Ústredný portál verejnej správy

Základné umelecké školy

Vzdelanie a šport

Základné informácie o štúdiu na základnej umeleckej škole

Základná umelecká škola (ďalej len „ZUŠ") zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa príslušných vzdelávacích programov pre deti predškolského veku, žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl alebo dospelých. ZUŠ sú cenným prvkom v mozaike vzdelávania, ktoré poskytujú základné umelecké vzdelanie a pripravujú na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách, ale aj na vysokých školách s umeleckým či pedagogickým zameraním.

Odbory ZUŠ

Vzdelávacie odbory základnej umeleckej školy sú vyberané riaditeľom konkrétnej ZUŠ, a preto je potrebné si vopred zistiť, ktoré odbory sa budú otvárať pre určitý školský rok. Odbory základných umeleckých škôl sú:

 • hudobný odbor,
 • výtvarný odbor,
 • tanečný odbor,
 • tanečný odbor,
 • literárno-dramatický odbor,
 • odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby,
 • iné.

V jednotlivých umeleckých odboroch sa vyučuje formou individuálneho (hra na hudobnom nástroji) a skupinového vyučovania (hudobná príprava a ostatné odbory) podľa príslušných učebných plánov. Vyučovanie v jednotlivých umeleckých odboroch vzdelávania a v študijných zameraniach sa organizuje v rámci vyučovacích hodín, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka má vo vyučovaní hlavného predmetu možnosť výberu učiteľa, ak s tým vybraný učiteľ súhlasí.

Stupne umeleckého vzdelávania

ZUŠ organizuje:

 • prípravné štúdium,
 • základné štúdium,
 • rozšírené štúdium,
 • skrátené štúdium,
 • štúdium pre dospelých.

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky a je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky. Prípravné štúdium slúži na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru vzdelávania. Pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium na druhom stupni.

Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium, a na druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcich ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore vzdelávania. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a pozostáva z prvej časti, ktorá má najviac štyri ročníky, a druhej časti, ktorá má najviac päť ročníkov. Druhý stupeň má najviac štyri ročníky.

Základné umelecké vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu príslušného odboru vzdelávania v ZUŠ a člení sa na:

 • primárne umelecké vzdelanie (trvá 4 roky), ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ.
 • nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (trvá 4 roky, vo výtvarnom odbore 5 rokov), ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ.

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.

Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky a je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Obdobie školského vyučovania sa začína 2. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok.

Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis hodnotenia vyučovacích predmetov za prvý polrok. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna; po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta. V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva všetkým žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie vyučovacích predmetov za oba polroky príslušného školského roka.

Úhrada výdavkov na štúdium  

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.

Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj. Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.

Podmienky prijatia na štúdium v ZUŠ

Podmienkou prijatia na základnú umeleckú školu je splnenie požadovaných predpokladov vo zvolenom umeleckom odbore. Dispozície žiakov a úroveň umeleckých schopností posudzuje trojčlenná prijímacia komisia. O prijatí uchádzača rozhoduje riaditeľ školy.

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov prijímacej (talentovej) skúšky vo zvolenom umeleckom odbore. Môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Prihláška na štúdium

Prihlášku na štúdium možno podať:

 • elektronicky vygenerovaním prihlášky zo školského informačného systému príslušnej školy.

Požadované údaje o uchádzačovi:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť.

Požadované údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa alebo žiaka:

 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa bydliska a druh pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa konajú spravidla od 1. apríla do 15. júna.

Konkrétny termín a miesto konania vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred. Zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prihlásiť. Rovnako oznámi aj termín a miesto zverejnenia výsledkov prijímacích skúšok.

Ukončenie štúdia a doklady o vzdelaní

Žiaci prípravného štúdia sa nehodnotia, ich štúdium je prípravou na prijatie na základné štúdium.

Základné štúdium (prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, druhý stupeň základného štúdia) a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie.

Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak

a)    žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

b)    žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov (štúdium možno ukončiť len k 31. januáru alebo k 30. júnu príslušného školského roka).

Riaditeľ školy môže zároveň štúdium predčasne ukončiť aj na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka o predčasné ukončenie štúdia.  V takomto prípade riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia.

Často kladené otázky

Môže žiak navštevovať viac základných umeleckých škôl?

Áno, avšak na  účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy v jednej základnej umeleckej škole. Vzhľadom na uvedené, ak žiak vo veku 5 až 25 rokov navštevuje viac základných umeleckých škôl, zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne na započítanie žiaka do zberu údajov najneskôr do 15. septembra kalendárneho roka. Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy svojmu zriaďovateľovi.

Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje:

a) identifikačné údaje o žiakovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

c) názov základnej umeleckej školy, ktorú žiak bude navštevovať,

d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytuje len jednej základnej umeleckej škole.

Zriaďovateľ je následne povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnej obci najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.

Kedy prebieha zápis do ZUŠ?

Zápis do ZUŠ prebieha na začiatku školského roka. Konkrétny termín a miesto zápisu pre žiakov vrátane novoprijatých žiakov príslušnej ZUŠ zverejní riaditeľ školy na budove základnej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla ZUŠ, ak ho má škola zriadené.

Na koho sa obrátiť v prípade ďalších otázok?

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium v základnej umeleckej škole aj o samotnom štúdiu môže poskytnúť:

 • konkrétna základná umelecká škola,
 • príslušný školský úrad obce,
 • príslušný regionálny úrad školskej správy.

Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2023
Dátum zverejnenia: 28. 9. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko