Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Kultúra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje v súlade s kompetenčným zákonom výkon štátnej správy na úseku cirkví a náboženských spoločností. Rešpektuje ich ako právne subjekty „sui generis“, uznáva ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti a spolupracuje s nimi na základe partnerskej spolupráce, pričom nezasahuje do ich vnútorných záležitostí.

V predmetnej oblasti má predovšetkým nasledovné kompetencie:

  • zabezpečuje:

- tvorbu štátnej politiky v oblasti vzťahov štátu a cirkvi a náboženských spoločností,
- kontakt s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností,
- prípravu návrhu rozpočtu a kompletizácie návrhov cirkví a náboženských spoločností pre štátny rozpočet

  • usmerňuje postup cirkví a náboženských spoločností pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,
  • vypracúva

- návrhy legislatívnych zámerov, návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie a
  pôsobnosť cirkví a náboženských spoločností vrátane návrhov zmlúv a dohôd medzi Slovenskou republikou a
  registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
- ekonomické rozbory, vyúčtovanie a záverečný účet za oblasť cirkví a náboženských spoločností,
- analytické, koncepčné a informačné materiály a odborné stanoviská za oblasť vecného pôsobenia odboru,
- odborné stanoviská a podklady týkajúce sa dodržiavania základných ľudských práv s dôrazom na náboženskú
  slobodu,
- zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a vnútroštátnych dohôd medzi Slovenskou
  republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
- vykonáva registráciu cirkví a náboženských spoločností,
- viduje právnické osoby odvodzujúce svoju právnu subjektivitu od registrovaných cirkví a náboženských
  spoločností,
- vedie zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju
  právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností,
- vystavuje úradné výpisy zo zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré
  odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej
  právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je,
- vytvára databázu základných informácií o cirkvách a náboženských spoločnostiach,
- zabezpečuje zber a spracovanie štatistických informácií o cirkvách a náboženských spoločnostiach ako gestor
  Ročného výkazu KULT 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti,
- rozpisuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu účelovo určené pre cirkvi, náboženské spoločnosti a charitu a
  dohliada na ich účelne a hospodárne využívanie,
- refunduje finančné náklady na geodetické práce súvisiace s plnením osobitného predpisu o zmiernení niektorých
  majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam,
- vytvára predpoklady na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností,
- riadi a koordinuje činnosť Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských
  spoločností,
- vykonáva analytickú činnosť a poskytuje konzultačné služby o náboženskom terorizme a problematike
  extrémizmu, xenofóbie, rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu,
- vykonáva analytickú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti tradičnej i netradičnej religiozity,
- vydáva stanoviská k prechodným pobytom cudzincov pracujúcich pre cirkvi a náboženské spoločnosti v SR
- spolupracuje v otázkach cirkví a náboženských spoločností:

        1.  s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
        2.  s orgánmi štátnej správy a samosprávy, akademickou obcou a odbornou verejnosťou,
        3.  s cirkevnými a náboženskými subjektmi Slovákov žijúcich v zahraničí.

Viac informácií o pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti cirkví a náboženských spoločností...

Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017