Ústredný portál verejnej správy

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií získaných v zahraničí

Vzdelanie a šport

Pri vysokej mobilite, ktorú podporuje a zabezpečuje členstvo v Európskej únii, majú ľudia možnosť študovať a pracovať v zahraničí. Po príchode späť na Slovensko si môžu svoje vzdelanie a skúsenosti dať uznať aj tunajšími úradmi. Zabezpečia si tak, že ich investícia do budúcnosti bude aj doma akceptovaná.
  1. Uznávanie vysokoškolského vzdelania ( s výnimkou uznávania na výkon regulovaných povolaní)
  2. Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí (s výnimkou uznávania na výkon regulovaných povolaní)
  3. Uznávanie vzdelania získaného v Českej republike
  4. Profesijné uznávanie vzdelania a odbornej kvalifikácie
  5. Posúdenie štúdia v zahraničí

Uznávanie vysokoškolského vzdelania

Uznanie vysokoškolského štúdia občania využívajú v prípadoch, keď chcú v štúdiu pokračovať alebo sa ním chcú prezentovať v práci (len v prípade neregulovaných povolaní).

Viac informácií.

Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí

Ak dieťa s povinnou školskou dochádzkou absolvovalo časť alebo celé štúdium v zahraničí, po návrate si musí dať svoje štúdium uznať. O uznaní ročníka rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy v Slovenskej republike, na ktorého sa zákonný zástupca môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie komisionálnych skúšok. Skúšky je možné vykonať za viacero ročníkov naraz. V prípade, že dieťa nemá kmeňovú školu v Slovenskej republike, a získalo záverečný doklad základnej alebo strednej školy v zahraničí, príslušným orgánom na uznanie je okresný úrad, odbor školstva.

Viac informácií.

Uznávanie vzdelania získaného v Českej republike

Slovenská republika a Česká republika podpísali zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a Českej republike.
Zmluva sa vzťahuje na všetky stupne vzdelávania, a teda všetkých absolventov uznaných českých škôl. Dosiahnuté vzdelanie a doklady o ňom budú automaticky platné a postačujúce na pokračovanie v štúdiu, prípadne v zamestnaní (okrem regulovaných povolaní).

Profesijné uznávanie vzdelania a odbornej kvalifikácie

Pokiaľ chce občan alebo cudzinec vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike, musí si nechať uznať doklad o vzdelaní a odbornú kvalifikáciu. V prípade ostatných, neregulovaných povolaní, posúdi kvalifikáciu uchádzača zamestnávateľ.

Viac informácií.

Posúdenie štúdia v zahraničí

Študent strednej alebo vysokej školy v zahraničí musí počas štúdia preukazovať úradu práce, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni alebo iným inštitúciám svoj štatút študenta. Posúdenie znamená potvrdenie rovnocennosti prebiehajúceho štúdia so stredoškolským alebo vysokoškolským štúdiom v Slovenskej republike.

Viac informácií.

Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2022
Dátum zverejnenia: 23. 5. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko