Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Národná rada SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Občan a štát

Voľby do NR SR sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.
Právo voliť do Národnej rady, tzv. aktívne volebné právo, má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou
vo výkone práva voliť je:
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený (tzv. pasívne volebné právo) občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nenastali uňho prekážky typu výkonu trestu odňatia slobody a pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.

Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov, podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname. Stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice mestská časť. Obec odovzdá zoznam voličov okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volie , najneskôr však dva dni predo dňom volieb.

O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať:
-
osobne,
- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba
  prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
- písomne alebo
- elektronicky (e-mailom).

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa zriaďuje Ústredná volebná komisia, okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie.

Členom volebnej komisie môže byť len volič. Občan môže byť členom len jednej volebnej komisie. Kandidát na poslanca nemôže byť členom žiadnej volebnej komisie. Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán alebo politických hnutí alebo koalícií politických strán, ktoré podávajú kandidátnu listinu.

Ústredná volebná komisia:
a) preskúmava a registruje kandidátne listiny,
b) dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c) prerokúva informácie ministerstva o organizačnej a technickej príprave volieb,
d) prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu automatizovaného
    spracovania výsledkov volieb,
e) prerokúva informácie o zabezpečení rovnosti pridelenia vysielacích časov v televíznom a rozhlasovom vysielaní
    počas volebnej kampane,
f) zisťuje a zverejňuje výsledky volieb,
g) vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
h) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,
i) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu.

Do okresnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná najneskôr 55 dní predo dňom volieb, jedného člena a jedného náhradníka. Okresná aj okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ako ustanovuje tento zákon alebo ak sa počet jej členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje prednosta okresného úradu (v prípade okrskovej volebnej komisie chýbajúcich členov vymenuje z voličov starosta).

Kandidátna listina musí obsahovať:

  1. neskrátený názov politickej strany alebo názov koalície,
  2. zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, zamestnanie, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,
  3. podpis štatutárneho orgánu politickej strany a odtlačok jej pečiatky. Na kandidátnej listine koalície sa uvedie podpis štatutárneho orgánu každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačky ich pečiatok.

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené:

  1. vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nie sú mu známe prekážky voliteľnosti,
  2. potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 16 596,- €,
  3. oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením ich mena, priezviska a presnej adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti.

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov.

Voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.
Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.
Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky a určí deň volieb najneskôr 110 dní pred ich konaním. Vyhlásenie volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a na internetovej stránke ministerstva.

Priebeh hlasovania

- Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne, zastúpenie nie je prípustné.
- Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
- Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu
  voličov dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Ak volič nepredloží občiansky
  preukaz, hlasovanie sa mu neumožní.
- Po tom, čo volič dostal hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
- Vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním
  poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z
  kandidátov dáva prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže písomne požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb.

Po skončení hlasovania sa vyhotoví zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

- Ústredná volebná komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných pre každú politickú stranu a
  koalíciu.
- Ďalej zistí, ktoré politické strany získali menej ako päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov,
  ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán získali menej ako sedem percent z celkového počtu
  odovzdaných platných hlasov, ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán získali menej ako
  desať percent
z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.

Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície sa vydelí číslom 151, výsledok sa nazýva republikové volebné číslo. Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným číslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana alebo koalícia získala.

Dátum poslednej zmeny: 29. 9. 2023
Dátum zverejnenia: 9. 11. 2017

Lokalita

  • Slovensko