Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia SR

Kultúra

Ochrana premetov kultúrnej hodnoty je súčasťou ochrany kultúrneho dedičstva nielen na území Slovenskej republiky, na území Európskej únie, ale aj v rámci celého sveta. Za súčasť ochrany kultúrneho dedičstva sa považuje aj jeho ochrana pred nezákonným vývozom do zahraničia a nezákonným dovozom zo zahraničia. Základný princíp, ktorý sa uplatňuje pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty je, že vec definovanú ako kultúrne dedičstvo možno do zahraničia vyviezť iba v súlade s podmienkami ustanovenými medzinárodnými zmluvami a osobitnými zákonmi. Aj naopak však platí, že vec vykazujúcu znaky kultúrneho dedičstva, možno na územie iného štátu doviezť iba po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov štátu, z ktorého má byť dovezená.

Vyviezť predmet kultúrnej hodnoty možno teda iba s predchádzajúcim povolením vystaveným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky po splnení podmienok, ktoré vyžadujú právne predpisy chrániace kultúrne dedičstvo.
Na území Slovenskej republiky sú podmienky vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty ustanovené najmä v týchto právnych predpisoch:

Tento zákon v znení jeho aktuálnej novely 160/2018 Z. z. účinnej od 1.7.2018 ustanovuje podmienky trvalého vývozu a dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie, niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu, ktorým je nižšie uvedené Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky, podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na prezentačné účely na územie Slovenskej republiky, vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty. Upozorňujeme, že informácie tu uvedené budú od 1.7.2018 aktualizované v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.

Nariadenie ustanovuje pravidlá, ktoré spočívajú v zavedení opatrení zabezpečujúcich, aby vývozy tovaru kultúrneho charakteru podliehali jednotnej kontrole na vonkajších hraniciach Európskej únie. Vývoz tovaru kultúrneho charakteru z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Európskej únie podlieha predloženiu vývoznej licencie. Vývoznú licenciu vystavuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po predložení príslušnej žiadosti a potrebných príloh.

S cieľom zabezpečiť, aby povolenia na vývoz boli jednotné, toto vykonávacie nariadenie ustanovuje pravidlá regulujúce vyhotovenie, vydávanie a používanie tlačiva. Na tento účel Príloha č. 1 vykonávacieho nariadenia stanovila modelový vzor tlačiva štandardného vývozného povolenia, ktoré sa použije na každý vývoz podľa Nariadenia (ES) č. 116/2009.

Čo je predmet kultúrnej hodnoty?

Zákonná definícia predmet kultúrnej hodnoty označuje ako pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Ide o všeobecné vymedzenie predmetov tvoriacich kultúrne dedičstvo v Slovenskej republike. Z hľadiska uplatňovania zákonných podmienok pri vývoze a dovoze predmetov kultúrnej hodnoty sú tieto predmety zaradené do jednotlivých kategórií, ktoré sú presne vymedzené v prílohách právnych predpisov.

Zákon sa nevzťahuje na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktorými sú:

  • originály diel výtvarného umenia, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora – tieto možno vyviezť bez predchádzajúceho povolenia
  • národné kultúrne pamiatky – postup podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
  • zbierkové predmety – postup podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane premetov kultúrnej hodnoty a o zeme zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • archívne dokumenty – postup podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy – postup podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Pokiaľ sa predmet kultúrnej hodnoty nenachádza ani v jednej z kategórií alebo nespĺňa právnymi predpismi stanovené predpoklady akými sú napríklad vek 50 rokov alebo finančný prah, potom nie je potrebné postupovať podľa uvedených právnych predpisov a takýto predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyvezený či už trvalo alebo dočasne z územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho povolenia Ministerstva Slovenskej republiky.

Poradným orgánom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na odborné posúdenie žiadosti o povolenie na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky je komisia na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva, na ktoré sa vzťahuje osobitný právny režim vo vzťahu k zahraničiu.

Ďalšie informácie o trvalom a o dočasnom vývoze nájdete na webovom sídle Ministerstva kultúry SR.


Kontakt:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva
odbor múzeí, galérií a knižníc
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Email: skd@culture.gov.sk
Telefón: 02/20482 432

Dátum poslednej zmeny: 17. 3. 2022
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2017