Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky

Občan a štát

Vláda Slovenskej republiky je vrcholný orgán výkonnej moci.

Vláda Slovenskej republiky sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov. Vládu vymenúva prezident Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády. Za výkon svojej funkcie vláda zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky.

Vláda spoločne rozhoduje o návrhoch zákonov, o nariadeniach vlády, o programe vlády a jeho plnení, o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR, o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu, o medzinárodných zmluvách SR, o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, o podaní návrhu zákona NR SR alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu, o tom, že požiada o vyslovenie dôvery, o udelení amnestie vo veciach priestupkov, o výmene a odvolávaní štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom, o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.

Viac informácií...

Dátum poslednej zmeny: 21. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 21. 11. 2017

Lokalita

  • Slovensko