Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Štátny jazyk

Kultúra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátneho jazyka, ako to vyplýva zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Plnenie tejto úlohy zabezpečuje odbor štátneho jazyka začlenený do sekcie umenia a štátneho jazyka. Odbor štátneho jazyka najmä

 • pripravuje hlavné ciele a zásady štátnej politiky v oblasti štátneho jazyka a analytické, koncepčné metodické a informačné materiály v oblasti ochrany, poznávania, podpory rozvoja a používania štátneho jazyka;
 • vypracúva návrhy legislatívnych zámerov, návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť štátneho jazyka;
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní; 
 • vypracúva správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky;
 • zabezpečuje zverejňovanie kodifikovanej podoby štátneho jazyka na internetovej stránke ministerstva kultúry;
 • zastupuje ministerstvo v názvoslovných a terminologických komisiách pri ústredných orgánoch štátnej správy;
 • odsúhlasuje štandardizáciu geografických názvov podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov;
 • spolupracuje s vedeckými inštitúciami a odbornými inštitúciami pri preventívnovýchovnej činnosti v oblasti starostlivosti o slovenský jazyk;
 • poskytuje na požiadanie stanoviská týkajúce sa otázok jazykovej politiky a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na používanie štátneho jazyka a iných jazykov;
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným orgánom verejnej správy pri plnení ich povinnosti súvisiacej s aktívnym prístupom ku kontrole dodržiavania ustanovení zákona o štátnom jazyku;
 • pomáha usmerňovať jazykovú prax vo verejnej sfére;
 • zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka;
 • zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť Terminologickej komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti ustaľovania odbornej terminológie slovenského jazyka;
 • zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, odborného orgánu v oblasti zaraďovania rodných (krstných) mien do slovenských kalendárov a schvaľovania písanej podoby týchto mien;
 • zúčastňuje sa na zabezpečovaní celoštátnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorej spoluvyhlasovateľom je ministerstvo kultúry, a pripravuje aj zborníky ocenených prác.

Viac...

Dátum poslednej zmeny: 22. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko