Ústredný portál verejnej správy

Podanie prihlásenia osobne na ohlasovni

Ak sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt osobne je potrebné aby ste vypísali prihlasovací lístok v ohlasovni. Ohlasovne sú na obecných alebo mestských úradoch, v Bratislave a v Košiciach na miestnych úradoch príslušnej mestskej časti a vo vojenských obvodoch na príslušných úradoch. Aktuálny zoznam ohlasovní nájdete na portáli ministerstva vnútra v sekcii Ohlasovne.

Doklady, ktoré budete potrebovať:

 • Občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
  V prípade, že ho nemáte, prekladáte cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR. Ak ste v minulosti prihlasovali dieťa do 18 rokov, bolo nutné predložiť aj jeho rodný list. Od januára 2022 si kópiu rodného listu úrady vymieňajú elektronicky.
 • List vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (od 1.septembra 2018 nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad).
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s overeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti.
  Toto potvrdenie nemusíte predkladať ak:
  • ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti,
  • prihlasujete občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti,
  • prihlasujete manžela/manželky alebo nezaopatrené dieťaťa alebo
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti súhlasia a podpíšu sa na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Upozornenie:
Trvalý pobyt môže mať občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom, alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Podrobnejšie informácie

Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom. Ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladáte aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Pri prihlasovaní vyplníte prihlasovací lístok, v ktorom uvediete náležité údaje. Po overení dokladov a údajov zamestnancom ohlasovne prihlasovací lístok podpíšete. Ak vypisuje zamestnanec ohlasovne prihlasovací lístok za vás, overte si správnosť a úplnosť údajov. Po prihlásení na novú adresu pobytu vás ohlasovňa automaticky odhlási zo starej adresy.

Ďalej by ste mali vyplniť formulár Štatistického úradu o štatistickom hlásení o sťahovaní, tento nevypĺňate ak sa prihlasujete na trvalý pobyt v tej iste obci alebo tej istej mestskej časti Bratislavy a Košíc, alebo prihlasujete novonarodeného dieťaťa, ktoré sa narodilo na Slovensku.

Dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko