Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

samosprávne kraje

Lekárne a zdravotnícke zariadenia (podľa krajov)

Zdravie

Zdravotná a lekárenská starostlivosť je poskytovaná v lekárňach a výdajňach zdravotníckych pomôcok, v ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadeniach, ktoré povoľujú samosprávne kraje a MZ SR. Tu nájdete zoznam zariadení, rozdelených podľa krajov, v ktorých pôsobia.

Lekárska služba prvej pomoci

LSPP zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť (všeobecnú a stomatologickú) v čase mimo ordinačných hodín obvodných lekárov.

Pre organizátorov LSPP a slúžiacich poskytovateľov sú zverejnené aktuálne Rozpisy služieb LSPP a ich Archív.

Lekárenská pohotovostná služba

LPS zabezpečuje lekárenskú starostlivosť v čase mimo bežných prevádzkových časov. Pre okres je určená minimálne 1 lekáreň.

Pre prevádzkovateľov lekární sú zverejnené aktuálne Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby a ich Archív.

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Ústavné zdravotnícke zariadenia

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujú hlavne lôžkovú a nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Patria sem najmä nemocnice, liečebne, hospice, domy ošetrovateľskejstarostlivosti, kúpele a zariadenia biomedicínskeho výskumu:

Rajonizácia - zdravotné obvody (Kto je môj lekár?)

Samosprávny kraj určuje zdravotné obvody pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti. Občan tak na základe svojej adresy trvalého pobytu môže zistiť, ku ktorému lekárovi patrí:

Na webovom sídle www.e-vuc.sk môžete nájsť aj iné užitočné informácie z oblasti zdravotníctva (napr. zoznam lekárov, ktorí majú dovolenku, zoznam zatvorených lekární, mimoriadne oznamy zo ŠÚKL, a pod.).

Na mobilnom telefóne môžete využiť aplikáciu www.otvorenalekaren.sk, ktorá nájde najbližšie lekárne na základe Vašej polohy.

webové sídlo e-VÚC

Dátum poslednej zmeny: 13. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 13. 11. 2013

Lokalita

  • Košice
  • Trenčín
  • Žilina
  • Bratislava
  • Prešov
  • Banská Bystrica
  • Nitra
  • Trnava
  • Slovensko