Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným za výkon funkcie

Podnikanie

Všeobecný popis práv a povinností z výkonu funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným v tejto kapitole je určený pre lepšie pochopenie, čo v sebe subsumuje zákonne formulovaná povinnosť výkonu pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov a aké môžu byť následky jej porušenia.
 1. Všeobecné predpoklady pre výkon funkcie konateľa
 2. Vznik a zánik funkcie konateľa
 3. Výkon pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere
 4. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie
 5. Dôvody liberácie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa
 6. Dohody o vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti konateľov
 7. Vzdanie sa nároku na náhradu škody, dohoda o urovnaní
 8. Nároky spoločnosti zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa

1. Všeobecné predpoklady pre výkon funkcie konateľa

Funkciu štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným môže vykonávať fyzická osoba, ktorá:

 • dosiahla vek 18 rokov (plnoletosť),
 • je spôsobilá na právne úkony,
 • bezúhonná a
 • ktorá nebola vylúčená z výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu (§ 13a ods. 1 Obchodného zákonníka).

Vyššie uvedené všeobecné predpoklady pre výkon funkcie konateľa skúma pri ohlasovaní živnosti živnostenský úrad. V zmysle § 66 ods. 4 Obchodného zákonníka v spojení s § 6 Živnostenského zákona, ak člen štatutárneho orgánu prestane spĺňa predpoklady pre výkon funkcie, jeho funkcia zaniká.

Splnenie podmienky, že osoba nebola vylúčená z výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu (§ 13a ods. 1 Obchodného zákonníka), sa preveruje lustráciou osoby v registri diskvalifikácií v rámci registrácie spoločnosti s ručením obmedzeným registrovým súdom na podklade § 7 ods. 17 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Vznik a zánik funkcie konateľa

Vznik funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať jedného alebo viac konateľov. Funkcia konateľa vzniká vymenovaním valným zhromaždením spoločnosti (rozhodnutím jediného spoločníka), a to z okruhu osôb – spoločníkov alebo iných fyzických osôb (stojacich mimo spoločnosť).

Ak má spoločnosť menovaných viac konateľov, je každý z nich oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Obmedzenie konateľského oprávnenia je možné len na podklade spoločenskej zmluvy alebo rozhodnutia valného zhromaždenia; takéto obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné. Nezapisuje sa ani do obchodného registra. Do obchodného registra sa zapisuje spôsob konania v menej spoločnosti, ktorý sa vyjadruje slovne a vo všeobecnej rovine.

Zánik funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

Výkon funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným zaniká:

 • smrťou,
 • odvolaním z funkcie rozhodnutím valného zhromaždenia (alebo jediného spoločníka),
 • vzdaním sa funkcie v zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Výkon funkcie je založený na dobrovoľnej báze. Uvedené teda v sebe subsumuje možnosť vzdať sa funkcie. Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a doplnené osvedčeným vlastnoručným podpisom v prítomnosti notára alebo jeho zamestnanca. Oznámenie o vzdaní sa funkcie musí byť doručené spoločnosti s ručením obmedzeným.

Každá zmena v osobe konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným podlieha povinnosti zápisu v obchodnom registri.

3. Výkon pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere

Konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným  sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní:

 • zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
 • zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a
 • pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

4. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa (§ 135a ods. 2 Obchodného zákonníka). V niektorých osobitných prípadoch môže okrem zodpovednosti za škodu dôjsť aj k vzniku iných nárokov voči  konateľovi spoločnosti. Ide napr. o solidárny ručiteľský záväzok členov štatutárneho orgánu pri porušení zákonnej povinnosti (bližšie pozri § 67f ods. 2, § 67k ods. 2).

5. Dôvody liberácie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa

Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konatelia nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak má spoločnosť zriadenú dozornú radu, konateľov nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie dozorná rada schválila.

6. Dohody o vylúčení alebo obmedzení zodpovednosti konateľov

Dohody medzi spoločnosťou a konateľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť konateľa, sú zakázané; spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť konateľa.

7. Vzdanie sa nároku na náhradu škody, dohoda o urovnaní

Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči konateľom alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak proti takémuto rozhodnutiu na valnom zhromaždení nevznesie do zápisnice protest spoločník alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % výšky základného imania.

8. Nároky spoločnosti zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa

Nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti.

Nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom správca konkurznej podstaty.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

 • Slovensko