Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Overovanie odbornej spôsobilosti držiteľov povolení v oblasti jadrového dozoru

Obrana a bezpečnosť

Overovanie odbornej spôsobilosti držiteľov povolení v oblasti jadrového dozoru.

Odborná spôsobilosť je súhrn odborných vedomostí, praktických skúseností, znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a prevádzkových predpisov vydaných držiteľom povolenia, potrebných na výkon pracovných činností zamestnanca držiteľa povolenia. Odborná spôsobilosť sa získava úspešným absolvovaním odbornej prípravy v špecializovanom zariadení.

Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn odborných vedomostí, praktických skúseností, zásadných postojov a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a prevádzkových predpisov vydaných držiteľom povolenia na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti, ktorá je nutná na výkon pracovných činností s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť.

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, môžu len odborne spôsobilí zamestnanci, ktorých odbornú spôsobilosť preverila odborná komisia zriadená prevádzkovateľom špecializovaného zariadenia a vydala im osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Vybraní zamestnanci držiteľa povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie sú zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti, ktoré majú priamy vplyv na jadrovú bezpečnosť, majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v Slovenskej republike alebo na území členských štátov, ukončili odbornú prípravu, sú zdravotne spôsobilí a psychicky spôsobilí, ktorých osobitnú odbornú spôsobilosť preverila skúšobná komisia zriadená ÚJD SR a ÚJD SR im vydal preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až g) a j) atómového zákona je povinný zabezpečiť pravidelné prehliadky zamestnancov zamerané na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť, ak je potrebná na výkon pracovných činností zamestnancov.

Prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia môže vykonávať odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení len na základe povolenia. Odborná príprava sa vykonáva v súlade so schváleným systémom prípravy podľa programov prípravy.

Povolenie prevádzkovateľovi špecializovaného zariadenia vydáva ÚJD SR na základe písomnej žiadosti po posúdení technického vybavenia používaného pri tejto príprave a odbornej spôsobilosti zamestnancov žiadateľa o povolenie.

Zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia, ktorí vykonávajú odbornú teoretickú prípravu vybraných zamestnancov a ich výcvik na simulátore (ďalej len "lektori"), môžu túto činnosť vykonávať len na základe preukazu o odbornej spôsobilosti v oblasti danej odbornej prípravy.

Zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia, ktorí vykonávajú odbornú prípravu vybraných zamestnancov alebo odborne spôsobilých zamestnancov počas ich stáže a výcviku na pracovnom mieste (ďalej len "inštruktori"), môžu túto činnosť vykonávať po splnení kvalifikačných požiadaviek.

ÚJD SR podľa atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) vykonáva nasledujúce činnosti v oblasti posudzovania, hodnotenia, overovania a kontroly odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení:

 • výkon štátneho dozoru v oblasti odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 atómového zákona v špecializovaných zariadeniach,
 • vydávanie povolenia na odbornú prípravu zamestnancov držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až g) atómového zákona,
 • kontrola plnení povinností držiteľov povolení podľa atómového zákona a vyhlášky
 • schválenie systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 4. a § 24 atómového zákona a § 3 vyhlášky,
 • schválenie programu prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 5. a § 24 atómového zákona a § 4 vyhlášky,
 • overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení podľa § 4 ods. 2 písm. d) bodu 1. a § 24 atómového zákona a § 6 a 7 vyhlášky,
 • vydávanie, odoberanie alebo odnímanie preukazov o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. d) bodu 1. a § 24 a 31 atómového zákona a § 8 vyhlášky,
 • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na odbornú prípravu zamestnancov držiteľov povolení, ktorí vykonávajú odbornú teoretickú prípravu a výcvik na simulátore pre vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. d) bodu 2. a § 24 atómového zákona a § 12 a 13 vyhlášky,
 • vydávanie, odoberanie alebo odnímanie preukazov o odbornej spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. d) bodu 2. a § 24 a 31 atómového zákona a § 14 vyhlášky,
 • posúdenie dokumentácie uvedenej v prílohe zákona, ktorá je potrebná k jednotlivým druhom povolení, a ktorú podľa atómového zákona neschvaľuje ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. e) bodu 3. atómového zákona,
 • posúdenie programu prípravy odborne spôsobilých zamestnancov § 4 ods. 2 písm. e) bodu 4. a § 24 atómového zákona a § 5 vyhlášky,
 • posúdenie technického vybavenia špecializovaného zariadenia § 4 ods. 2 písm. e) bodu 5. a § 24 atómového zákona a § 11 vyhlášky,
 • schválenie realizácie zmeny v dokumentácií schválenej ÚJD SR v tejto oblasti podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 13. a § 24 atómového zákona,
 • odsúhlasenie zmien v dokumentácií posúdenej ÚJD SR v tejto oblasti podľa § 4 ods. ods. 2 písm. f)bodu 2. a § 24 atómového zákona.

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016

Lokalita

 • Slovensko