Ústredný portál verejnej správy

Kde a ako si môžem poistiť splácanie úveru

Financie

Poistenie úveru je určené pre všetkých, ktorí majú záujem o čerpanie akéhokoľvek bankového úveru, najmä právnické a fyzické osoby, podnikatelia aj nepodnikatelia. Poistenie schopnosti splácať úver je dobrovoľné, no môže byť ad hoc zo strany banky pri poskytovaní úveru požadované uzatvorenie takéhoto poistenia. Poistenie úveru chráni pred finančnými problémami, ktoré môžu nastať pri neočakávaných životných situáciách, akými sú napríklad strata zamestnania a následná nezamestnanosť, pracovná neschopnosť, invalidita alebo úmrtie. Poistenie sa spravidla uzatvára na celú dobu splácania úveru.
  1. Kde získate informácie?
  2. Zoznam poisťovní
  3. Uzatvorenie poistnej zmluvy
  4. Sťažnosť na vybavenie poistnej udalosti

1. Kde získate informácie?

Pri vybavovaní poistenia úveru vám odporúčame kontaktovať priamo vybraného poisťovateľa, ktorý vám poskytne všetky potrebné informácie o dokladoch, ktoré budete potrebovať pri vybavovaní vášho konkrétneho poistenia. Záleží od požiadaviek klienta a tiež od poistných podmienok konkrétneho poisťovateľa, napr. dôkazy preukazujúce bonitu klienta.

2. Zoznam poisťovní

Záujemca o poistenie úveru má možnosť uzavrieť poistenie v ktorejkoľvek poisťovni, ktorá tento druh poistenia ponúka. Aktuálny zoznam poisťovní pôsobiacich na Slovensku nájdete na stránke Národnej banky Slovenska

3. Uzatvorenie poistnej zmluvy

Poistenie úveru poskytujú komerčné poisťovne a jeho podmienky závisia od požiadaviek a potrieb každého individuálneho klienta. Základom poistenia úveru je uzatvorenie poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou, ktorou sa poisťovňa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená fyzickou alebo právnickou osobou.

Poistná zmluva musí obsahovať najmä:

  • výšku poistnej sumy,
  • výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné,
  • poistnú dobu,
  • práva a povinnosti poisťovne, poisteného a toho, kto s poisťovňou uzaviera poistnú zmluvu.

Súčasťou poistnej zmluvy sú aj poistné podmienky, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k nej pripojené alebo boli oznámené klientovi pred uzavretím poistnej zmluvy. V nich sa upravujú ďalšie podrobnosti týkajúce sa poistenia.

Poistná zmluva medzi poisťovateľom a klientom upravuje vzájomné práva a povinnosti, ktoré z poistenia vyplývajú. Poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť označené v zmluve a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné.

V poistnej zmluve resp. v poistných podmienkach sú ustanovené aj dôvody, za ktorých poisťovateľ má právo odmietnuť alebo krátiť poistné plnenie (napr. poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné).

4. Sťažnosť na vybavenie poistnej udalosti

Ak nie ste spokojní so spôsobom vybavenia vašej poistnej udalosti, môžete podať sťažnosťou na postup poisťovateľa priamo u neho na útvar sťažností alebo sa môžete obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad ich činnosťou. V prípade, že nebude spokojní s vybavením vašej sťažnosti, môžete sa svojich nárokov domáhať na vecne príslušnom súde. 

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Lokalita

  • Slovensko