Ústredný portál verejnej správy

Výskumný pobyt na Slovensku

Vzdelanie a šport

Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku pomôcť zorientovať sa v možnostiach vyhľadávania grantov a voľných pracovných miest a získať informácie o náležitostiach spojených s pobytom na Slovensku (povolenie na pobyt a víza, zdaňovanie, zdravotná a sociálna starostlivosť).

V súvislosti s rozvojom kariéry výskumného pracovníka a potrebou zbierania, výmeny a zdieľania poznatkov a skúseností v zahraničí a získania medzinárodného uznania jeho výskumnej práce je dnes internacionalizácia výskumu a pobyt výskumných pracovníkov v rámci rôznych štátov EÚ čoraz častejší. Výskumníci na svoje výskumné mobility využívajú rôzne formy podpory: granty, štipendiá, dohody, mobility v rámci účasti na medzinárodných projektoch atď.

 1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 2. Čo čaká občana?
 3. Kto pomôže občanovi ak si nevie rady?
 4. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?
 5. Najčastejšie otázky a odpovede
 6. Program Erasmus+ - štúdium a stáž v zahraničí
 7. Odborné vzdelávanie a príprava
 8. Finančná podpora pre EÚ pre vedeckých pracovníkov

1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Pred príchodom na Slovensko za účelom výskumu či výskumnej mobility je potrebné:

Ak ste občan EÚ:

 • nájsť, vybrať a požiadať o grant či štipendium za účelom výskumu,
 • nájsť prácu za účelom výskumu,
 • po úspešnom výbere či akceptácii zo strany prijímajúcej inštitúcie upresniť podmienky a dĺžku pobytu,
 • odporúčame využiť informačné a asistenčné služby EURAXESS súvisiace s výskumným pobytom na Slovensku poskytujúce relevantné informácie o vstupe, pobyte, sociálnej a zdravotnej starostlivosti a zdaňovaní,
 • pripraviť si dokumenty potrebné na vstup do krajiny a na pobyt, uznať a overiť doklady o vzdelaní, zabezpečiť ubytovanie, vykonať odhlasovacie úkony (ak relevantné) vo vysielajúcej krajine.

Ak nie ste občan EÚ:

 • nájsť, vybrať a požiadať o grant či štipendium za účelom výskumu,
 • nájsť prácu za účelom výskumu,
 • po úspešnom výbere či akceptácii zo strany prijímajúcej inštitúcie upresniť podmienky a dĺžku pobytu,
 • odporúčame využiť informačné a asistenčné služby EURAXESS súvisiace s výskumným pobytom na Slovensku poskytujúce relevantné informácie o vstupe, pobyte, sociálnej a zdravotnej starostlivosti a zdaňovaní,
 • pripraviť si dokumenty potrebné na vstup do krajiny a na pobyt, uznať a overiť doklady o vzdelaní, zabezpečiť ubytovanie, vykonať odhlasovacie úkony (ak relevantné) vo vysielajúcej krajine,
 • vybaviť v dostatočnom predstihu víza (pokiaľ nemá vysielajúca krajina so Slovenskou republikou režim bezvízového styku).

2. Čo čaká občana?

Výskumný pobyt na Slovensku súvisí s nasledovnými úkonmi, ktoré je potrebné vykonať (prepojenie s inými životnými situáciami):

 • víza a vstup, povolenie na pobyt, resp. registrácia pobytu občana EÚ v prípade pobytu dlhšieho ako 3 mesiace, zamestnanie, overenie dokumentov, sociálne a zdravotné poistenie, zdaňovanie, uznanie dokladov o vzdelaní, tieto informácie sú spracované a dostupné na EURAXESS.

3. Kto pomôže občanovi ak si nevie rady?

Informácie a asistenčnú službu pri mobilite výskumných pracovníkov poskytuje sieť servisných centier Euraxess Slovensko.

4. Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

V prípade nedodržania pravidiel a povinností cudzincov súvisiacich s pobytom na území SR vám hrozia sankcie podľa platných právnych predpisov SR, resp. vyhostenie.

5. Najčastejšie otázky a odpovede

Prehľad najčastejšie kladených otázok, zaradených do rôznych kategórií, v súvislosti s výskumným pobytom na Slovensku.

6. Program Erasmus+ - štúdium a stáž v zahraničí

Ako študent sa počas svojho štúdia môžete zúčastniť výmenného programu Erasmus+ alebo absolvovať stáž v podniku v zahraničí.

7. Odborné vzdelávanie a príprava

Ak práve absolvujete odborné vzdelávanie alebo prípravu, alebo ste ju právu ukončili a pomocou stáže v zahraničí chcete zdokonaliť svoje pracovné zručnosti a zvýšiť svoju šancu zamestnať sa, môžete požiadať o finančnú pomoc z programu Erasmus+.

8. Finančná podpora EÚ pre vedeckých pracovníkov

Program Horizont Európa predstavuje najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Svojimi výzvami podporuje výskumné a inovačné projekty so zapojením výskumných inštitúcií, priemyslu, výskumno-vzdelávacích pracovísk či ďalších typov organizácií. Štruktúra programu je zameraná nielen na podporu základného výskumu vo všetkých vedných oblastiach, ale aj aplikovaného výskumu a inovácií.

Sieť Národných kontaktných bodov (NCP) je hlavnou podpornou štruktúrou pre odborné poradenstvo vo všetkých aspektoch účasti v rámcovom programe pre potenciálnych žiadateľov bez ohľadu na sektor alebo vedný odbor.

Financovanie zo zdrojov EÚ vám môže pomôcť pri vašom vzdelanostnom alebo kariérnom raste:

Odborná príprava a kariérny rozvoj pomáhajú formovať popredných výskumníkov.  V rámci Horizontu Európa je tomu venovaná programová oblasť Akcie Marie Sklodowska-Curie. Podpora je určená medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobilite mladých ako aj skúsených výskumníkov všetkých vedných odborov, aby prostredníctvom odbornej prípravy alebo dočasnej pozície v inej krajine prípadne v súkromnom sektore rozšírili svoje kariérne možnosti a vedomosti.  Viac informácií...

Financovanie vedeckej stáže

Prehľad možností financovania vedeckej stáže s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov vo vyše 50 krajinách je dostupný na stránke siete centier Euraxess Slovensko, SAIA, n. o.

Financovanie výskumného pobytu v zahraničí

Prehľad možností financovania výskumných pobytov pre vysokoškolských študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov vo vyše 50 krajinách je dostupný na portáli EURAXESS Slovensko a v Databáze štipendií a grantov.

Podpora mobility riešiteľov výskumných projektov na základe medzištátnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci

V súčasnosti má SR podpísané medzištátne dohody o vedecko-technickej spolupráci s týmito krajinami: Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Francúzsko, Grécko, India, Izrael, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taiwan, Taliansko, Ukrajina a USA.

Výzvy sú zverejňované na stránke Agentúry na podporu výskumu a vývoja vrátane všetkých podmienok zapojenia sa do vyhlásených výziev.

Možnosti financovania pre mladých výskumných pracovníkov (siete, ktoré zamestnávajú a školia mladých výskumných pracovníkov)

Financovaniu mladých výskumných pracovníkov sa venuje programová oblasť Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa Akcie Marie Sklodowska-Curie. Podpora je určená medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobilite mladých ako aj skúsených výskumníkov všetkých vedných odborov, aby prostredníctvom odbornej prípravy alebo dočasnej pozície v inej krajine prípadne v súkromnom sektore rozšírili svoje kariérne možnosti a vedomosti. Získajú tak nové poznatky a skúsenosti, ktoré im umožnia naplno sa rozvinúť. Viac informácií...

Dátum poslednej zmeny: 18. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 2. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko