Ústredný portál verejnej správy

Uznávanie kvalifikácií s cieľom získania zamestnania na Slovensku

Vzdelanie a šport

Chcete vykonávať povolania ako lekár, pedagóg či architekt a potrebujete k tomu uznanie kvalifikácie zo zahraničia? V sprievodcovi vám poradíme, ako o uznanie kvalifikácie požiadať.

1. Pripravte si potrebné podklady

V prípade odbornej kvalifikácie získanej v EÚ, EHS a Švajčiarsku potrebujete:

 • názov regulovaného povolania, nájdete ich v databáze regulovaných povolaní,
 • kópiu dokladu totožnosti,
 • kópie dokladov o vzdelaní (relevantné diplomy, vysvedčenia) – v niektorých prípadoch musí byť pravosť kópie overená v domovskom štáte alebo príslušný orgán môže trvať na predložení úradne overenej kópie, ak takéto overenie nie je možné, môžete Vás príslušný orgán neskôr vyzvať na doplnenie osvedčenej kópie,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (dodatok k diplomu, transkript),
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní (kópia vysvedčenia, diplomu alebo uvedenie tejto informácie v žiadosti),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku – o možnostiach úhrady vás informujú pri alebo po podaní žiadosti.

Ak ste získali odbornú kvalifikáciu v štáte mimo EÚ, EHS a Švajčiarska, kópie dokladov o vzdelaní musia byť vždy úradne overené.

Úradný preklad dokladov o vzdelaní, výpisov skúšok či iných dokladov môže orgán uznávania vyžadovať len v zákonom stanovených prípadoch (predovšetkým, ak ide o doklad o vzdelaní zo štátu mimo EÚ, EHS a Švajčiarska). 

Predtým, ako si necháte vyhotoviť úradný preklad od súdneho prekladateľa, informujte sa u orgánu uznávania pre dané povolanie.

2. Nechajte si uznať doklad o vzdelaní a odbornej kvalifikácii

Uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie je dvojstupňový proces:

 • prvým krokom je uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania (vysokoškolský diplom, maturitné vysvedčenie alebo výučný list). Vybavíte ho do dvoch mesiacov od podania kompletnej žiadosti. Správny poplatok je 50 eur,
 • druhým krokom je uznanie odbornej kvalifikácie (posudzujú sa ďalšie podmienky ako odborná prax, certifikát z neformálneho alebo celoživotného vzdelávania). Vybavíte ho do jedného mesiaca od podania kompletnej žiadosti. Správny poplatok je 50 eur.

Orgány pre uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie môžete nájsť v databáze regulovaných povolaní.

Vo väčšine povolaní sa žiadatelia v prvom kroku obrátia na Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní ministerstva školstva, ktoré uzná zatiaľ len doklad o vzdelaní. Viac sa dozviete na stránke Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, elektronickú službu uznania dokladu o vzdelaní nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy. Rozhodnutie ministerstva školstva o uznaní dokladu o vzdelaní je súčasťou procesu o uznanie odbornej kvalifikácie, nie jeho výsledkom. Pre výkon regulovaného povolania budete potrebovať aj rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré vydáva iný príslušný orgán. Tento orgán vyhľadáte v zozname regulovaných povolaní a obrátite sa naň so žiadosťou o uznanie odbornej kvalifikácie.

Ak sa k regulovanému povolaniu nevyžaduje doklad o vzdelaní, prvý krok môžete vynechať a obrátiť sa priamo na orgán zodpovedný za uznanie odbornej kvalifikácie. Príkladom sú niektoré viazané a remeselné živnosti, ktoré môžete vykonávať na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo praxe získanej v inom členskom štáte. Vtedy sa obrátite so žiadosťou priamo na odbor živnostenského podnikania ministerstva vnútra.

Pokiaľ za oba kroky (uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie) zodpovedá ten istý orgán, posúdia sa v jednom konaní do troch mesiacov. Správny poplatok je 100 eur. Týka sa to týchto povolaní:

V zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka a v povolaniach architekt a veterinár vám nadobudnutú odbornú kvalifikáciu v inom členskom štáte uznávajú automaticky, to znamená, bez porovnania obsahu a rozsahu.

Odborne spôsobilé osoby pre povolania farmaceut, sestra, fyzioterapeut, realitný agent a horský vodca z iných členských štátov okrem postupu uznávania odbornej kvalifikácie na Slovensku môžu využiť aj Európsky profesijný preukaz (elektronické potvrdenie, ktoré nahrádza uznanie odbornej kvalifikácie).

Európsky profesijný preukaz umožňuje výkon regulovaného povolania v inom členskom štáte EÚ. Ak sa však v hostiteľskom štáte uplatňujú registračné požiadavky alebo iné kontrolné postupy, musíte ich splniť pred začatím povolania. So žiadosťou o vydanie Európskeho profesijného preukazu v Slovenskej republike nie sú spojené žiadne správne poplatky.

3. Ďalšie kroky pri zdravotníckych povolaniach (doplňujúca skúška, uznanie špecializácie)

Špecifickým prípadom sú zdravotnícki pracovníci s odbornou kvalifikáciou z tretích krajín. Ministerstvo školstva im najskôr uzná len doklad o vzdelaní. 

Následne potrebujú ešte absolvovať doplňujúcu skúšku v slovenskom jazyku na strednej alebo vysokej škole, ktorá preverí ich teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti. Termíny skúšok a ďalšie informácie zverejňuje ministerstvo školstva.

Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky podávajú na škole, ktorá skúšku organizuje. K žiadosti o vykonanie treba pripojiť nasledovné doklady:

 • kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do slovenského jazyka,
 • kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,
 • doklad o zaplatení poplatku za doplňujúcu skúšku.

Po skúške zdravotník z tretieho štátu zašle protokol o vykonaní doplňujúcej skúšky so žiadosťou o uznanie odbornej kvalifikácie na ministerstvo školstva, ktoré vydá rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.

Uznanie zdravotníckych špecializácií spadá pod ministerstvo zdravotníctva. Pokiaľ obidve boli získané v zahraničí, pred uznaním špecializácie treba uznať všeobecné zdravotnícke vzdelanie.

Často kladené otázky

Mám ukončené vzdelanie v zahraničí. Musím si ho nechať uznať ministerstvom školstva? Kto a ako mi uzná môj zahraničný titul?

Musíte si ho nechať uznať len v prípade, že na Slovensku chcete vykonávať regulované povolanie alebo pokračovať v štúdiu. Ide o dva rozdielne procesy s inými požiadavkami na doklady, poplatkami aj príslušnými orgánmi. 

Uznávanie samotného akademického titulu neexistuje, avšak osoba s uznaným dokladom o vzdelaní na výkon povolania alebo pokračovanie v štúdiu môže používať akademický titul a jeho skratku ako v inom členskom alebo treťom štáte.

Kde nájdem názov regulovaného povolania?

databáze regulovaných povolaní, ktorú spravuje ministerstvo školstva. Už pred podaním žiadosti by ste však mali vedieť aspoň približný názov regulovaného povolania, o ktoré sa uchádzate, pretože tu ide o prístup k danému povolaniu, nie o uznanie vzdelania.

Nenašiel som svoje povolanie v zozname. Ako si mám nechať uznať zahraničné vzdelanie? Zamestnávateľ odo mňa vyžaduje uznanie zahraničného vzdelania, aj keď povolanie nie je regulované.

Ak povolanie nie je regulované (nenachádza sa v zozname), neexistuje zákonná povinnosť nechať si uznať vzdelanie. Požiadať o uznanie však môžete vo všeobecnejšom procese o uznanie vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely.

Musím dať všetky dokumenty úradne preložiť?

Úradný preklad dokladov o vzdelaní, výpisov skúšok či iných dokladov môže orgán uznávania vyžadovať len v zákonom ustanovených prípadoch (ak ide o doklad o vzdelaní zo štátu mimo EÚ, EHS a Švajčiarska). 

Predtým, ako si necháte vyhotoviť úradný preklad od súdneho prekladateľa, informujte sa u príslušného orgánu uznávania pre dané povolanie, ktorý nájdete v databáze regulovaných povolaní.

Počul som, že Slovensko má podpísané s niektorými štátmi zmluvy o vzájomnom uznávaní vzdelania. Musím si aj tak nechať uznať vzdelanie na výkon povolania?

Uvedené zmluvy sa vzťahujú na uznávanie dokladu o vzdelaní na pokračovanie v štúdiu. Slovensko zatiaľ nemá so žiadnym štátom podpísanú zmluvu, ktorá by sa vzťahovala na regulované povolania.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade otázok?

Obráťte sa na ministerstvo školstva, konkrétne Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Stredisko môžete kontaktovať e-mailom na adrese sudv@minedu.sk a telefonicky v čase kontaktných hodín . Viac informácií, kontakty, formuláre žiadostí a často kladené otázky nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aké sú sankcie za nedodržanie pravidiel?

Samotná odborná kvalifikácia nadobudnutá v inom štáte bez uznania neoprávňuje na výkon príslušného regulovaného povolania na Slovensku. Regulované povolania môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa alebo životného prostredia. Sankcie určujú príslušné právne predpisy.

V prípade, že podáte nekompletnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie a budú chýbať zákonom stanovené podklady alebo informácie nevyhnutné k vybaveniu žiadosti, príslušný orgán vás vyzve na ich doplnenie a preruší konanie. 

Ak ich následne nedodáte v stanovenej lehote, konanie sa zastaví bez nároku na vrátenie správneho poplatku.

 

Vysvetľujúce zákony:

Legislatíva SR
Legislatíva EU

Dátum poslednej zmeny: 5. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 13. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
+421259374111, +4212 5937 4923
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko