Ústredný portál verejnej správy

Podanie elektronického prihlásenia za inú osobu

Bývanie

Elektronická služba Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na prihlásenie na trvalý pobyt prostredníctvom elektronickej služby akceptované,  musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet  a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

 

Elektronická služba prihlási inú osobu na trvalý pobyt na základe registrovaného elektronického splnomocnenia v Centrálnej evidencii splnomocnení. Túto službu môžete využiť aj na prihlásenie občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a to na nehnuteľnosť, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

Pri elektronickej službe vyplníte prihlasovací formulár, v ktorom:

  • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené podľa registra fyzických osôb,
  • zadáte novú adresu trvalého pobytu na Slovensku,
  • určíte osobu, ktorú prihlasujete na trvalý pobyt (je potrebné vyplniť základné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo),
  • vyplníte dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
  • podľa potreby priložíte:
    • elektronický súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt od vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, podpísaný mandátnym certifikátom notára, ak ide o občana, ktorý nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, alebo občanom, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti (ak je spoluvlastníkom aj právnická osoba, prihlásenie je možné vykonať iba návštevou úradu),
    • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka, podpísanú mandátnym certifikátom notára alebo rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, podpísanú mandátnym certifikátom notára, ak ide o občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak splníte všetky zákonné podmienky, služba prihlási určenú osobu na nový trvalý pobyt a automaticky ukončí predchádzajúci trvalý pobyt. Informácie o priebehu vybavovania prihlasovania na pobyt vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli.

Dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko