Ústredný portál verejnej správy

Presun podnikateľskej činnosti do iného členského štátu

Podnikanie

Informácie majú obchodným spoločnostiam pomôcť zorientovať sa v jednotlivých procesoch, ktoré umožňujú presunúť ich podnikateľskú činnosť na územie Slovenskej republiky a umožniť tak zhodnotenie náročnosti jednotlivých postupov a voľbu toho optimálneho, ktorý či už z hľadiska podnikateľského zámeru alebo nákladov s ním spojených, bude najlepšie zodpovedať ich potrebám.
  1. Zriadenie pobočky obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike
  2. Cezhraničná fúziá obchodných spoločností
  3. Založenie Európskej spoločnosti
  4. Cezhraničné premiestnenie registrovaného sídla

1. Zriadenie pobočky v Slovenskej republike

Základná úprava podnikania zahraničných osôb na území Slovenskej republiky je upravená v Obchodnom zákonníku. Zahraničná osoba (právnická osoba aj fyzická osoba) môže v SR podnikať prostredníctvom:

  • podniku zahraničnej osoby (štandardne pôjde najmä o situácie, keď zahraničná osoba vo svojom domovskom štáte nie je podnikateľom),
  • organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby (štandardne pôjde najmä o situácie, keď zahraničná osoba vo svojom domovskom štáte je podnikateľom).

Oprávnenie na podnikanie v SR zahraničným právnickým osobám vzniká zápisom podniku, resp. organizačnej zložky podniku do obchodného registra.

Do 30.9.2020 vzniká zahraničným fyzickým osobám oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti na území SR až momentom zápisu podniku, resp. organizačnej zložky podniku do obchodného registra. Od 1.10.2020 oprávnenie na podnikanie v SR zahraničným fyzickým osobám vzniká ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Zahraničná osoba musí všeobecne splniť podmienky pre začatie podnikania najmä pokiaľ ide o vznik podnikateľského oprávnenia v konkrétnom predmete činnosti (bližšie pozri Registrácia živnosti).

Registrácia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v obchodnom registri podlieha súdnemu poplatku v sume

  • 150,- €, ak ide o zápis podniku, resp. organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby,
  • 300,- €, ak ide o zápis podniku, resp. organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby.

Formulár k registrácii podniku, resp. organizačnej zložky podniku v obchodnom registri je dostupný v slovenčine na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k registračnému formuláru definuje v závislosti od podmienok konkrétnej cezhraničnej fúzie § 19 vyhlášky č. 25/2004 Z. z.

Poznámka:
S účinnosťou od 1.10.2020 nastanú v procese registrácie v obchodnom registri zásadné zmeny, umožnená bude výlučne len elektronická podoba návrhov do obchodného registra. Dovtedy možné listinné podanie bude s účinnosťou od 1.10.2020 zrušené. Zároveň dochádza aj k zmene príslušných sadzieb súdnych poplatkov. Do obchodného registra bude možné zapísať už len podnik, resp. organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, pričom sadzba súdneho poplatku sa s účinnosťou od 1.10.2020 zníži na 150,- €.

2. Cezhraničná fúzia obchodných spoločností

Základná úprava cezhraničných fúzií je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku. Cezhraničná fúzia je de iure cezhraničným zlúčením alebo cezhraničným splynutím jednej alebo viacerých slovenských zúčastnených spoločností s jednou alebo viacerými zahraničnými zúčastnenými spoločnosťami, t. j. spoločnosťami so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Základná charakteristika a  popis postupu pri cezhraničnej fúzii.

Cezhraničná fúzia podlieha registrácii v obchodnom registri.

Formulár k registrácii cezhraničnej fúzie v obchodnom registri je dostupný v slovenčine na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Registrácia podlieha súdnemu poplatku v sadzbe 66 €.

Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k registračnému formuláru definuje v závislosti od podmienok konkrétnej cezhraničnej fúzie § 25a vyhlášky č. 25/2004 Z. z.

Poznámka:
S účinnosťou od 1.10.2020 nastanú v procese registrácie v obchodnom registri zásadné zmeny, umožnená bude výlučne len elektronická podoba návrhov do obchodného registra. Dovtedy možné listinné podanie bude s účinnosťou od 1.10.2020 zrušené. Zároveň dochádza aj k zmene príslušných sadzieb súdnych poplatkov. s účinnosťou od 1.10.2020 dochádza k zníženiu sadzby súdneho poplatku pri návrhu na zápis cezhraničnej fúzie do obchodného registra na 33,- €.

3. Založenie Európskej spoločnosti

Základná charakteristika SE.

SE so sídlom v SR podlieha rovnako ako národné formy obchodných spoločností registrácii v obchodnom registri.

Formulár k registrácii SE v obchodnom registri je dostupný v slovenčine na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Registrácia podlieha súdnemu poplatku v sadzbe 300,- €. 

Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k registračnému formuláru definuje v závislosti od zvoleného spôsobu založenia SE § 16e vyhlášky č. 25/2004 Z. z.

Poznámka:
S účinnosťou od 1.10.2020 nastanú v procese registrácie v obchodnom registri zásadné zmeny, umožnená bude výlučne len elektronická podoba návrhov do obchodného registra. Dovtedy možné listinné podanie bude s účinnosťou od 1.10.2020 zrušené. S účinnosťou od 1.10.2020 dochádza aj k zníženiu sadzby súdneho poplatku pri návrhu na zápis SE do obchodného registra na 150,- €.

4. Cezhraničné premiestnenie registrovaného sídla

Ide o postup, ktorý nie je momentálne v právnom poriadku SR výslovne regulovaný, keď k nemu v aplikačnej praxi dochádza, tak na podklade realizácie slobody usadiť sa vyplývajúcej z primárneho práva EU (čl. 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), a to v súlade s existujúcou  judikatúrou Súdneho dvora EU.

Cezhraničné premiestnenie registrovaného sídla je proces, ktorý spoločnostiam založeným podľa zákonov niektorého z členských štátov EU a ktoré majú svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti v EU, umožňuje za podmienok definovaných judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie primárne európske právo.

Bližšie pozri najmä rozhodnutia C-378/10, C-210/06.

Podnikatelia sa v prípade potreby môžu obrátiť na Národné podnikateľské centrum.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

  • Slovensko