Ústredný portál verejnej správy

Exekúcia zrážkami zo mzdy

Financie

Akú sumu je exekútor oprávnený zo mzdy povinného (dlžníka) zraziť? Pri exekúcii zrážkami zo mzdy sa používa tzv. tretinový systém, ktorým sa vypočíta presná suma, o ktorej určení sa dozviete viac v nasledujúcom článku.
  1. Pred vydaním exekučného príkazu
  2. Po vydaní exekučného príkazu
  3. Výpočet rozsahu zrážok
  4. Zmena platiteľa mzdy

Pred vydaním exekučného príkazu

Exekútor prostredníctvom Sociálnej poisťovne zistí, kto povinnému (dlžníkovi) vypláca mzdu. Následne zašle zamestnávateľovi žiadosť o poskytnutie súčinnosti a príkaz na začatie exekúcie, v ktorom sú uvedené bližšie údaje o pohľadávke (napr. kto je veriteľom, aká je výška dlžnej sumy a podobne).

Po vydaní exekučného príkazu

Exekútor vydá exekučný príkaz, ak povinný nepodal do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie alebo po tom, čo mu súd doručí rozhodnutie, ktorým sa takýto návrh zamietol. Exekučný príkaz sa doručuje povinnému a zamestnávateľovi (platiteľovi mzdy) do vlastných rúk. Od tohto momentu je platiteľ mzdy povinný vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy povinného. Zrážky možno vykonávať len do výšky pohľadávky a jej príslušenstva

Praktická rada

Ak dočasná práceneschopnosť povinného trvá viac ako 10 dní, platiteľ mzdy musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť exekútorovi. Následne exekútor doručí exekučný príkaz príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá povinnému vypláca nemocenské dávky.  Platiteľ mzdy musí bezodkladne oznámiť aj skončenie práceneschopnosti.  Obdobné povinnosti má platiteľ mzdy, ak ide o povinnú, ktorá nastúpi na materskú/rodičovskú dovolenku.

Výpočet rozsahu zrážok

Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čistej mzdy povinného (nepatrí do nej náhrada nákladov poskytovaná pri pracovných cestách), ktorá sa vypočíta tak, že z hrubej mzdy sa odpočíta preddavok na daň z príjmov, preddavky na zdravotné a sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

Ďalej sa z čistej mzdy odpočíta základná nepostihnuteľná suma na povinného a na vyživovanú osobu (dieťa, manželka):

  • na povinného 100 % životného minima plnoletej fyzickej osoby
  • na vyživovanú osobu 25 % životného minima plnoletej fyzickej osoby

Ak povinný poberá dôchodok, základná nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu je 50 % životného minimaPri pokutách za priestupky sú základné nepostihnuteľné sumy na povinného 50 % životného minima a na vyživovanú osobu 25 % životného minima. Pri zrážke výživného na maloleté dieťa sú základné nepostihnuteľné sumy na povinného 70 % zo 60 % životného minima a na vyživovanú osobu 70 % z 25 % životného minima.

Výška životného minima sa mení k 1.7. každoročne. Aktuálne údaje nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Viac informácií.

Praktická rada

Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu sa nedá uplatniť na partnera/partnerku a ani na dieťa, v prospech ktorého sa má vykonať exekúcia.

Na zvyšok čistej mzdy sa použije tzv. tretinový systém a môžu nastať dve situácie (platné v období od 1.7.2020 do 30.6.2021):

  1. ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca nepresahuje 322,25 eur (150 % životného minima), tak sa táto suma rozdelí na tretiny,
  2. ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca presahuje 322,25 eur (150 % životného minima), suma prevyšujúca 322,25 eur sa zo mzdy zrazí bez obmedzenia a následne sa 322,25 eur rozdelí na tretiny.

Z uvedeného vyplýva, že z výslednej sumy môže exekútor zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného najviac:

jednu tretinu v prípade bežnej pohľadávky,
dve tretiny, ak ide o prednostnú pohľadávku, ktorou je napr. pohľadávka výživného, pohľadávka náhrady škody v súvislosti s ublížením na zdraví alebo v súvislosti s úmyselným trestným činom, pohľadávka sociálneho a zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia, daní, ciel a podobne.

Oprávnený (veriteľ) môže súhlasiť aj so zrážkami v nižšej ako zákonom stanovenej sume, tento súhlas však môže kedykoľvek odvolať.

Poznámka: Niektoré webové sídla exekútorov obsahujú tzv. exekučné kalkulačky, kde si môžete vyššie sumy jednoducho prepočítať vzhľadom na aktuálne údaje.

Zmena platiteľa mzdy

Ak sa po doručení príkazu na začatie exekúcie zmení platiteľ mzdy, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz aj na mzdu povinného u nového zamestnávateľa. Ak povinný poberá mzdu od viacerých zamestnávateľov, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz na všetky mzdy. Stále platí, že celkovo zrazená suma nesmie prevyšovať pohľadávku a jej príslušenstvo. 

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka splatená.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)

Dátum poslednej zmeny: 13. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko