Ústredný portál verejnej správy

Informácie k udeleniu štátneho občianstva Slovenskej republiky pre cudzincov žijúcich na území Slovenskej republiky

Občan a štát

Štátne občianstvo je trvalý politicko-právny vzťah fyzickej osoby ku konkrétnemu štátu, najčastejšie štátu, v ktorom fyzická osoba žije, pričom obsahom tohto vzťahu sú práva a povinnosti určené právnym poriadkom každého štátu.
 1. Základná problematika agendy štátneho občianstva Slovenskej republiky
 2. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 3. Čo všetko čaká občana
 4. Sankcie za nedodržanie povinností
 5. Na koho sa občan môže obrátiť, ak si nevie rady?
 6. Najčastejšie otázky a odpovede

1. Základná problematika agendy štátneho občianstva Slovenskej republiky

Uvádzame v zrozumiteľnej forme základnú problematiku agendy štátneho občianstva Slovenskej republiky, predovšetkým cudzincom, ktorí majú akýkoľvek povolený pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňajú zákonné podmienky na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 7 zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

2. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Cudzinec žijúci na území Slovenskej republiky, ktorý predovšetkým spĺňa podmienku pobytu na území Slovenskej republiky môže požiadať o štátne občianstvo Slovenskej republiky podľa § 7 zákona. Tieto podmienky sú pre všetkých občanov EÚ ako aj pre občanov tretích krajín rovnaké.

3. Čo všetko čaká občana

 • žiadateľ/cudzinec musí predovšetkým spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, ak ju spĺňa môže, 
 • podať žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobne na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja (podľa miesta pobytu na území Slovenskej republiky napr. Mesto Turzovka je príslušný Okresný úrad Žilina), alebo na zastupiteľskom úrade,
 • žiadateľ predkladá k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadosť, v ktorej uvedie dôvody spolu s dotazníkom, ďalej,
 • podľa § 8 ods. 3 zákona žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky doklady, ktoré sa ho týkajú:
Stručný životopis (kde žiadateľ uvedie základné údaje o sebe, písaný rukou v podobe slohovej práce),
doklad totožnosti, rodný list, doklad o osobnom stave, doklad o pobyte – vydaný cudzineckou políciou, doklad o bezúhonnosti (nesmie byť starší ako 6 mesiacov, ide o odpis registra trestov každého štátu, ktorého žiadateľ je alebo bol štátnym občanom, a odpis registra trestov každého štátu, v ktorom mal žiadateľ povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky),
listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (ak má toto postavenie).

 • ďalšie doklady:

potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
-  potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne
   poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
-  potvrdenie o štúdiu,
-  potvrdenie o poberaní dôchodku,
-  potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
-  potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na zemí Slovenskej
   republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ods. 1 pís. i) týkajúcich sa tohto žiadateľa, a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.  

 • vykoná skúšku z ovládania slovenského jazyka na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja alebo na zastupiteľskom úrade.
 • žiadateľ žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podáva na okresnom úrade v sídle kraja alebo zastupiteľskom úrade, o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky však rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 • Správny poplatok je v Sadzobníku správnych poplatkov na úseku štátneho občianstva podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

v položke č. 20 – Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

4. Sankcie za nedodržanie povinností

V prípade, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri preskúmaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky zistí prekážky môže:

 • vydať rozhodnutie o zastavení konania,
 • vydať rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo,
 • prerušiť konanie vo veci žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

5. Na koho sa občan môže obrátiť, ak si nevie rady?

Podľa § 8 ods. 1 zákona sa žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky (zamestnanci uvedených úradov pomôžu alebo poradia ako postupovať pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky).

napr. kontakt:
Okresný úrad Bratislava
Odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

6. Najčastejšie otázky a odpovede

Kedy bude udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky? Ako dlho trvá konanie?

Priemerná dĺžka konania vo veci žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, nie je stanovená, pretože samotné konanie začína doručením žiadosti ministerstvu – odboru štátneho občianstva z príslušného okresného úradu v sídle kraja a končí prevzatím listiny alebo nadobudnutím právoplatnosti vydaného rozhodnutia.

Podľa § 8a ods. 7 zákona má ministerstvo na rozhodnutie vo veci zákonnú lehotu 24 mesiacov od doručenia žiadosti, ale táto lehota neplynie počas doručovania vyžiadaných stanovísk správnym orgánom podľa § 8a ods. 3 zákona potrebných na rozhodnutie vo veci.

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 28. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko