Ústredný portál verejnej správy

Odmietnutie dedičstva

Rodina a vzťahy

V prípade, že zostali po poručiteľovi väčšie dlhy ako majetok, je lepšie dedičstvo po poručiteľovi odmietnuť. Odmietnutie dedičstva je upravené v Občianskom zákonníku a jeho účinky nastávajú ku dňu smrti poručiteľa.

Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. To znamená, že spolu s majetkom môžete po poručiteľovi zdediť aj dlhy, za ktoré zodpovedáte až do výšky ich hodnoty vyjadrenej v peňažných prostriedkoch. V prípade, že je dedičov viac, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli k celému dedičstvu.

Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia dohodnúť s veriteľmi, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Takáto dohoda však podlieha schváleniu súdom za podmienky, že nie je v rozpore so zákonom ani s dobrými mravmi. V prípade, že súd dohodu neschváli alebo sa dedičia s veriteľmi nedohodnú, môže súd nariadiť likvidáciu dedičstva. V tomto štádiu už dedič nemôže dedičstvo odmietnuť. 

Ako odmietnuť dedičstvo

Odmietnuť dedičstvo je možné do jedného mesiaca odo dňa, keď bol dedič súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený, a to:

  • ústnym vyhlásením pred súdom,
  • písomným vyhlásením zaslaným na súd.

Na základe výslovného splnomocnenia môže za dediča odmietnuť dedičstvo aj jeho zástupca.

K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. V takýchto prípadoch nemá vyhlásenie o odmietnutí dedičstva účinky odmietnutia. 

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné, nemožno ho odvolať ani od neho odstúpiť. To isté platí aj v prípade, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko