Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Dráhy a doprava na dráhach

Cestovanie a doprava

Dráhy a dopravu na dráhach upravuje zákon 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona o dráhach sa dráhy členia na:

 • železničné dráhy,
 • mestské dráhy (električkové a trolejbusové dráhy),
 • lanové dráhy a
 • špeciálne dráhy (napríklad Čiernohronská železnica, Tatranská elektrická železnica, špeciálne dráhy sú fyzicky odčlenené trate od siete železničných dráh so zjednodušeným režimom prevádzky).

Pôsobnosť v oblasti dráh vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh.

Doprava na dráhach je prevádzkovaná na:

 • základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme alebo
 • komerčnom základe.

Za stav dráhy a jej údržbu je zodpovedný manažér infraštruktúry. V prípade železničnej dopravy na Slovensku sú manažérom infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (okrem súkromných vlečiek). V prípade mestských dráh samosprávne kraje a mestá, resp. interní dopravcovia. Lanové dráhy a špeciálne dráhy sú zvyčajne v správe súkromných subjektov.

Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme

Účelom zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme je zaručiť bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia, zohľadniť sociálne a environmentálne faktory, faktory regionálneho rozvoja a požiadavky ozbrojených síl. Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvára objednávateľ dopravných služieb s dráhovým podnikom na dopravné výkony, ktoré by ako podnikateľ z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za regulované cestovné, ale ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia.

Objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme na dráhe môže byť:

 • Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR (v súčasnosti objednáva železničnú infraštruktúru),
 • vyšší územný celok (objednáva doplnkovú dopravnú obslužnosť na železničnej infraštruktúre),
 • obec (objednáva dopravnú obslužnosť na električkových a trolejbusových dráhach) alebo
 • iný subjekt alebo združenie (napríklad krajská organizácia cestovného ruchu).

Prevádzka na komerčnom základe

V prípade ak dráhový podnik zostaví podnikateľský plán obsluhy na konkrétnej relácii, pričom tento plán sa vyhodnotí ako ekonomicky výhodný, môže požiadať príslušný regulačný orgán o vydanie licencie na prevádzkovanie dopravy na vlastné podnikateľské riziko za predpokladu, že sa prevádzkovaním dopravy neohrozí verejný záujem.

Bezplatná preprava pre vybrané skupiny obyvateľstva

Na základe rozhodnutia vlády SR sú dopravcovia zabezpečujúci dopravné služby vo verejnom záujme na železničných dráhach povinní poskytnúť bezplatnú prepravu pre vybrané skupiny obyvateľstva.

Ak majú cestujúci záujem túto možnosť využiť, je potrebné:

 1. zaregistrovať sa do systému ZSSK (v pokladnici ZSSK alebo cez internet, neplatí pre deti do 6 rokov),
 2. získať na základe registrácie Preukaz ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava,
 3. pred cestou si zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu,
 4. pri kontrole vo vlaku sa preukázať preukazom ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava (ak neobsahuje fotografiu aj preukazom totožnosti) a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu.

Okrem preukazu je potrebné si pred cestou zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu do vybranej stanice. Funguje to podobne ako kúpa klasického spoplatneného lístka, ale s rozdielom, že vo vlakoch kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN je lístok viazaný na konkrétny spoj a počet miest pre cestujúcich s lístkami na bezplatnú prepravu môže byť obmedzený. Ak by ste sa rozhodli cestovať iným vlakom z uvedených kategórií, je potrebné pôvodný cestovný lístok vrátiť a vyzdvihnúť si nový, na ďalší konkrétny vlak. Výmenu možno uskutočniť do 120 minút po pravidelnom odchode vlaku uvedenom na cestovnom lístku z nástupnej stanice cestujúceho.

Ak už lístky na bezplatnú prepravu vo vami vybranom vlaku kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN nie sú k dispozícii a napriek tomu máte záujem uvedeným vlakom cestovať, môžete si lístok kúpiť za príslušné cestovné (napríklad deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti za polovičné cestovné, seniori nad 70 rokov za evidenčné cestovné). Vo vlakoch kategórie Os a REX nie je počet lístkov na bezplatnú prepravu obmedzený.

Lístky na bezplatnú prepravu v diaľkových i regionálnych vlakoch sú viazané aj na osobu, nemôže ich teda použiť iný cestujúci.

Lístok si môže cestujúci zabezpečiť vo vlaku bez prirážky len v prípade, že sa na nástupnej stanici alebo zastávke lístky nepredávajú, a je potrebné, aby za týmto účelom vlakvedúceho vyhľadal.

Študenti môžu na cestu do školy využívať aj mesačné cestovné lístky na bezplatnú prepravu. Trasu do školy majú zaznamenanú v príslušnom preukaze. Žiakom ZŠ a 1.-4. ročníka osemročných gymnázií sa na bezplatné cestovanie do školy uzná ročný preukaz od ZSSK. Mesačné lístky a preukaz platí len v osobných vlakoch a regionálnych expresoch.

Možnosť cestovať s bezplatným lístkom sa nevzťahuje na cesty na prihraničnom úseku (s výnimkou detí do 6 rokov). Prihraničný úsek je trasa od poslednej stanice / zastávky na území SR (kde vlak pravidelne zastavuje) po štátnu hranicu.

Vo vlakoch InterCity bezplatná preprava neplatí, deti, študenti i seniori však majú možnosť zľavnené cestovné.

V 1. platí cestovné podľa príslušného cenníka.

Podrobnejšie informácie

Manažér infraštruktúry (železničné dráhy) ŽSR:
ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti 

Odkaz na vybraných objednávateľov železničnej a mestskej dráhovej dopravy:

- železničná doprava:

- mestská dráhová doprava:

Odkaz na vybraných dopravcov prevádzkujúcich dopravu na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme:

- železničná doprava:

- mestská dráhová doprava:

Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 18. 9. 2015

Lokalita

 • Slovensko