Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Bytová politika a bývanie

Bývanie

Globálnym cieľom štátnej bytovej politiky je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie.

V podmienkach SR je zodpovednosť za obstaranie vlastného bývania prenesená na občana. Základným poslaním štátu je vytvárať stabilné trhové prostredie umožňujúce bývať domácnostiam podľa ich príjmovej situácie.

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 je rámcový dokument, ktorý formuluje ciele a priority štátu pre oblasť bývania, definuje nástroje na ich dosiahnutie, a zároveň charakterizuje úlohy jednotlivých aktérov, ktorí sa na rozvoji bývania podieľajú.  Vypracovanie a aktualizácia koncepcie bytovej politiky na úrovni štátu patrí ku kompetenciám Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Z hľadiska kvalitatívneho je naďalej prvoradou úlohou komplexná obnova existujúceho bytového fondu. Z kvantitatívneho hľadiska je hlavným cieľom zvyšovanie fyzickej dostupnosti bývania so zreteľom na cenovú primeranosť, predovšetkým rozvoj nájomného sektora.

Nástroje na podporu rozvoja bývania

Priame nástroje

  • dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie nájomných bytov, technickej vybavenosti a odstránenie systémových porúch bytových domov (zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov),
  • zvýhodnené úvery Štátneho fondu rozvoja bývania, smerované predovšetkým na obstarávanie nájomných bytov a obnovu bytového fondu (zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.).

Nepriame nástroje

  • štátny príspevok k hypotekárnym úverom a štátny príspevok pre mladých k hypotekárnym úverom (zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • štátna prémia k stavebnému sporeniu (zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov),
  • program štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery.

Dátum poslednej zmeny: 13. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 5. 2017

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko