Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá cestnej premávky

Doprava

V článku nájdete práva, povinnosti a pravidlá týkajúce sa cudzincov, ktorí chcú na Slovensku viesť motorové vozidlo. Tieto informácie vám pomôžu pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky, čím vytvoria predpoklady pre väčšiu bezpečnosť na cestách.
 1. Informácie k základným pravidlám cestnej premávky
 2. Povinná výbava osobných automobilov
 3. Dopravná nehoda a škodová udalosť
 4. Sankcie za porušenie pravidiel cestnej premávky
 5. Často kladené otázky

1. Informácie k základným pravidlám cestnej premávky

Pravidlá cestnej premávky sú ustanovené v zákone o cestnej premávke a vo forme dopravných značiek aj vo vyhláške o dopravnom značení.

Vychádzajú z pravidiel ustanovených medzinárodnými zmluvami o cestnej premávke podobne ako v ostatných členských štátoch EÚ.

Rýchlosť jazdy

Rýchlosť jazdy

Rýchlostný limit môže byť znížený alebo zvýšený dopravnou značkou. Ak je rýchlostný limit podľa dopravnej značky vyšší ako všeobecný, táto dopravná značka platí len pre vozidlá ≤ 3500 kg bez prípojného vozidla.

Základné informácie o všeobecnom rýchlostnom limite sú sprostredkované na hraničných priechodoch do Slovenskej republiky formou dopravnej značky: 

Alkohol a vedenie vozidla - nulová tolerancia

Drogy a vedenie vozidla - nulové tolerancia

Záchranárska ulička

Ak na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere vznikne kolóna vozidiel, vodič musí umožniť vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvoma jazdnými pruhmi.

V úsekoch s viac ako dvoma jazdnými pruhmi vzniká ulička medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim pruhom.

Pri vytváraní záchranárskej uličky môže vodič vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka premávky. Záchranársku uličku môžu použiť len zákonom ustanovené vozidlá.

Električka križujúca smer jazdy iného vozidla

Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.

Denné svietenie

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlá alebo im na roveň postavené osvetlenie. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť namiesto stretávacích svetiel rozsvietené denné prevádzkové svietidlá.

Povinné použitie bezpečnostného odevu

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, musí mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia. A to najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody.

Použitie zimných pneumatík

Pneumatiky označené horským symbolom alebo pneumatiky s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“ sú povinné pre osobné autá na všetkých nápravách, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.

Používanie telefónu počas jazdy

Vodič počas vedenia vozidla nesmie držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.

2. Povinná výbava osobných automobilov

 • Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
 • bezpečnostný reflexný odev (podľa normy EN ISO 20471) napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru, kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák,
 • lekárnička podľa predpisov štátu evidencie vozidla.

3. Dopravná nehoda a škodová udalosť

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde k:

 • usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • znefunkčneniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia alebo
 • uniknutiu nebezpečných látok.

 Pri dopravnej nehode musíte zotrvať na mieste, vykonať opatrenia na záchranu života a majetku a zavolať políciu. Číslo tiesňového volania je 112.

Udalosť v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa považuje za škodovú udalosť.

Pri škodovej udalosti musia účastníci vyplniť a podpísať tlačivo Európsky záznam o nehode (EAS).

Viac informácií o dopravných nehodách...

4. Sankcie za porušenie pravidiel cestnej premávky

Porušenie pravidiel cestnej premávky je sankcionované ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Typy sankcií:

 • pokarhanie,
 • pokuta,
 • zákaz činnosti viesť motorové vozidlá,
 • prepadnutie veci. 

Pokuty

Pokuty ukladá policajt pri kontrole v cestnej premávke alebo správny orgán (polícia) v správnom konaní. Prehľad pokút nájdete v Sadzobníku pokút ukladaných políciou v blokovom konaní.

Sadzobník má odporúčací charakter. Policajt pri riešení porušenia pravidiel cestnej premávky a pri kontrole v cestnej premávke primárne postupuje podľa zákona o priestupkoch.

Správne konanie

Správny orgán pri určovaní sankcie postupuje podľa § 22 zákona č. 372/1990 Zb.

Za niektoré porušenia pravidiel môže okrem pokuty uložiť aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Za niektoré porušenia pravidiel (napríklad o alkohole alebo drogách) dokonca musí uložiť zákaz.

Za porušenie niektorých pravidiel cestnej premávky zodpovedá držiteľ alebo vlastník vozidla, ktorému sa ukladá fixná pokuta. Viac informácií nájdete v zákone č. 8/2009 Z. z. (§ 139a).

Často kladené otázky

Čo potrebujem na vedenie motorového vozidla?

Na vedenie motorového vozidla na Slovensku musíte vlastniť platný vodičský preukaz, v ktorom je zaznamenaná príslušná skupina vodičského oprávnenia. K vozidlu musí byť v štáte jeho evidencie vydaný evidenčný doklad, ktorý vodič na požiadanie predkladá príslušným orgánom. Vozidlo musí mať evidenčné číslo z prednej aj zadnej strany (motocykle len vzadu).

Aké oprávnenia má policajt?

Policajt má okrem oprávnenia ukladať pokuty pri kontrole v cestnej premávke aj oprávnenie zadržať:

 • vodičský preukaz,
 • osvedčenie o evidencii,
 • tabuľky s evidenčným číslom. 

Môžem zaplatiť pokutu aj bankovým prevodom?

Pokutu zo zahraničia môžete zaplatiť bankovým prevodom. Viac informácií nájdete na webe ministerstva vnútra. Informáciu alebo radu občanovi môže podať najbližší policajný útvar, prípadne odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru (odpppz@minv.sk).

Dátum poslednej zmeny: 13. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 5. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
+421800222222, +421 2 5949 4111
callcentrum@minv.sk, info@mindop.sk

Lokalita

 • Slovensko