Ústredný portál verejnej správy

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného práva vrátane úrokov z omeškania

Podnikanie

Práva a povinnosti z obchodného záväzkového vzťahu sa týkajú vzťahov medzi podnikateľmi navzájom (bez ohľadu na to či ide o živnostníka alebo obchodnú spoločnosť), ako aj na vzťahy z dodania tovaru alebo poskytnutia služby subjektu verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo jeho vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti.
  1. Kedy sa dostane zmluvný partner do omeškania?
  2. Čo robiť, ak zmluvný partner nezaplatí?
  3. Dokedy treba návrh na vydanie platobného rozkazu podať?
  4. Čo sú úroky z omeškania?
  5. Aká je sadzba zákonných úrokov z omeškania?
  6. Na koho sa môžem v prípade potreby obrátiť?

1. Kedy sa dostane zmluvný partner do omeškania?

Na to, aby sa dostal zmluvný partner (dlžník) do omeškania so zaplatením, musí druhá zmluvná strana (veriteľ) splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy, teda dodať tovar alebo poskytnúť službu v dohodnutej kvalite a čase. Uvedené predpokladá, že plnenie veriteľa bolo jeho zmluvným partnerom prevzaté (bolo poskytnuté spolupôsobenie potrebné na to, aby dlžník mohol prevziať tovar/službu). Tieto skutočnosti by mal vedieť veriteľ pre potreby prípadného sporu preukázať, odporúča sa preto uchovávať všetku dokumentáciu (listiny súvisiace s dodaním, prípadne fotografie tovaru pri dodaní) ako aj komunikáciu so zmluvným partnerom.

2. Čo robiť, ak zmluvný partner nezaplatí?

Ihneď po termíne dodania tovaru alebo služby pošlite svojmu zmluvnému partnerovi faktúru. Ideálne je, ak faktúru doručíte spolu s dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.

V prípade márneho uplynutia lehoty splatnosti zašlite svojmu zmluvnému partnerovi výzvu na zaplatenie, v rámci ktorej si môžete rovno uplatniť úrok z omeškania a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v sume 40 €.

Ak je vaša výzva na zaplatenie neúčinná, podajte návrh na vydanie platobného rozkazu na príslušný súd a získajte exekučný titul. V návrhu na vydanie platobného rozkazu označte a doložte dôkazy preukazujúce váš nárok (listinné – zmluva (ak bola uzavretá v písomnej forme), faktúra, dodací list, výzva na zaplatenie) a zaplaťte súdny poplatok.

Keď získate exekučný titul, kontaktujte akéhokoľvek súdneho exekútora za účelom začatia exekúcie.

3. Dokedy treba návrh na vydanie platobného rozkazu podať?

V prípade, ak nepodáte návrh na vydanie platobného rozkazu na súd v lehote štyroch rokov od uplynutia doby splatnosti, vaša pozícia v konaní pred súdom bude oslabená v dôsledku námietky premlčania nároku.

4. Čo sú úroky z omeškania?

 Úrok z omeškania má povahu sankcie za to, že dlžník mešká so splnením peňažného záväzku, dôsledkom čoho je, že veriteľ nemôže disponovať svojimi peňažnými prostriedkami a dlžník ich zasa neoprávnene, bez súhlasu veriteľa, využíva vo svoj prospech. Často býva preto úrok z omeškania v praxi označovaný aj za „paušalizovanú náhradu škody“. Úroky z omeškania sa platia popri samotnom dlžnom plnení (istine) a sú stanovené percentom z nezaplatenej časti dlhu (istiny). V občianskoprávnych vzťahoch nie je možné dojednať vyššie úroky z omeškania než je výška zákonných úrokov. V obchodnoprávnych vzťahoch sa uprednostňuje dohoda podnikateľov (ich výška však nesmie odporovať zásadám poctivého obchodného styku) a ak úroky neboli dohodnuté, uplatňujú sa zákonné úroky z omeškania.

5. Aká je sadzba zákonných úrokov z omeškania?

Sadzba zákonných úrokov z omeškania je pre občianskoprávne vzťahy vo výške základnej úrokovej sadzby ECB zvýšenej o 5 percentuálnych bodov.

Sadzba zákonných úrokov z omeškania je pre obchodnoprávne vzťahy vo výške základnej úrokovej sadzby ECB zvýšenej o 8 percentuálnych bodov.

Sadzba zákonných úrokov z omeškania je dostupná v historickom prehľade v slovenčine na stránke Ministerstva spravodlivosti SR alebo si úroky z omeškania môžete vypočítať cez kalkulačku.

6. Na koho sa môžem v prípade potreby obrátiť?

Vysvetľujúce zákony:

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

  • Slovensko