Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Medzinárodná spolupráca

Kultúra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s jeho pôsobnosťou zabezpečuje úlohy v oblasti európskych záležitostí, medzinárodnej kultúrnej spolupráce, prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí a koordinuje postupy ministerstva pri koncipovaní a zabezpečovaní cieľov štátnej kultúrnej politiky smerom k zahraničiu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky plní a koordinuje úlohy v oblasti kultúry vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v EÚ a v iných významných medzinárodných organizáciách, pripravuje strategické zámery v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni, koordinuje výkon medzinárodnej kultúrnej politiky ministerstva v oblasti umenia, kultúrneho dedičstva, médií, audiovízie a autorských práv.

Viac informácií o medzinárodnej kultúrnej spolupráci...

Dátum poslednej zmeny: 20. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2017