Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Národný bezpečnostný úrad

Používanie elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku

Občan a štát

V obchodnom styku platí zmluvná voľnosť aj vo vzťahu k formátu elektronického dokumentu. V administratívnom styku sa však môžu používať iba vybrané druhy formátov dokumentov.

Obchodným stykom je odoslanie, prijatie alebo potvrdenie odoslania alebo potvrdenie prijatia dokumentu v elektronickej podobe (ďalej len „elektronický dokument“) vo vzťahoch, ktoré vznikajú pri elektronickom obchode medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom alebo spotrebiteľom. 

Administratívnym stykom je odoslanie, prijatie alebo potvrdenie odoslania, alebo potvrdenie prijatia elektronického dokumentu podpísaného platným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom medzi orgánmi verejnej moci alebo medzi orgánom verejnej moci a fyzickou osobou, alebo medzi orgánom verejnej moci a právnickou osobou.

Formáty elektronických dokumentov 

Ak formát elektronického dokumentu pripúšťa použitie aktívnych prvkov, elektronický dokument obsahujúci tieto aktívne prvky nemožno podpísať elektronickým podpisom ani kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V obchodnom styku sa používa taký formát elektronického dokumentu, na ktorom sa subjekty dohodli.

Formáty dokumentov sú uvedené v §46 vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky...

Dátum poslednej zmeny: 15. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 11. 2016

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko