Ústredný portál verejnej správy

Profesijné uznávanie vzdelania a odbornej kvalifikácie

Vzdelanie a šport

Uznanie dokladu o vzdelaní je možné aj na účely výkonu povolania. Rozhodujúce je pritom, či je povolanie, ktoré chce držiteľ zahraničného dokladu o vzdelaní vykonávať regulované alebo neregulované. V prípade regulovaných povolaní je nutné podať žiadosť o uznanie na príslušný orgán, ktorý uznáva doklad o vzdelaní alebo odbornú kvalifikáciu pre dané povolanie.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, prípadne príslušný orgán

Doba vyplnenia formulára: do 15 min

 1. Typy povolaní
 2. Regulované povolania
 3. Automatické uznávanie
 4. Uznávanie na základe nadobudnutých práv
 5. Všeobecný systém uznávania
 6. Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov 
 7. Znalosť štátneho jazyka
 8. Podanie žiadosti
 9. Preklad do oficiálneho jazyka
 10. Správny poplatok

 

Typy povolaní

 • Regulované povolanie –povolanie, pri ktorom príslušný orgán musí najprv preveriť splnenie zákonom stanovených podmienok a vydať rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo o uznaní odbornej kvalifikácie (žiadateľ nemôže vykonávať regulované povolanie bez uznania).
 • Neregulované povolanie – v prípade ostatných, neregulovaných povolaní kvalifikáciu posúdi zamestnávateľ; nie je nutné žiadať o uznanie vzdelania alebo odbornej kvalifikácie (pracovník môže hneď začať vykonávať povolanie).

Ak má žiadateľ vykonávajúci neregulované povolanie záujem o uznanie dokladu o vzdelaní pre svojho zamestnávateľa alebo iné účely, môže využiť iný typ uznania.

Zoznam regulovaných povolaní.

Regulované povolania

Pri regulovaných povolaniach existujú tri režimy uznávania:

 • automatické uznávanie,
 • uznávanie na základe nadobudnutých práv,
 • všeobecný systém uznávania.

Automatické uznávanie

Tento systém funguje na základe koordinácie vzdelávania naprieč členskými štátmi. Príprava na povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, veterinárny lekár a architekt bola harmonizovaná, a preto je automaticky uznávaná v rámci členských štátovEU, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.

Preto pokiaľ žiadateľ získal doklad o vzdelaní alebo o odbornej kvalifikácii, ktorý ho oprávňuje k výkonu niektorého z uvedených povolaní v inom členskom štáte, odborná kvalifikácia na toto povolanie sa mu uzná automaticky aj v Slovenskej republike.

Žiadosť sa podáva na príslušný orgán:

 • v prípade regulovaných povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • v prípade regulovaného povolania veterinárny lekár na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky (veterinárny lekár v štátnej správe) alebo Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (súkromná prax)
 • v prípade regulovaného povolania architekt na Slovenskú komoru architektov.

Uznávanie na základe nadobudnutých práv

Lekári, zubní lekári, farmaceuti, sestry, pôrodné asistentky ktorí doštudovali ešte pred vstupom členského štátu pôvodu do EÚ, majú možnosť požiadať o uznanie štúdia na základne nadobudnutých práv.

Žiadosť sa podáva na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako príslušný orgán na uznanie odbornej kvalifikácie pre uvedené povolania.

Všeobecný systém uznávania

Tento systém sa uplatňuje u väčšiny regulovaných povolaní, pri ktorých nebolo skoordinované vzdelávanie. Takisto sa vzťahuje na všetky regulované povolania, pokiaľ doklad o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii pochádza z tretieho štátu. V tomto režime sa po podaní žiadosti o uznanie štúdia porovnáva obsah a rozsah vzdelania žiadateľa s požiadavkami, ktoré sú kladené na dané regulované povolanie v Slovenskej republike.

Pri niektorých regulovaných povolaniach môžu existovať rôzne príslušné orgány na uznanie dokladu o vzdelaní a na uznanie odbornej kvalifikácie (odborná kvalifikácia môže okrem dokladu o vzdelaní zahŕňať požiadavku odbornej praxe, odbornej skúšky a pod.). Pokiaľ existuje požiadavka aj z hľadiska dokladu o vzdelaní aj z hľadiska odbornej kvalifikácie, žiadateľ sa musí obrátiť najprv na orgán, ktorý uznáva doklad o vzdelaní, a následne na orgán, ktorý uznáva odbornú kvalifikáciu. Zoznam regulovaných povolaní s uvedením príslušného orgánu, na ktorý sa podáva žiadosť, zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov

Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese. V prvom stupni žiadateľ požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznanie dokladu o vzdelaní. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek definovaných v Nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Po uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľ je povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí migrantov.

Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa prikladá k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ako povinná príloha žiadosti.

Znalosť štátneho jazyka

Žiadateľ je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania. Pri výkone zdravotníckeho regulovaného povolania musí žiadateľ vždy podstúpiť aj jazykovú skúšku. Povinnosť vykonať štátnu skúšku zo slovenského jazyka majú aj učitelia, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia neabsolvovali skúšku zo štátneho jazyka (maturitnú alebo štátnu). V prípade iných regulovaných povolaní je overenie znalosti jazyka povinné len pri pochybnosti o dostatočnej znalosti.

Podanie žiadosti

Žiadosť musí obsahovať:

 • žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania v SR (zdravotnícki pracovníci, pedagogickí a odborní zamestnanci, vysokoškolskí pedagógovia, športoví odborníci),
 • žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania v SR (ostatné regulované povolania),
 • kópiu dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • osvedčenú kópiu výpisu absolvovaných predmetov,
 • kópiu dokladu o vzdelaní, ktoré predchádzalo vzdelaniu, ktoré má byť uznané,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Pri žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní z nečlenskej krajiny musíte priložiť aj:

 • overenie pravosti podpisov a pečiatky školy na originálnych dokladoch o vzdelaní overené treťou krajinou,
 • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada,
 • podrobný obsah štúdia (sylaby).

Zaslané doklady sa neposielajú späť.

Preklad do oficiálneho jazyka

Všetky doklady musia byť oficiálne preložené do slovenského jazyka. Výnimkou sú český a latinský jazyk. V prípade žiadosti podanej na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si doklady z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a maďarského jazyka môže žiadateľ preložiť aj sám. Oficiálny preklad bude potrebný len vtedy, ak bude mať úrad pochybnosti o jeho správnosti.

Správny poplatok

Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán je 100 EUR. Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR je 50 EUR. Uhradiť správny poplatok je možné potvrdením o úhrade správneho poplatku, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Viac informácií.

Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2018
Dátum zverejnenia: 13. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss