Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad vlády SR

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR

Občan a štát

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy zriaďuje Národná rada SR zákonom.

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom.

Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.
 
Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra.

  • V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.
  • Vláda môže určiť, že na ministerstve dočasne pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister.

  • Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.
    Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ. Sekcie sa môžu členiť na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky.
  • Úrad, odbor alebo inú organizačnú zložku riadi riaditeľ.

Ostatné ústredné orgány štátnej správy

 V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:

- Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi
  vlády. Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda.
- Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda,
  ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie predsedu
  Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je päť rokov. 
- Na čele
 Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej
  republiky.
- Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.
  Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu
  jeho práv a povinností podpredseda.

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy  právnické osoby.

Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda.

Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy je Bratislava; sídlom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je Banská Bystrica.

Dátum poslednej zmeny: 14. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2014

Lokalita

  • Slovensko