Ústredný portál verejnej správy

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom

Podnikanie

Spoločnosť s ručením obmedzeným môžete založiť aj zjednodušene cez elektronický formulár na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Využite interaktívneho sprievodcu

Spoločnosť s ručením obmedzeným môžete od 1. februára 2023 založiť zjednodušeným spôsobom cez elektronický formulár na vytvorenie spoločenskej zmluvy. Interaktívny sprievodca vás prevedie jednotlivými krokmi vypracovania spoločenskej zmluvy.

Následne môžete využiť elektronickú službu obchodného registra na podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra. To všetko s využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy, ktorú vypracujete pomocou interaktívneho sprievodcu.

Výhodou zjednodušeného založenia je tiež získanie živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania, ktoré zodpovedajú zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní. 

Registrovým súdom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom je Okresný súd Žilina.

Predpoklady pre zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným môžete založiť zjednodušeným spôsobom, ak splníte tieto podmienky:

 • spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov
 • spoločnosť je založená za účelom podnikania
 • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní
 • predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní
 • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu s. r. o.
 • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné
 • správcom vkladu je konateľ
 • spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu
 • fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti, je spôsobilá na právne úkony, dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná a zapísaná v registri fyzických osôb
 • spoločníci majú účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore
 • spoločníci, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení 
 • spoločníci, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu
 

Dátum poslednej zmeny: 1. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2023