Ústredný portál verejnej správy

Výskumný pobyt na Slovensku

Vzdelanie a šport

Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku pomôcť zorientovať sa v možnostiach vyhľadávania grantov a voľných pracovných miest a získať informácie o náležitostiach spojených s pobytom na Slovensku (povolenie na pobyt a víza, zdaňovanie, zdravotná a sociálna starostlivosť).

V súvislosti s rozvojom kariéry výskumného pracovníka a potrebou zbierania, výmeny a zdieľania poznatkov a skúseností v zahraničí a získania medzinárodného uznania jeho výskumnej práce je dnes internacionalizácia výskumu a pobyt výskumných pracovníkov v rámci rôznych štátov EÚ čoraz častejší. Výskumníci na svoje výskumné mobility využívajú rôzne formy podpory: granty, štipendiá, dohody, mobility v rámci účasti na medzinárodných projektoch atď.

 1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 2. Čo čaká občana?
 3. Kto pomôže občanovi ak si nevie rady?
 4. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?
 5. Najčastejšie otázky a odpovede
 6. Program Erasmus+ - štúdium a stáž v zahraničí
 7. Odborné vzdelávanie a príprava
 8. Finančná podpora pre EÚ pre vedeckých pracovníkov

1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Pred príchodom na Slovensko za účelom výskumu či výskumnej mobility je potrebné:

Ak ste občan EÚ:

 • nájsť, vybrať a požiadať o grant či štipendium za účelom výskumu,
 • nájsť prácu za účelom výskumu,
 • po úspešnom výbere či akceptácii zo strany prijímajúcej inštitúcie upresniť podmienky a dĺžku pobytu,
 • odporúčame využiť informačné a asistenčné služby EURAXESS súvisiace s výskumným pobytom na Slovensku poskytujúce relevantné informácie o vstupe, pobyte, sociálnej a zdravotnej starostlivosti a zdaňovaní,
 • pripraviť si dokumenty potrebné na vstup do krajiny a na pobyt, uznať a overiť doklady o vzdelaní, zabezpečiť ubytovanie, vykonať odhlasovacie úkony (ak relevantné) vo vysielajúcej krajine.

Ak nie ste občan EÚ:

 • nájsť, vybrať a požiadať o grant či štipendium za účelom výskumu,
 • nájsť prácu za účelom výskumu,
 • po úspešnom výbere či akceptácii zo strany prijímajúcej inštitúcie upresniť podmienky a dĺžku pobytu,
 • odporúčame využiť informačné a asistenčné služby EURAXESS súvisiace s výskumným pobytom na Slovensku poskytujúce relevantné informácie o vstupe, pobyte, sociálnej a zdravotnej starostlivosti a zdaňovaní,
 • pripraviť si dokumenty potrebné na vstup do krajiny a na pobyt, uznať a overiť doklady o vzdelaní, zabezpečiť ubytovanie, vykonať odhlasovacie úkony (ak relevantné) vo vysielajúcej krajine,
 • vybaviť v dostatočnom predstihu víza (pokiaľ nemá vysielajúca krajina so Slovenskou republikou režim bezvízového styku).

2. Čo čaká občana?

Výskumný pobyt na Slovensku súvisí s nasledovnými úkonmi, ktoré je potrebné vykonať (prepojenie s inými životnými situáciami):

 • víza a vstup, zamestnanie, overenie dokumentov, sociálne a zdravotné poistenie, zdaňovanie, uznanie dokladov o vzdelaní, tieto informácie sú spracované a dostupné na EURAXESS.

3. Kto pomôže občanovi ak si nevie rady?

Informácie a asistenčnú službu pri mobilite výskumných pracovníkov poskytuje sieť centier Euraxess Slovensko, SAIA, n. o.

4. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

V prípade nedodržania pravidiel a povinností cudzincov súvisiacich s pobytom na území SR vám hrozia sankcie podľa platných právnych predpisov SR, resp. vyhostenie.

5. Najčastejšie otázky a odpovede

Prehľad najčastejšie kladených otázok, zaradených do rôznych kategórií, v súvislosti s výskumným pobytom na Slovensku.

6. Program Erasmus+ - štúdium a stáž v zahraničí

Ako študent sa počas svojho štúdia môžete zúčastniť výmenného programu Erasmus+ alebo absolvovať stáž v podniku v zahraničí.

7. Odborné vzdelávanie a príprava

Ak práve absolvujete odborné vzdelávanie alebo prípravu, alebo ste ju právu ukončili a pomocou stáže v zahraničí chcete zdokonaliť svoje pracovné zručnosti a zvýšiť svoju šancu zamestnať sa, môžete požiadať o finančnú pomoc z programu Erasmus+.

8. Finančná podpora EÚ pre vedeckých pracovníkov

Program Horizont 2020 predstavuje najväčšiu celosvetovú grantovú schému na podporu výskumu a inovácií. Svojimi výzvami podporuje nadnárodnú spoluprácu medzi výskumnými inštitúciami a priemyselnými zástupcami v oblasti transferu technológií. Štruktúra programu je zameraná nielen na podporu základného výskumu vo všetkých vedných oblastiach, ale aj aplikovaného výskumu v rámci jednotlivých spoločenských výziev.

Financovanie zo zdrojov EÚ vám môže pomôcť pri vašom vzdelanostnom alebo kariérnom raste:

Odborná príprava a kariérny rozvoj pomáhajú formovať popredných výskumníkov.  V rámci Horizontu 2020 je tomu venovaná programová oblasť Akcie Marie Sklodowska-Curie. Podpora je určená mladým a skúseným výskumníkom, aby prostredníctvom odbornej prípravy alebo dočasnej pozície v inej krajine prípadne v súkromnom sektore rozšírili svoje kariérne možnosti a vedomosti. Získajú tak nové poznatky a skúsenosti, ktoré im umožnia naplno sa rozvinúť. Viac informácií...

Financovanie vedeckej stáže

Prehľad možností financovania vedeckej stáže s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov vo vyše 50 krajinách je dostupný na stránke siete centier Euraxess Slovensko, SAIA, n. o.

Možnosti financovania medzinárodných výmen výskumných pracovníkov

Podpora mobility riešiteľov výskumných projektov na základe medzištátnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci. V súčasnosti má SR podpísané medzištátne dohody o vedecko-technickej spolupráci s týmito krajinami: Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Francúzsko, Grécko, India, Izrael, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taiwan, Taliansko, Ukrajina a USA.

Výzvy sú zverejňované na stránke Agentúry na podporu výskumu a vývoja vrátane všetkých podmienok zapojenia sa do vyhlásených výziev.

Možnosti financovania pre mladých výskumných pracovníkov (siete, ktoré zamestnávajú a školia mladých výskumných pracovníkov)

Financovaniu mladých výskumných pracovníkov sa venuje programová oblasť Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Akcie Marie Sklodowska-Curie. Podpora je určená mladým a skúseným výskumníkom, aby prostredníctvom odbornej prípravy alebo dočasnej pozície v inej krajine prípadne v súkromnom sektore rozšírili svoje kariérne možnosti a vedomosti. Získajú tak nové poznatky a skúsenosti, ktoré im umožnia naplno sa rozvinúť. Viac informácií...

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko