Ústredný portál verejnej správy

Potrebujem odpis registra trestov

Občan a štát

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú všetky údaje zaznamenané v registri trestov.
 1. Kto môže požiadať o odpis registra trestov?
 2. Kde si vybavím odpis registra trestov?
 3. Čo k tomu potrebujem (doklady, tlačivá, aplikácie...)
 4. Poplatky

Kto môže podať žiadosť o odpis registra trestov?

Odpis registra trestov sa vydá len:

O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi Generálnej prokuratúre SR.

Kde si vybavím odpis registra trestov? 

Žiadosť o odpis registra trestov sa podáva písomne a je možné ju podať:

Elektronicky je možné podať žiadosť cez elektronickú službu Podanie žiadosti o výpis a odpis registra trestov. Viac informácií k elektronickej službe nájdete na portáli Generálnej prokuratúry SR.  V prípade problémov alebo doplňujúcich otázok k podaniu žiadosti o výpis a odpis

registra trestov sa môžete obrátiť na helpdesk.rt@genpro.gov.sk.

Podrobný postup podania žiadosti cez elektronickú službu nájdete v Používateľskej príručke elektronických služieb Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Osobne je možné podať žiadosť o odpis registra trestov:

Čo potrebujem na podanie žiadosti?

Pri podaní žiadosti elektronicky potrebujete:

 • Občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlásite k službe a čítačku kariet.
 • Podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu/dokladu o pobyte, cez ktoré vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
 • Aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet (nájdete v sekcii Na stiahnutie). Aplikácia eID pre MS Windows musí byť minimálne vo verzii 3.1.2.
Doručený odpis registra trestov vo formáte PDF je použiteľný na právne úkony v elektronickej forme. Pri predkladaní odpisu registra trestov v listinnej forme, treba zabezpečiť prevod PDF dokumentu do listinnej formy zaručenou konverziou napr. na Slovenskej pošte.
Pri podaní žiadosti osobne:
 • Ak ste občanom Slovenskej republiky, pri podávaní žiadosti budete potrebovať občiansky preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci totožnosť (je potrebný pre overenie správnosti údajov uvedených v žiadosti).
 • Cudzinec predkladá rodný list preložený do štátneho jazyka a cestovný doklad alebo iný doklad preukazujúci totožnosť.

 

Poznámka: V prípade, že ste žiadateľom odpisu registra trestov, je potrebné mať pripravené nasledujúce informácie:

 • názov organizácie, pre ktorú Odpis RT žiadate,
 • meno a priezvisko, rodné priezvisko, v prípade zmeny mena a zmeny priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko, prípadne prezývku, ak ju má,
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia alebo štát narodenia,
 • adresu trvalého pobytu,
 • štátne občianstvo,
 • pohlavie,
 • meno a priezvisko otca; meno, priezvisko a rodné priezvisko matky.

 

Nezabudnite, že pri vybavovaní výpisu/odpisu registra trestov potrebujete originály dokladov. Kópie dokladov nie je možné použiť ani v prípade, ak sú úradne overené. 

Tlačivá, ktoré sú potrebné k vybaveniu žiadosti nie sú na internete dostupné. Je to z dôvodu potreby overenia údajov uvedených na tlačivách, ktoré musia zamestnanci skontrolovať priamo z predložených originálov dokladov.

Všetky tlačivá potrebné na vydanie odpisu registra trestov sú dostupné na generálnej prokuratúre alebo na zastupiteľských úradoch SR.

V prípade, že vybavujete žiadosť o odpis prostredníctvom IOMO na pracoviskách Slovenskej pošty, tlačivo nepotrebujete.

Poplatky

 • Za žiadosť o odpis registra trestov podanú elektronicky zaplatíte poplatok - 2 eurá, 
 • Za žiadosť o odpis podanú osobne v podateľni registra trestov zaplatíte poplatok - 4 eurá,
 • Za žiadosť o odpis podanú osobne na niektorom z pracovísk IOMO Slovenskej pošty zaplatíte poplatok - 3,90 eur. Sadzobník IOMO.
 • Ak sa žiadosť o odpis podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie a doručenie závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza.

Spôsoby úhrady poplatkov

Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom:
 • Potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty. Potvrdenie môžete použiť v lehote 30 dní od jeho úhrady, alebo ho po uplynutí tejto lehoty môžete vrátiť na pošte, ktorá vám peniaze vráti prostredníctvom poštového poukazu. 
 • E-kolkom môžete tento poplatok uhradiť v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na Kvetnej ulici č. 13 v Bratislave. E-kolok zakúpite a zaplatíte priamo tam, prostredníctvom kiosku.
V prípade, že žiadate o odpis registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu na účet Generálnej prokuratúry.

Súvisiace dokumenty:

Používateľská príručka elektronických služieb Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Dátum poslednej zmeny: 7. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 23. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk