Ústredný portál verejnej správy

Vybrané e-služby

V tejto sekcii nájdete 10 vybraných elektronických služieb k životným situáciám, ktoré súvisia s podnikaním, s držbou motorového vozidla, so sťahovaním či s osobnými údajmi a dokladmi. Uvedené elektronické služby sme vybrali nielen z dôvodu, že sa s nimi v praxi môžete veľmi často stretnúť, ale taktiež aj preto, že patria medzi najčastejšie vyhľadávané slovné spojenia na portáli.

V prípade, že máte záujem o elektronickú službu, ktorá sa v nami vybranom zozname nenachádza, môžete ju vyhľadať
v sekcii „Nájsť službu“.

Do pozornosti dávame aj informácie v sekcii „Životné situácie."

Na využitie elektronických služieb budete potrebovať:

 • občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a bezpečnostný osobný kód (BOK),
 • čítačku čipových kariet,
 • nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
 • nainštalované aplikácie na prihlásenie, podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet (všetky nájdete v sekcii „Na stiahnutie“).

Zoznam vybraných elektronických služieb:

 1. Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
 2. Poskytovanie výpisu z obchodného registra
 3. Ohlásenie živnosti
 4. Žiadosť o výpis zo živnostenského registra
 5. Výpis z registra trestov
 6. Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu
 7. Vydanie nového občianskeho preukazu s čipom
 8. Prihlásenie na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt
 9. Vydanie úradného výpisu matričného dokladu
 10. Späťvzatie priezviska po rozvode

Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Elektronická služba Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o prvozápis údajov do obchodného registra, žiadosť o zmenu zápisu už zapísaných údajov v obchodnom registri, žiadosť o výmaz zapísaných údajov z obchodného registra a pri všetkých návrhoch je možné zároveň vložiť elektronické listiny vyžadované k návrhu.

Poskytovanie výpisu z obchodného registra

Elektronická služba „Poskytovanie výpisu z obchodného registraje určená pre fyzické osoby a podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra v elektronickej alebo v listinnej podobe, ktorý je ďalej použiteľný na právne úkony. 

Ohlásenie živnosti

Ohlásiť prevádzkovanie živnosti a podať žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení môžete elektronicky cez službu:

Pri ohlásení živnosti elektronicky sa poplatky za remeselné a viazané živnosti znižujú na polovicu a v prípade voľných živností sa nevyberajú vôbec.

Žiadosť o výpis zo živnostenského registra

Na vyžiadane výpisu zo živnostenského registra (z jeho verejnej aj z neverejnej časti) vám poslúžia takisto „Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto“.

Výpis z registra trestov

V prípade, že potrebujete doklad na preukázanie svojej bezúhonnosti, môžete využiť elektronickú službu „Žiadosť o výpis z registra trestov“.

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu

Vlastník vozidla môže požiadať o prevod držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“. Po vykonaní zmeny v evidencii vozidiel nie je potrebné predložiť žiadny z dokladov ani potvrdení. Taktiež nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. Do osvedčenia o evidencii časť II v tomto prípade nebudú zapísané záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu. Na vozidle ostávajú pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Vydanie nového občianskeho preukazu s čipom

V súvislosti so zmenou typu občianskych preukazov s čipom na občianske preukazy s čipom a biometrickými údajmi nebude možné v prípade zmeny trvalého pobytu (ak neboli údaje staršie ako 5, resp. 3 roky) vybaviť si tento doklad elektronicky. Emitovanie biometrických OP si vyžadujú osobnú prítomnosť žiadateľa.

 

Prihlásenie na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt

Elektronickú službu „Podanie prihlásenia na trvalý pobyt“ alebo „Podanie prihlásenia na prechodný pobyt“ môžete použiť, ak prihlasujete pobyt k nehnuteľnosti, ktorej ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom. V prípade, že nehnuteľnosť nevlastníte, doložte aj elektronickú prílohu - doklad o vlastníctve nehnuteľnosti a súhlas s prihlásením od všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktorý je podpísaný mandátnym certifikátom notára.

Vydanie úradného výpisu matričného dokladu

Elektronickú službu „Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu“  môžete využiť v prípade, že potrebujete duplikát už vydaného úradného dokumentu, ako je rodný list, sobášny list alebo úmrtný list.

Späťvzatie priezviska po rozvode

Elektronická služba „Podanie oznámenia o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode“ vám umožní bez poplatku v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode opätovne prijať priezvisko za slobodna, prípadne upustiť od používania spoločného priezviska. Po lehote môžete využiť už iba spoplatnenú službu „Podanie žiadosti o zmenu priezviska po rozvode – okresný úrad“.

Dátum poslednej zmeny: 7. 6. 2024
Dátum zverejnenia: 19. 3. 2018