Ústredný portál verejnej správy

Exekúcia zrážkami zo mzdy

Financie

Akú sumu je exekútor oprávnený zo mzdy povinného (dlžníka) zraziť? Pri exekúcii zrážkami zo mzdy sa používa tzv. tretinový systém, ktorým sa vypočíta presná suma, o ktorej určení sa dozviete viac v nasledujúcom článku.
  1. Pred vydaním exekučného príkazu
  2. Po vydaní exekučného príkazu
  3. Výpočet rozsahu zrážok
  4. Praktický príklad pri vymáhaní pohľadávky výživného
  5. Zmena platiteľa mzdy

Pred vydaním exekučného príkazu

Exekútor prostredníctvom Sociálnej poisťovne zistí, kto povinnému (dlžníkovi) vypláca mzdu. Následne zašle zamestnávateľovi žiadosť o poskytnutie súčinnosti a príkaz na začatie exekúcie, v ktorom sú uvedené bližšie údaje o pohľadávke (napr. kto je veriteľom, aká je výška dlžnej sumy a podobne).

Po vydaní exekučného príkazu

Exekútor vydá exekučný príkaz, ak povinný nepodal do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie alebo po tom, čo mu súd doručí rozhodnutie, ktorým sa takýto návrh zamietol. Exekučný príkaz sa doručuje povinnému a zamestnávateľovi (platiteľovi mzdy) do vlastných rúk. Od tohto momentu je platiteľ mzdy povinný vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy povinného. Zrážky možno vykonávať len do výšky pohľadávky a jej príslušenstva

Praktická rada

Ak dočasná práceneschopnosť povinného trvá viac ako 10 dní, platiteľ mzdy musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť exekútorovi. Následne exekútor doručí exekučný príkaz príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá povinnému vypláca nemocenské dávky.  Platiteľ mzdy musí bezodkladne oznámiť aj skončenie práceneschopnosti.  Obdobné povinnosti má platiteľ mzdy, ak ide o povinnú, ktorá nastúpi na materskú/rodičovskú dovolenku.

Výpočet rozsahu zrážok

Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čistej mzdy povinného (nepatrí do nej náhrada nákladov poskytovaná pri pracovných cestách), ktorá sa vypočíta tak, že z hrubej mzdy sa odpočíta preddavok na daň z príjmov, preddavky na zdravotné a sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

Ďalej sa z čistej mzdy odpočíta základná nepostihnuteľná suma na povinného a na vyživovanú osobu (dieťa, manželka):

  • na povinného 210,20 eura (100 % životného minima plnoletej fyzickej osoby v období od 1.7.2019 do 30.6.2020),
  • na vyživovanú osobu 52,55 eura (25 % životného minima plnoletej fyzickej osoby v období od 1.7.2019 do 30.6.2020).

Ak povinný poberá dôchodok, základná nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu je 105,10 eura (50 % životného minima). Pri pokutách za priestupky sú základné nepostihnuteľné sumy na povinného 105,10 eura (50 % životného minima) a na vyživovanú osobu 52,55 eura (25 % životného minima). Pri zrážke výživného na maloleté dieťa sú základné nepostihnuteľné sumy na povinného 88,28 eura (70 % zo 60 % životného minima) a na vyživovanú osobu 36,78 eura (70 % z 25 % životného minima).

Praktická rada

Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu sa nedá uplatniť na partnera/partnerku a ani na dieťa, v prospech ktorého sa má vykonať exekúcia.

Na zvyšok čistej mzdy sa použije tzv. tretinový systém a môžu nastať dve situácie:

  1. ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca nepresahuje 315,30 eur (150 % životného minima), tak sa táto suma rozdelí na tretiny,
  2. ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca presahuje 315,30 eur (150 % životného minima), suma prevyšujúca 315,30 eur sa zo mzdy zrazí bez obmedzenia a následne sa 315,30 eur rozdelí na tretiny.

Z uvedeného vyplýva, že z výslednej sumy môže exekútor zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného najviac:

jednu tretinu v prípade bežnej pohľadávky,
dve tretiny, ak ide o prednostnú pohľadávku, ktorou je napr. pohľadávka výživného, pohľadávka náhrady škody v súvislosti s ublížením na zdraví alebo v súvislosti s úmyselným trestným činom, pohľadávka sociálneho a zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia, daní, ciel a podobne.

Oprávnený (veriteľ) môže súhlasiť aj so zrážkami v nižšej ako zákonom stanovenej sume, tento súhlas však môže kedykoľvek odvolať.

Praktický príklad pri vymáhaní pohľadávky výživného (v období od 1.7.2019 do 30.6.2020)

Čistá mzda povinného  450 € 
Odpočíta sa nepostihnuteľná suma na povinného  88,28 €
Odpočíta sa nepostihnuteľná suma na manželku (nemá manželku) 0 €
Odpočíta sa nepostihnuteľná suma na dieťa (iné dieťa než to, v prospech ktorého sa výživné vymáha) 36,78 € 
Nepostihnuteľné sumy pri vymáhaní výživného sú teda spolu 125,06 € 
Zvyšok čistej mzdy (je teda vyšší ako 150 % životného minima) 324,94 €
Suma zo zvyšku čistej mzdy, ktorá prevyšuje 150 % životného minima, sa zrazí v plnej výške 324,94 – 315,30 = 9,64 €
Uplatnenie tretinového systému (výpočet 1/3) 315,30 / 3 =  105,10 €
Pri prednostnej pohľadávke (výživné je prednostnou pohľadávkou) sa zrazia 2/3 a suma prevyšujúca 150 % životného minima 210,20 + 9,64 = 219,84 €
Suma vyplatená zamestnancovi po zrazení 230,16 €

Zmena platiteľa mzdy

Ak sa po doručení príkazu na začatie exekúcie zmení platiteľ mzdy, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz aj na mzdu povinného u nového zamestnávateľa. Ak povinný poberá mzdu od viacerých zamestnávateľov, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz na všetky mzdy. Stále platí, že celkovo zrazená suma nesmie prevyšovať pohľadávku a jej príslušenstvo. 

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka splatená.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)

Dátum poslednej zmeny: 3. 9. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko