Ústredný portál verejnej správy

Likvidácia a insolvenčné konanie

Podnikanie

Článok poskytuje informácie pre ukončenie podnikania formou likvidácie alebo bez likvidácie a informácie o oddlžení fyzickej osoby. V článku nájdete aj základný prehľad pri riešení úpadku dlžníka.

Čo je likvidácia

Likvidácia je proces vysporiadania majetku a záväzkov spoločnosti pred jej zánikom. Podmienkou na zrušenie spoločnosti likvidáciou je dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov v plnej výške.

Ak je spoločnosť v úpadku, likvidácia nie je možná. Spoločnosť vtedy vstupuje do konkurzu. Viac informácií nájdete v článku Ukončenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

Insolvenčné konanie

Konkurzné konanie (vrátane malého konkurzu) a konanie o oddlžení vybavujú príslušné okresné súdy v Bratislave I, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach I.

Od 1. júla 2023 došlo k zmene na Mestský súd Bratislava a Mestský súd Košice. V týchto konaniach sa správca vyberá z oddielu správcov pre právnické osoby a z oddielu správcov pre fyzické osoby. 

Reštrukturalizačné konanie voči právnickej osobe, a konkurzné konanie voči právnickej osobe ktorej majetok podľa poslednej účtovnej závierky presiahol 10 miliónov eur, alebo ktorej obrat v poslednom kalendárnom roku pred vyhlásením konkurzu prekročil 10 miliónov eur, alebo ktorá je finančnou inštitúciou, vybavujú okresné súdy v Nitre, Žiline a Mestský súd Košice.

V týchto konaniach sa správca vyberá z oddielu špeciálnych správcov.

Stranu musí zastupovať advokát v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou. 

To neplatí, ak je stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

Konkurzné konanie

Návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor, alebo iná zákonom ustanovená osoba. 

V prípade malého konkurzu návrh podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom príslušného formulára.

Náležitosti návrhu

Návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu. Podáva sa elektronicky do elektronickej schránky súdu, pričom navrhovateľ ho musí autorizovať. V prípade malého konkurzu sa vyžaduje podanie návrhu prostredníctvom príslušného formulára. 

Ak návrh podáva veriteľ, musí uviesť skutočnosti, z ktorých možno predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, označiť svoju pohľadávku 90 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou 90 dní po lehote splatnosti. Veriteľ musí k návrhu pripojiť listiny dokladujúce jeho pohľadávku. 

Dlžník musí k návrhu pripojiť zoznam svojho majetku, záväzkov a spriaznených osôb. Ak dlžník účtuje podľa osobitného predpisu, k návrhu musí pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku, prípadne spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou.

V prípade malého konkurzu dlžník musí k návrhu pripojiť posledných päť účtovných závierok. 

Navrhovateľ (veriteľ) pohľadávku doloží:

 • písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka
 • vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu
 • potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca
 • potvrdením ministerstva financií o existencii pohľadávky štátu z príspevku poskytnutého dlžníkovi z prostriedkov Európskej únie
 • písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých zamestnancov dlžníka, ktorí nie sú jeho spriaznenými osobami, o nesplnení ich pohľadávky na mzde, odstupnom alebo odchodnom 30 dní po lehote splatnosti

Navrhovateľ musí pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok.

Reštrukturalizačné konanie

Návrh na povolenie reštrukturalizácie podáva dlžník alebo veriteľ, pričom musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu. Podáva sa elektronicky do elektronickej schránky súdu, ktorý musí byť autorizovaný navrhovateľom.

Navrhovateľ musí k návrhu pripojiť:

 • posudok správcu
 • zoznam majetku dlžníka
 • zoznam záväzkov dlžníka
 • zoznam osôb spriaznených s dlžníkom
 • zoznam právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami za posledné dva roky v zákonom stanovených hodnotách
 • poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku dlžníka, prípadne mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku

Veriteľ musí pripojiť aj úradne osvedčené vyhlásenie dlžníka, že je v úpadku a že súhlasí s podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie. 

Oddlženie

Dlžník sa môže domáhať oddlženia formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Môže podať návrh iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok. Dlžník musí spolu s návrhom vyhlásiť, že je platobne neschopný.

Za výkon funkcie v konaniach o oddlžení patrí správcovi paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov vo výške 500 eur. Dlžník má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak o to požiada Centrum právnej pomoci a splní zákonom vymedzené podmienky.

Konkurz

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva elektronicky do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Okrem všeobecných náležitostí návrh obsahuje:

 • dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie
 • zoznam osôb spriaznených s dlžníkom
 • zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty
 • zoznam veriteľov
 • vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti
 • doklad, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné konanie 

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu musí dlžníka zastupovať Centrum právnej pomoci alebo advokát, ktorého určí Centrum právnej pomoci.

Splátkový kalendár

Návrh na určenie splátkového kalendára sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Ďalej obsahuje:

 • dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie
 • zoznam spriaznených osôb
 • zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch
 • zoznam záväzkov
 • prehľad doterajších príjmov a výdavkov za uplynulých päť rokov
 • prehľad očakávaných výdavkov a príjmov v nasledujúcich piatich rokoch
 • posledných päť daňových priznaní
 • vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti
 • doklad preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie
 • údaje o svojom bankovom účte
 • údaje správcu bytového domu alebo identifikačné údaje spoločenstva vlastníkov bytov

Pri podaní návrhu na určenie splátkového kalendára musí dlžníka zastupovať advokát určený Centrom právnej pomoci.

V prípade otázok kontaktujte Centrum právnej pomoci alebo Slovenskú komoru advokátov.

Dátum poslednej zmeny: 1. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 7. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

 • Slovensko