Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Určovanie držiteľov povolenia na nakladanie s jadrovým palivom

Obrana a bezpečnosť

Pre jadrové materiály, pri ktorých nie je známy vlastník alebo ich vlastníkovi zaniklo povolenie podľa § 9 ods. 4 atómového zákona alebo jadrové materiály boli nadobudnuté v rozpore s týmto zákonom, ÚJD SR rozhodnutím určí iného držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. g) alebo n) atómového zákona na vykonanie nevyhnutných opatrení.

ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. c) atómového zákona určuje:

 1. nového držiteľa povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi a s rádioaktívnymi odpadmi, pri ktorých nie je známy pôvodca alebo pôvodca nie je schopný s jadrovými materiálmi alebo s rádioaktívnymi odpadmi bezpečne nakladať,
 2. povinnosť inému držiteľovi príslušného povolenia vstúpiť do práv a povinností týkajúcich sa bezpečného nakladania s jadrovými materiálmi alebo rádioaktívnymi odpadmi toho držiteľa povolenia, ktorého povolenie zaniklo z dôvodov uvedených v § 9 ods. 4 atómového zákona, vrátane možnosti čiastočného alebo úplného odobratia jadrových materiálov alebo rádioaktívnych odpadov tomuto držiteľovi povolenia,
 3. držiteľovi povolenia tému a rozsah hodnotenia so špecifickým tematickým zameraním v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení podľa § 10 ods.  7.

Vydávanie súhlasu v súvislosti s jadrovým zariadením

ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. f) atómového zákona vydáva súhlas na:

 1. umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
 2. realizáciu zmien podľa § 2 písm. v) atómového zákona,
 3. vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti atómového zákona,
 4. rozriedenie a spotrebu jadrových materiálov,
 5. jednotlivé etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
 6. skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia,
 7. použitie nového typu jadrového paliva.

ÚJD SR rozhodne o vydaní súhlasu na umiestnenie stavby jadrového zariadenia na základe písomnej žiadosti doloženej dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 1 bode A atómového zákona a na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Súhlas na ďalšiu etapu uvádzania do prevádzky vydá ÚJD SR po predložení písomnej žiadosti držiteľa povolenia po posúdení správy o vyhodnotení predchádzajúcej etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky.

Prevádzka jadrového zariadenia sa člení na skúšobnú prevádzku a prevádzku.

Súhlas na skúšobnú prevádzku vydá ÚJD SR po predložení písomnej žiadosti doloženej správou o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky. Tento súhlas je súčasťou súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa osobitného predpisu.

Jadrovým zariadením sa rozumie súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácii, určených na:

 1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
 2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg 1ab) okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, 1ac) zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,
 3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
 4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
 5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016