Ústredný portál verejnej správy

Úmrtie

Rodina a vzťahy

Pri úmrtí je v prvom rade potrebné danú skutočnosť ohlásiť na tiesňovom čísle 112. Dispečing následne vyšle na uvedenú adresu službukonajúceho lekára, ktorý vykoná prehliadku mŕtveho tela a stanoví čas a príčinu smrti. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Na základe najlepšieho lekárskeho vedomia vypíše prehliadajúci lekár List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (certifikát o úmrtí), ktorý je oficiálnym záznamom príčin úmrtia. Súčasťou listu je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe, ako naložiť so zosnulým. Do úvahy prichádza pochovanie v zákonnej lehote alebo nariadenie pitvy za podmienok stanovených v § 48 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup pri úmrtí je obsiahnutý v piatej časti zákona o zdravotnej starostlivosti a aj v zákone č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri úmrtí osoby.

Ak nastalo úmrtie doma

Pri úmrtí doma je v prvom rade potrebné danú skutočnosť ohlásiť na tiesňovom čísle 112. Dispečing následne vyšle na uvedenú adresu službukonajúceho lekára, ktorý vykoná prehliadku mŕtveho tela a stanoví čas a príčinu smrti. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Na základe najlepšieho lekárskeho vedomia vypíše prehliadajúci lekár List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (certifikát o úmrtí), ktorý je oficiálnym záznamom príčin úmrtia. Súčasťou listu je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe, ako naložiť so zosnulým. Do úvahy prichádza pochovanie v zákonnej lehote alebo nariadenie pitvy za podmienok stanovených v § 48 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho, oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu, ktorý zákonom stanovené údaje zapíše do knihy úmrtí. Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, úmrtie je lekár povinný oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru.

Ak prehliadajúci lekár nariadi pitvu, privolá zmluvnú pohrebnú službu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá zabezpečí prevoz zosnulého spolu s vypísanou dokumentáciou na príslušné súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko. Po ukončení pitvy na príslušnom pracovisku je možné zosnulého previezť ľubovoľnou pohrebnou službou a následne pochovať.

Pokiaľ prehliadajúci lekár nenariadi vykonanie pitvy, príbuzní môžu na prevoz zosnulého privolať pohrebnú službu. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď.

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené

  • listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
  • pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Pri prijatí pacienta do zdravotníckeho zariadenia sa nahlasujú a zapisujú do zdravotnej dokumentácie kontaktné údaje osoby, ktorej sa v prípade úmrtia poskytujú bližšie informácie.

Pri úmrtí pacienta v nemocnici je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa zákona o pohrebníctve povinný najmä:

  • ponechať mŕtve telo po obdobie dvoch hodín od úmrtia na lôžku,
  • oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho; ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu,
  • viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci,
  • vydať bezodkladne ľudské pozostatky obstarávateľovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej službe,
  • viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov,
  • zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách,
  • uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, uložiť ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení.

Z uvedeného vyplýva, že každé zdravotnícke zariadenie musí disponovať chladiacim zariadením alebo vyčlenenou miestnosťou na dočasné uloženie zosnulého, aby mali pozostalí dostatok času na výber pohrebnej služby a na zariadenie vecí spojených s pohrebom. Telo zosnulého je potom vydané pohrebnej službe na základe splnomocnenia príbuzných.

Ak nastalo úmrtie pri dopravnej nehode

Dopravnou nehodou je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba. Za usmrtenú osobu pri dopravnej nehode sa považuje taká osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín po nehode. Pri úmrtí pri dopravnej nehode musí byť pitva vykonaná vždy.

Ak nastalo úmrtie v zahraničí

V prípadoch úmrtia slovenských občanov v zahraničí je príslušné veľvyslanectvo, v ktorého konzulárnom obvode k úmrtiu došlo. Veľvyslanectvo zistí okolnosti, ktoré viedli k úmrtiu, ako je naložené s telom, či sa zosnulý zdržiaval v zahraničí sám, alebo v sprievode inej osoby. Následne všetky získané informácie písomne postúpi Operačnému stredisku Ministerstva vnútra SR, ktoré zabezpečí informovanie príbuzných o úmrtí. Prevoz zosnulého na Slovensko sa realizuje v spolupráci s pracovníkom veľvyslanectva, delegátom cestovnej kancelárie a pohrebnou službou. Pracovník veľvyslanectva vystaví Sprievodný list na prepravu mŕtvoly a pohrebná služba zabezpečí všetky potrebné doklady na prevoz zosnulého. Úmrtie slovenského občana, ktoré nastalo v cudzine, sa zapisuje do osobitnej matriky. Zápis sa vykoná na základe oznámenia s priloženým úmrtným listom vydaným  štátom, v ktorom došlo k úmrtiu. Oznámenie je možné urobiť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, na matričnom úrade príslušnom podľa miesta trvalého pobytu zosnulého, a ak nemal trvalý pobyt na území SR na ktoromkoľvek matričnom úrade. Matričný úrad následne vydá slovenský úmrtný list, ktorý je potrebný na ďalšie konanie.

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

zákon č. 420/2006 Z. z. o matrikách

zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb

zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Dátum poslednej zmeny: 6. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 29. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko