Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá cestnej premávky

Doprava

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí Slovensko navštívia, alebo na Slovensku žijú alebo pracujú a chcú viesť motorové vozidlo (primárne osobný automobil). Informácie na tejto stránke majú cudzincom na Slovensku byť nápomocné pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávke, čím sa vytvoria predpoklady pre ich bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.
 1. Vedenie motorového vozidla
 2. Informácie k základným pravidlám cestnej premávky
 3. Povinná výbava osobných automobilov
 4. Dopravná nehoda a škodová udalosť
 5. Oprávnenia policajta
 6. Sankcionovanie porušení pravidiel cestnej premávky
 7. Platba pokuty zo zahraničia bankovým prevodom

1. Vedenie motorového vozidla

Na vedenie motorového vozidla v Slovenskej republike je potrebné minimálne vlastniť platný vodičský preukaz, k vozidlu musí byť v štáte jeho evidencie vydaný evidenčný doklad, ktorý vodič vozidla na požiadanie predkladá príslušným orgánom, vozidlo musí byť opatrené (tabuľkou s) evidenčným číslom vpredu aj vzadu  (motocykle len vzadu).

2. Informácie k základným pravidlám cestnej premávky

Pravidlá cestnej premávky sú primárne ustanovené zákonom č. 8/2009 o cestnej premávke a vo forme dopravných značiek aj vo vyhláške č. 30/2020 o dopravnom značení.

Pravidlá cestnej premávky (vrátane tých vyplývajúcich z dopravných značiek) uplatňované v Slovenskej republike vychádzajú z pravidiel ustanovených medzinárodnými zmluvami o cestnej premávke, rovnako ako je tomu aj v ostatných členských štátoch EÚ.

Rýchlosť jazdy

Rýchlosť jazdy

Rýchlostný limit môže byť znížený alebo zvýšený dopravnou značkou. Ak rýchlostný limit ustanovený dopravnou značkou je vyšší ako všeobecný limit, táto dopravná značka platí len pre vozidlá ≤ 3,5 t bez prípojného vozidla.

Základné informácie o všeobecnom rýchlostnom limite sú sprostredkované na hraničných priechodoch do Slovenskej republiky formou dopravnej značky: 

Alkohol a vedenie vozidla - nulová tolerancia

Drogy a vedenie vozidla - nulové tolerancia

Záchranárska ulička

Ak na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy vznikne kolóna stojacich vozidiel, vodič vozidla je povinný vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvoma jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môžu použiť len zákonom ustanovené vozidlá.

Električka križujúca smer jazdy iného vozidla

Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.

Denné svietenie

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie; za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá.

Povinné použitie bezpečnostného odevu

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody

Použitie zimných pneumatík

Pneumatiky označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S sú povinné pre osobné automobily na všetkých nápravách, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla

Používanie telefónu počas jazdy

Vodič vozidla nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla

3. Povinná výbava osobných automobilov

 • Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
 • bezpečnostný reflexný odev (podľa normy EN ISO 20471) napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru, kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák; táto povinnosť sa nevzťahuje na:
  vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
  vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,
 • lekárnička poľa predpisov štátu evidencie vozidla.

4. Dopravná nehoda a škodová udalosť

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci, alebo
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 €).

Pri dopravnej nehode je primárne okrem zotrvania na mieste a vykonania opatrení na záchranu života a majetku potrebné zavolať políciu. Číslo tiesňového volania je 112.

Iná udalosť v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa považujú za škodovú  udalosť. Pri škodovej udalosti je okrem iného povinnosťou účastníkov škodovej udalosti vyplniť  a podpísať tlačivo „Európsky záznam o nehode“ (EAS).
Viac informácií o dopravných nehodách...

5. Oprávnenia policajta

Policajt má okrem práva ukladať pokuty pri kontrole v cestnej premávke aj právo zadržať napr.:

 • vodičský preukaz,
 • osvedčenie o evidencii,
 • tabuľky s evidenčným číslom.

6. Sankcionovanie porušení pravidiel cestnej premávky

Porušenie pravidiel cestnej premávky je sankcionované primárne ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Typy sankcií:

 • pokarhanie,
 • pokuta,
 • zákaz činnosti viesť motorové vozidlá,
 • prepadnutie veci.

Pokuty

Pokuty ukladá policajt pri kontrole v cestnej premávke, alebo správny orgán (polícia) v správnom konaní. Prehľad pokút ukladaných pri kontrole v cestnej premávke za porušenie pravidiel cestnej premávky je dostupný vo formáte PDF v publikácii „Sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní [.pdf, 685.1 kB]“, príloha č. 1. Sadzobník má odporúčací charakter, policajt pri riešení porušenia pravidiel cestnej premávky pri kontrole v cestnej premávke primárne postupuje podľa zákona č. 372/1990 o priestupkoch a pri rozhodovaní o výške pokuty aplikuje § 22 tohto zákona.

Správne konanie

Správny orgán pri určovaní sankcie postupuje podľa § 22 zákona č. 372/1990.

Správny orgán za niektoré porušenia pravidiel môže okrem pokuty uložiť aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá; za niektoré porušenia pravidiel (napr. o alkohole alebo drogách) dokonca zákaz uložiť musí.

Za porušenie niektorých pravidiel cestnej premávky je zodpovedný držiteľ alebo vlastník vozidla, ktorým sa ukladá fixná pokuta. Viac informácií v zákone č. 8/2009 (§ 139a).

7. Platba pokuty zo zahraničia bankovým prevodom

Pokutu je možné zaplatiť bankovým prevodom – Informácie ako zaplatiť pokutu.

Informáciu alebo radu občanovi môže podať najbližší útvar Policajného zboru, prípadne odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru (dopravna.policia@minv.sk).

Dátum poslednej zmeny: 27. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 5. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
+421800222222, +421 2 5949 4111
callcentrum@minv.sk, info@mindop.sk

Lokalita

 • Slovensko