Ústredný portál verejnej správy

Likvidácia a insolvenčné konanie

Podnikanie

Informácie sú určené pre osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré chcú ukončiť svoje podnikanie formou likvidácie alebo bez likvidácie. Insolvenčné konanie je určené najmä pre dlžníka v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený, ako aj pre veriteľov tohto dlžníka. Uvedené informácie poskytujú základný prehľad pri riešení úpadku dlžníka speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením jeho veriteľov spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne. Upravuje aj riešenie hroziaceho úpadku dlžníka a oddlženie fyzickej osoby.

Likvidácia

Likvidácia je náročný administratívny proces, ktorý si z právneho aj účtovného hľadiska vyžaduje zväčša odbornú pomoc. Ide o proces vysporiadania majetku a záväzkov spoločnosti pred jej samotným zánikom. Podmienkou na zrušenie spoločnosti likvidáciou je dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov v plnej výške. Ak by spoločnosť naplnila podmienky úpadku, nemožno ju likvidovať, ale je potrebné vstúpiť do konkurzu. Viac informácií nájdete v článku Ukončenie sppoločnosti s ručením obmedzeným.

Insolvenčné konanie

Na konkurzné a reštrukturalizačné konanie sú príslušné Okresné súdy Bratislava I, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice I. Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou. To neplatí, ak je stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

 1. Konkurzné konanie
 2. Reštrukturalizačné konanie
 3. Oddlženie
 4. Pomoc

Konkurzné konanie

Návrh je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná zákonom ustanovená osoba.

Náležitosti návrhu:

Návrh musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený, podaný v dvoch rovnopisoch. Ak návrh podáva veriteľ, je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, ako aj označiť svoju pohľadávku a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou. K návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku.

Dlžník je k návrhu je povinný pripojiť zoznam svojho majetku, svojich záväzkov a svojich spriaznených osôb. Ak dlžník účtuje podľa osobitného predpisu, k návrhu je povinný pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku, prípadne spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou.

Navrhovateľ pohľadávku doloží:

 • písomným uznaním dlžníka,
 • vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,
 • potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca,
 • potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii pohľadávky štátu z príspevku poskytnutého dlžníkovi z prostriedkov Európskej únie, alebo
 • písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých zamestnancov dlžníka, ktorí nie sú jeho spriaznenými osobami, o nesplnení ich pohľadávky na mzde, odstupnom alebo odchodnom 30 dní po lehote splatnosti.

Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok.

Reštrukturalizačné konanie

Návrh je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ. Návrh na povolenie reštrukturalizácie musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.

Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť:

 • posudok správcu,
 • zoznam majetku dlžníka,
 • zoznam záväzkov dlžníka,
 • zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
 • zoznam právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami, uskutočnených v posledných dvoch rokoch v zákonom stanovených hodnotách,
 • poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku dlžníka prípadne spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou.

Veriteľ je povinný pripojiť aj úradne osvedčené vyhlásenie dlžníka, že je v úpadku a že súhlasí s podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

Oddlženie

Dlžník sa môže domáhať oddlženia formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Dlžník je oprávnený podať návrh iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok. Dlžník je povinný spolu s návrhom vyhlásiť, že je platobne neschopný.

Za výkon funkcie v konaniach o oddlžení patrí správcovi paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur. Dlžník má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak o to požiada Centrum právnej pomoci a splní zákonom vymedzené podmienky.

A.     Konkurz

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva elektronickými prostriedkami. Okrem všeobecných náležitostí návrhu návrh na vyhlásenie konkurzu obsahuje:

 • dlžníkov životopis,
 • zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
 •  zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty,
 •  zoznam veriteľov,
 • vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
 • doklad, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu / návrhu na určenie splátkového kalendára, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

B.      Splátkový kalendár

Návrh na určenie splátkového kalendára sa podáva elektronickými prostriedkami. Ďalej obsahuje:

 • dlžníkov životopis,
 • zoznam spriaznených osôb,
 • zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty,
 • zoznam záväzkov,
 • prehľad doterajších príjmov a výdavkov,
 • prehľad očakávaných výdavkov a príjmov,
 •  posledných päť daňových priznaní,
 • vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
 • doklad preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie/obdobné vykonávacie konanie,
 • údaje o svojom zriadenom bankovom účte,
 • údaje správcu bytového domu/ identifikačné údaje spoločenstva vlastníkov bytov.

Pri podaní návrhu na určenie splátkového kalendára, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

Pomoc

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

 • Slovensko