak je dokument podpísaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení podania. Prosím prečítajte si text potvrdenky.

Prvý dokument - Sprievodný formulár - je generovaný elektronickými službami obchodného registra a neobsahuje elektronický podpis.

Ak je niektorý dokument vyhodnotený ako neplatný,  je následne doručená správa o tom, že  nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať nanovo s platnými dokumentmi.

Posielanie papierových listín

Ak ste si pri vypĺňaní podania vybrali poslanie niektorej z príloh k podaniu papierovo, doručte v lehote stanovenej zákonom prílohu v papierovej podobe na príslušný registrový súd. Takto odoslané prílohy označte jasne a zrozumiteľne číslom podania, ktoré bolo Vášmu podaniu pridelené. Nedoručenie príloh alebo neoznačenie príloh môže mať za následok nevybavenie Vášho podania.

Vybavenie podania

Lehota na vybavenie námietky je 10 pracovných dní od ich doručenia. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu nepodlieha súdnemu poplatku.

Ak sa námietky podávajú v elektronickej podobe a ich súčasťou majú byť listiny v listinnej podobe, lehota na vybavenie začína plynúť odo dňa doručenia listiny, ktorá sa mala podať v listinnej podobe.

Odvolanie

V prípade zamietnutia námietok je možné podať odvolanie prostredníctvom portálu Ministerstva spravodlivosti SR e-žaloby – podanie v civilnom spore - podanie k existujúcemu konaniu – podanie k spisovej značke. Vo formulári „Podanie k existujúcej spisovej značke“ je potrebné z číselníka vybrať „Odvolanie“.


Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015